Rada Gminy
Dźwierzuty

Z A W I A D O M I E N I E

 
Na podstawie § 10 ust. 5 załącznika nr 5 do Statutu Gminy Dźwierzuty (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2003 r. Nr 36, poz. 510) podaje się do wiadomości mieszkańców Gminy poprzez  rozplakatowanie  obwieszczeń  w miejscach publicznych, że
na dzień 07 czerwca 2016 roku
zwołana została XVII ABSOLUTORYJNA sesja Rady Gminy Dźwierzuty
obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dźwierzutach ul. Niepodległości 6
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz ewentualne wprowadzenie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności w czasie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Dźwierzuty za 2015 r.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty za 2015 rok:
 1. Wystąpienie Wójta w sprawie :
 1. sprawozdania finansowego,
 2. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty za 2015 rok,
 3. informacji o stanie mienia Gminy Dźwierzuty.
 1. Odczytanie opinii RIO w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty za 2015 rok.
 2. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dźwierzuty o wykonaniu budżetu Gminy Dźwierzuty za 2015 rok.
 3. Odczytanie treści wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dźwierzuty z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
 4. Odczytanie opinii Składu Orzekającego RIO w Olsztynie o wniosku Komisji Rewizyjnej         w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dźwierzuty z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
     6)  Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz     ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty za 2015 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie skonsolidowanego bilansu Gminy Dźwierzuty za 2015 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dźwierzuty absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata 2016-2026 podjętej uchwałą Nr XIII/96/15 z dnia 22 grudnia 2015 r.
 2. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2016 rok.
 3. udzielenia pomocy finansowej Gminie Jedwabno
 4. wystąpienia Gminy Dźwierzuty ze stowarzyszenia „Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Szczycieńskiego”.
 1. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 2. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad sesji.

Sesja odbędzie się 07 czerwca 2016 roku (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6. Początek sesji 12:00.

Dźwierzuty, dnia 23.05.2016 r.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek


 
 
Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Wójt Gminy Dźwierzuty zawiadamia, że w dniu 29 kwietnia 2016 r. Rada Gminy Dźwierzuty podjęła nowe uchwały w sprawie opłat za odpady komunalne.
W wyniku podjętych uchwał zmianie będą podlegać: metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawek opłat, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat oraz wzór deklaracji o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nastąpi od 1 czerwca 2016 r.
Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:
Nowy termin wnoszenia opłaty- z dołu w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniał obowiązek ponoszenia opłaty (np. za miesiąc czerwiec- do 15 lipca).
Wprowadzono stawkę ryczałtową opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe w wysokości:
 
WIĘCEJ INFORMACJI POD LINKIEM
 

 DANE TELEADRESOWE
 

 

DANE TELEADRESOWE

Adres Urzędu Gminy Dźwierzuty

 

ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

powiat szczycieński

województwo warmińsko-mazurskie

Telefon Urzędu Gminy Dźwierzuty (sekretariat)

89 621 12 32

Faks

89 621 12 33

www Urzędu Gminy Dźwierzuty

www.gminadzwierzuty.pl

www BIP Urzędu Gminy Dźwierzuty

www.bip.gminadzwierzuty.pl

http://archiwum.bip.gminadzwierzuty.pl/

(archiwalny BIP)

E-mail Urzędu Gminy

info@ug-dzwierzuty.pl
Godziny pracy Urzędu Gminy
 


Kasa

 

 

 

 

Poniedziałek

8:00 - 16:00

Wtorek - Piątek:

7.00 - 15.00
Poniedziałek - Piątek
9:00 - 12:00

             
 

DANE REJESTRACYJNE

 

NIP gminy

745-181-20-28

NIP urzędu

745-10-90-664

REGON gminy

510 743 315

REGON urzędu

000 532 843

Rachunek bankowy do wpłat należności z tytułu podatków i opłat

 

 

 

Rachunek bankowy do wpłat sum depozytowych

 

 

 

 

Rachunek bankowy do wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

49 8838 1044 2007 0400 0101 0014

Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział w Dźwierzutach

 

 

98 8838 1044 2007 0400 0101 0005

Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział w Dźwierzutach

 

 

54 8838 1044 2007 0400 0101 0021

Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział w Dźwierzutach

KOD TERYT

281702

 

NIP i REGON nadany Urzędowi Gminy Dźwierzuty służy tylko do rozliczeń płacowych z pracownikami zatrudnionymi w Urzędzie Gminy. Do rozliczeń z podmiotami zewnętrznymi służy NIP i REGON Gminy Dźwierzuty