Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
Zarządzenie 91/2016
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2016-11-30 10:39
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2016-11-30 10:39
Zarządzenie nr 71/2016
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłZbigniew Gontarzewski - Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju2016-09-12 07:09
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2016-09-15 07:09
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2016-09-15 07:15
ZARZĄDZENIE Nr 56/2016
ZARZĄDZENIE Nr 56/2016
WÓJTA GMINY DŹWIERZUTY
z dnia 27 czerwca 2016 r.
 
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko
Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Klenczona w Dźwierzutach
                 
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515 ze zm.) i art. 36a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 2156 ze zm.) Wójt Gminy  Dźwierzuty  zarządza, co następuje:
 
§ 1.
 
1.Powołuje się Komisję Konkursową do wyboru dyrektora  Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Klenczona w Dźwierzutach, w składzie:                                                                
                     
Przedstawiciele organu prowadzącego
           1/  Mariusz Woźniak  -   Sekretarz Urzędu Gminy w Dźwierzutach
           2/  Zbigniew Gontarzewski  - Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy
            w Dźwierzutach
           3/  Joanna Kobylińska – Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Urzędu
            Gminy w Dźwierzutach
 
Przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Olsztynie
          1/  Wiesława Szafrańska-Bortkiewicz –  pracownik Kuratorium Oświaty w Olsztynie
          2/  Jolanta Wasilewska  –   pracownik Kuratorium Oświaty w Olsztynie
 
Przedstawiciel Rady Pedagogicznej
          1/  Aleksandra Ciechacka
 
 Przedstawiciel  Rady Rodziców
          1/  Małgorzata Kalinowska
         
 Przedstawiciel Związku Zawodowego ZNP
          1/  Hanna Deptuła
 
 Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
           1/ Jolanta Lachowicz
    
      2. Funkcję Przewodniczącego Komisji  powierza się Sekretarzowi Urzędu Gminy w Dźwierzutach.
 
§ 2.
 
 Komisja Konkursowa działa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  
 z dnia 8 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 60, poz.373 z późn. zm.) w sprawie regulaminu   
 konkursu na stanowisko dyrektora  publicznej szkoły lub publicznej placówki.
 
 
§ 3.
 
Komisja, o której mowa w § 1, ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia swojej pracy.
 
 
§ 4.
 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
Wójt Gminy
 /-/ Marianna Bogusława Szydlik
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłWioleta Etjminowicz - Inspektor do spraw Oświaty2016-06-28 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2016-06-28 10:24
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2016-06-28 10:26
Zarządzenie Nr 52/2016
Zarządzenie Nr 52/2016
Wójta Gminy Dźwierzuty
z dnia 02 czerwca 2016 r.
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum  im. Krzysztofa Klenczona  w Dźwierzutach
ul. Sienkiewicza 2a, 12-120 Dźwierzuty
 
 
 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.  2156 z późn. zm.), § 1 ust 1 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu prac komisji konkursowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 60, poz. 373 z późn zm.) zarządza się co następuje:
 
§ 1
 
Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Klenczona w Dźwierzutach.
§ 2
 
Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
 
Ogłoszenie o konkursie umieszcza się na stronie internetowej Gminy Dźwierzuty, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Dźwierzuty oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dźwierzuty 12-120 Dźwierzuty ul. Niepodległości 6.
 
§ 4
 
Zarządzenie w chodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
 

Załączniki:

Załącznik Nr 1 Typ pliku: pdf 148.44 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłWioleta Etjminowicz - Inspektor do spraw Oświaty2016-06-02 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2016-06-02 08:46
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2016-06-02 08:50
Zarządzenie 22/2016
Zarządzenie 22/2016
Wójta Gminy Dźwierzuty
z dnia 01 marca 2016 r.
 
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych, dla których Gmina Dźwierzuty jest organem prowadzącym.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz § 14 ust. 2 oraz § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postepowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminu przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego (Dz. U.  z 2015 r., poz. 1942) Wójt Gminy Dźwierzuty zarządza co następuje:
 
§ 1.
 
 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
 2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom zespołów szkolno-przedszkolnych oraz szkół podstawowych.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłWioleta Etjminowicz - Inspektor do spraw Oświaty2016-03-01 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2016-03-01 13:18
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2016-03-01 13:22
Zarządzenie Nr 17/2016
Zarządzenie Nr 17/2016
Wójta Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 lutego  2016 r.
 
