XML
20/2012

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 20/2012

Wójta Gminy Dźwierzuty

 z dnia 1 marca 2012 roku

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),  w związku z § 12 ust.1 pkt 4 uchwały Nr XII/96/11 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2012 r., zarządzam co następuje :

 

§ 1

  1. Zaciąga się pożyczkę długoterminową w Banku Gospodarstwa Krajowego do łącznej wysokości 478.431,00 zł (słownie czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych), z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej we wsi Popowa Wola – zadanie realizowane w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”, objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – w kwocie do wysokości 379.092,00 zł,

- Budowa parkingu przy ośrodku zdrowia w Dźwierzutach  - zadanie realizowane w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania  „Odnowa i Rozwój Wsi”, objętego  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – w kwocie do wysokości 99.339,00 zł.

  1. Spłata pożyczki długoterminowej nastąpi ze środków przekazanych przez Agencję Płatniczą, tytułem kosztów kwalifikowanych realizowanych zadań.
  2. Spłata odsetek następować będzie z dochodów własnych gminy, z tytułu podatków lokalnych.

§ 2

Formą zabezpieczenia pożyczki długoterminowej będzie weksel in blanco.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany w statucie.

 

Wójt Gminy

mgr inż. Czesław Wierzuk

 

 

 

                               

 

 

           

 

 

 

 

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłCzesław Wierzuk - Wójt Gminy2012-03-19
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2012-03-19 10:10
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2012-03-19 10:13