XML
Zarządzenie 57/2017
Zarządzenie 57/2017
Wójta Gminy Dźwierzuty
z dnia 11 kwietnia  2017 r.
 
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych, dla których Gmina Dźwierzuty jest organem prowadzącym.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59) w związku z art. 204 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 60) Wójt Gminy Dźwierzuty zarządza, co następuje:
 
§ 1.
 
  1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
  2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom zespołów szkolno-przedszkolnych oraz dyrektorom szkół podstawowych.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2017
Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 11 kwietnia  2017 r.
 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018, dla których Gmina Dźwierzuty jest organem prowadzącym.
               
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
DATA ETAP REKRUTACJI/CZYNNOŚĆ RODZICA
Do 05.05.2017 r. Składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej przez rodziców dzieci przyjętych w poprzednich latach.
Od 19.04.2017 r. – 08.05.2017 r. Wydawanie i przyjmowanie kart wraz z wymaganą dokumentacją do sekretariatu szkoły.
Do 11.05.2017 r. Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego.
Do 12.05.2017 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Do 19.05.2017 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
Do 23.05.2017 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
PROCEDURA UZUPEŁNIAJĄCA DO DYREKTORA PRZEDSZKOLA/SZKOŁY
Do 31.05.2017 r. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Do 06.06.2017 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego.
Do 08.06.2017 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Do 19.06.2017 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
Do 20.06.2017 r. Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych.
 
 
 
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 57/2017
Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 11 kwietnia 2017 r.
 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018, dla których Gmina Dźwierzuty jest organem prowadzącym.
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
DATA ETAP REKRUTACJI/CZYNNOŚĆ RODZICA
19.04.2017 r. - 12.05.2017 r. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków luk kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.
Do 19.05.2017 r. Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
Do 22.05.2017 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Do 29.05.2017 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia.
Do 30.05.2017 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
PROCEDURA UZUPEŁNIAJĄCA DO DYREKTORA SZKOŁY
Od 31.05.2017 r. – 06.06.2017 r. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Do 09.06.2017 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
Do 12.06.2017 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Do 19.06.2017 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
Do 20.06.2017 r. Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłWioleta Etjminowicz - Inspektor do spraw Oświaty2017-04-11
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-04-11 13:14
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-04-20 10:19