XML
ZARZĄDZENIE Nr 56/2016
ZARZĄDZENIE Nr 56/2016
WÓJTA GMINY DŹWIERZUTY
z dnia 27 czerwca 2016 r.
 
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko
Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Klenczona w Dźwierzutach
                 
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515 ze zm.) i art. 36a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 2156 ze zm.) Wójt Gminy  Dźwierzuty  zarządza, co następuje:
 
§ 1.
 
1.Powołuje się Komisję Konkursową do wyboru dyrektora  Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Klenczona w Dźwierzutach, w składzie:                                                                
                     
Przedstawiciele organu prowadzącego
           1/  Mariusz Woźniak  -   Sekretarz Urzędu Gminy w Dźwierzutach
           2/  Zbigniew Gontarzewski  - Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy
            w Dźwierzutach
           3/  Joanna Kobylińska – Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Urzędu
            Gminy w Dźwierzutach
 
Przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Olsztynie
          1/  Wiesława Szafrańska-Bortkiewicz –  pracownik Kuratorium Oświaty w Olsztynie
          2/  Jolanta Wasilewska  –   pracownik Kuratorium Oświaty w Olsztynie
 
Przedstawiciel Rady Pedagogicznej
          1/  Aleksandra Ciechacka
 
 Przedstawiciel  Rady Rodziców
          1/  Małgorzata Kalinowska
         
 Przedstawiciel Związku Zawodowego ZNP
          1/  Hanna Deptuła
 
 Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
           1/ Jolanta Lachowicz
    
      2. Funkcję Przewodniczącego Komisji  powierza się Sekretarzowi Urzędu Gminy w Dźwierzutach.
 
§ 2.
 
 Komisja Konkursowa działa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  
 z dnia 8 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 60, poz.373 z późn. zm.) w sprawie regulaminu   
 konkursu na stanowisko dyrektora  publicznej szkoły lub publicznej placówki.
 
 
§ 3.
 
Komisja, o której mowa w § 1, ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia swojej pracy.
 
 
§ 4.
 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
Wójt Gminy
 /-/ Marianna Bogusława Szydlik
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłWioleta Etjminowicz - Inspektor do spraw Oświaty2016-06-28
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2016-06-28 10:24
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2016-06-28 10:26