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2016, za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dźwierzuty.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) w związku z art. 70 a ust. 1 i 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 191),  § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2015 r., poz. 1973), w powiązaniu z art. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2199), po uwzględnieniu wniosków dyrektorów i zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli zarządza się, co następuje:
§ 1.
W związku z wyodrębnieniem w budżecie Gminy Dźwierzuty na 2016 r.   środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli  w kwocie 22.167,00 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sto  sześćdziesiąt siedem złotych 00/100), co stanowi 0,55% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o których mowa w art. 70 a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, ustala się „Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli” zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dźwierzuty, stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
§ 2.
Środki przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli/dyrektorów mogą być wydatkowane na te formy doskonalenia, które są zgodne z priorytetowymi potrzebami  poszczególnych szkół, wyodrębnianymi corocznie według wzoru  Załącznika Nr 4.
§ 3.
Na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów szkół lub placówek oświatowych, w porozumieniu z dyrektorami tych szkół lub placówek oświatowych ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. W roku budżetowym 2016 kwota  dofinansowania wynosi maksymalnie 2.000,00 zł za semestr.
 
§ 4.
Dofinasowanie, o którym mowa w § 3 obejmuje studia magisterskie uzupełniające, studia podyplomowe.
 
 
§ 5.
Dofinansowanie przyznawane będzie na następujące priorytetowe specjalności i formy dokształcania:
 1. muzyka;
 2. technika;
 3. logopedia;
 4. socjoterapia;
 5. terapia pedagogiczna;
 6. historia;
 7. wychowanie do życia w rodzinie;
 8. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
 9. informatyka dla nauczycieli.
§ 6.
Wypłata przyznanego dofinansowania doskonalenia zawodowego następuje po złożeniu przez nauczyciela lub dyrektora szkoły lub placówki oświatowej:
 1. wniosku o dofinansowanie, zatwierdzonego przez dyrektora lub w przypadku dyrektora przez Wójta Gminy, z przyznaną wysokością dofinansowania,
 2. zaświadczenia z uczelni lub zakładu kształcenia nauczycieli o stopniu zaawansowania nauki, specjalności kształcenia oraz wysokości czesnego za jeden semestr,
 3. kopii poniesionej opłaty, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, jeśli nauczyciel/dyrektor opłacił czesne z własnych środków.
§ 7.
Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi Załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 8.
Przyznane dofinansowanie będzie przekazane na wskazany rachunek bankowy.
§ 9.
Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi/dyrektorowi w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów oraz korzystania z urlopu dziekańskiego.
§ 10.
Nauczyciel/dyrektor, który nie ukończy kształcenia zobowiązany jest do zwrotu w całości przyznanej dopłaty.
§ 11.
Nauczyciel/dyrektor studiujący równocześnie na dwóch kierunkach może ubiegać się o dofinansowanie opłat tylko na jednym kierunku.
§ 12.
Do dnia 30 listopada każdego roku, dyrektorzy szkół lub placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dźwierzuty winni złożyć Wójtowi wnioski o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku  budżetowym, sporządzone z uwzględnieniem potrzeb o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1973 ),  wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do zarządzenia oraz plan na kolejny rok budżetowy z podziałem na paragrafy  wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do zarządzenia.
§ 13.
Zobowiązuje dyrektorów szkół i placówek oświatowych do zapoznania nauczycieli z treścią Zarządzenia.
§ 14.
Wykonanie Zarządzenia powierzam dyrektorom podległych szkół i  placówek oświatowych.
§ 15.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                    Wójt
                                                                      /-/ Marianna Bogusława Szydlik

Załączniki:

Załącznik Nr 1 Typ pliku: doc 34.00 KB
Załącznik Nr 2 Typ pliku: doc 30.00 KB
Załącznik Nr 3 Typ pliku: doc 25.00 KB
Załącznik Nr 4 Typ pliku: doc 42.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłWioleta Etjminowicz - Inspektor do spraw Oświaty2016-02-22 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2016-02-23 14:50
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2016-02-23 14:55
ZARZĄDZENIE NR 8/2016
 
ZARZĄDZENIE NR  8/2016
WÓJTA GMINY DŹWIERZUTY
 
z dnia 15 stycznia 2016 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w 2016 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz nauki i edukacji
 
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietni 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.1118 ze zm.) oraz uchwały nr XII/101/15 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016 zarządza się co następuje:
 
§1.
Ogłasza się dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dźwierzuty w 2016 roku z zakresu:
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- nauki i edukacji.
 
§2.
Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                                       Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAdministrator BIP - przeniesienie2016-01-15 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2016-01-15 10:34
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2016-01-15 10:37
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 21 czerwca 2024r. 03:42:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.