XML
Zarządzenie Nr 116/2015

Zarządzenie Nr 116/2015

Wójta Gminy Dźwierzuty

z dnia 02 września 2015 r.

 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej Regulamin

 

   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), oraz § 13 ust. 2 uchwały VI/36/15 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dźwierzuty, zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Powołuje się Społeczną Komisję Mieszkaniową, zwaną dalej "Komisją", w następującym składzie:

 1. Regina Bazych – Radna Gminy Dźwierzuty
 2. Andrzej Czechowski - Radny Gminy Dźwierzuty
 3. Jacek Kandybowicz - Radny Gminy Dźwierzuty
 4. Krystyna Furtak – Kierownik GOPS w Dźwierzutach
 5. Maria Wileńska – Niedziałkowska – Insp. ds. Zamówień Publicznych

 

§ 2.

Nadaje się Komisji Regulamin działania w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

 

§ 3.

 

Komisja działa na czas kadencji Rady Gminy Dźwierzuty 2014-2018.

 

§ 4.

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń                      w siedzibie Urzędu Gminy Dźwierzuty przy ul. Niepodległości 6, oraz poprzez zamieszczenie                  w Biuletynie Informacji Publicznej, dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy Dźwierzuty.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

Marianna Bogusława Szydlik

 


Załącznik do Zarządzenia Nr 116/2015 Wójta Gminy Dźwierzuty
z dnia 02 września 2015 r.
 

 

Regulamin działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

 

Zasady ogólne

 1. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący wybrany przez członków komisji  ze swego grona na pierwszym posiedzeniu.
 2. W zależności od potrzeb Komisja może powołać Zastępcę Przewodniczącego.
 3.  Zmiana lub uzupełnienie składu Komisji następuje w trybie przewidzianym dla jej powołania.
 4.  Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Wójt Gminy, a następne Przewodniczący Komisji w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku, ustalając porządek  i godzinę posiedzenia.
 5. W pracach Komisji za zgodą jej Przewodniczącego mogą brać udział z głosem doradczym inne osoby.
 6. Materiały na posiedzenia Komisji przygotowuje pracownik na stanowisku ds. Gospodarki Komunalnej, który odpowiada za ich kompletność
  i prawidłowość.
 7. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy swojego składu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
 8. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół. Obsługę techniczno-kancelaryjną sprawuje pracownik na stanowisku ds. Gospodarki Komunalnej.
 9. Protokół Komisji podpisują członkowie obecni na posiedzeniu.
 10. Protokoły z Komisji przechowywane są w Referacie Inwestycji i Rozwoju na stanowisku ds. Gospodarki Komunalnej.
 11. Członek Komisji podlega wyłączeniu od udziału w sprawie, w której jest stroną albo pozostaje z osobą będącą stroną w sprawie w takim stosunku prawnym bądź faktycznym, że wynik sprawy może mieć wpływ na wyrażoną opinię.
 12.  Komisja w razie wątpliwości co do danych zamieszczonych we wniosku         mieszkaniowym,  dokonuje wizji warunków w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Wizja traktowana jest na równi z posiedzeniem Komisji, a ustalenia dokonane podczas wizji spisywane są w formie protokołu z posiedzenia Komisji.

O konieczności przeprowadzenia wizji decyduje Komisja.

Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłMariola Sztymelska - Inspektor ds. Ochrony Środowiska2015-09-03
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2015-09-03 07:29
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2015-09-03 07:31