Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
Zarządzenie Nr 140/2017
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr  140/2017
Wójta Gminy Dźwierzuty
 z dnia 25 października 2017 roku
 
w sprawie informacji o podstawowej kwocie dotacji dla szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego oraz o statystycznej liczbie uczniów
 
Na podstawie art.78e ustawy z dnia 7 września 1991r. (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Informuję, że na terenie Gminy Dźwierzuty, podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów, po aktualizacji dokonanej w miesiącu październiku 2017r., , wynosi odpowiednio :
 1. w części dotyczącej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny :
Lp. Wyszczególnienie Roczna kwota dotacji na 1 ucznia Miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia Statystyczna liczba uczniów na 30.09.2017r. w tym statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych
1. Podstawowa kwota dotacji 5 080,37 423,36 45,67 2
 
 1. w część dotyczącej publicznej szkoły podstawowej, w której jest realizowany dzienny obowiązek szkolny lub obowiązek nauki :
Lp. Wyszczególnienie Roczna kwota dotacji na 1 ucznia Miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia Statystyczna liczba uczniów na 30.09.2017r. w tym statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych
1. Podstawowa kwota dotacji 11 585,12 965,43 345,67 12
 
§ 2
Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji, o której mowa w §1,  obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca roku budżetowego następującego po miesiącu, w którym dokonano jej aktualizacji.
 
§ 3
 
Informacja, o której mowa w § 1 podana będzie do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dźwierzutach.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
(-) Marianna Bogusława Szydlik
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2017-10-26 10:18
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-10-26 10:18
Zarządzenie Nr 119/2017
Zarządzenie Nr 119/2017
Wójta Gminy Dźwierzuty
z dnia 29  sierpnia 2017 r.
 
w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna”.

 
            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  26 lipca 2017 r., w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. 2017 r., poz. 1457) zarządzam, co następuje:
§ 1.
 1. Ustalam termin składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna” do dnia 08 września 2017 r.
 2. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły położonej na terenie Gminy Dźwierzuty, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.
 
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
Marianna Bogusława Szydlik
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłWioleta Etjminowicz - Inspektor do spraw Oświaty2017-08-29 11:13
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-08-30 11:13
Zarządzenie 57/2017
Zarządzenie 57/2017
Wójta Gminy Dźwierzuty
z dnia 11 kwietnia  2017 r.
 
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych, dla których Gmina Dźwierzuty jest organem prowadzącym.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59) w związku z art. 204 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 60) Wójt Gminy Dźwierzuty zarządza, co następuje:
 
§ 1.
 
 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
 2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom zespołów szkolno-przedszkolnych oraz dyrektorom szkół podstawowych.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2017
Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 11 kwietnia  2017 r.
 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018, dla których Gmina Dźwierzuty jest organem prowadzącym.
               
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
DATA ETAP REKRUTACJI/CZYNNOŚĆ RODZICA
Do 05.05.2017 r. Składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej przez rodziców dzieci przyjętych w poprzednich latach.
Od 19.04.2017 r. – 08.05.2017 r. Wydawanie i przyjmowanie kart wraz z wymaganą dokumentacją do sekretariatu szkoły.
Do 11.05.2017 r. Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego.
Do 12.05.2017 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Do 19.05.2017 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
Do 23.05.2017 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
PROCEDURA UZUPEŁNIAJĄCA DO DYREKTORA PRZEDSZKOLA/SZKOŁY
Do 31.05.2017 r. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Do 06.06.2017 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego.
Do 08.06.2017 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Do 19.06.2017 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
Do 20.06.2017 r. Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych.
 
 
 
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 57/2017
Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 11 kwietnia 2017 r.
 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018, dla których Gmina Dźwierzuty jest organem prowadzącym.
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
DATA ETAP REKRUTACJI/CZYNNOŚĆ RODZICA
19.04.2017 r. - 12.05.2017 r. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków luk kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.
Do 19.05.2017 r. Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
Do 22.05.2017 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Do 29.05.2017 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia.
Do 30.05.2017 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
PROCEDURA UZUPEŁNIAJĄCA DO DYREKTORA SZKOŁY
Od 31.05.2017 r. – 06.06.2017 r. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Do 09.06.2017 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
Do 12.06.2017 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Do 19.06.2017 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
Do 20.06.2017 r. Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłWioleta Etjminowicz - Inspektor do spraw Oświaty2017-04-11 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-04-11 13:14
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-04-20 10:19
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 56/2
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr  56/2017
Wójta Gminy Dźwierzuty
 z dnia 31 marca 2017 roku
 
 
w sprawie informacji o podstawowej kwocie dotacji dla szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego oraz o statystycznej liczbie uczniów
 
Na podstawie art.78e ustawy z dnia 7 września 1991r. (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Informuję, że podstawowa kwota dotacji na 2017r. oraz statystyczna liczba uczniów, po aktualizacji dokonanej na podstawie metryki na 2017r., wynosi odpowiednio :
 1. w części dotyczącej oddziału przedszkolnego prowadzonego przy szkole podstawowej na terenie Gminy Dźwierzuty:
Lp. Wyszczególnienie Roczna kwota dotacji na 1 ucznia Miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia Statystyczna liczba uczniów na 30.09.2016r. w tym statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych
1. Podstawowa kwota dotacji 4 823,04 401,92 48 2
 
 1. w część dotyczącej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej na terenie Gminy Dźwierzuty:
Lp. Wyszczególnienie Roczna kwota dotacji na 1 ucznia Miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia Statystyczna liczba uczniów na 30.09.2016r. w tym statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych
1. Podstawowa kwota dotacji 12 089,99 1 007,50 331 12
 
§ 2
 
Informacja, o której mowa w § 1 podana będzie do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dźwierzutach.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
(-) Marianna Bogusława Szydlik
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2017-03-31 13:26
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-04-26 13:26
Zarządzenie Nr 33/2017
Zarządzenie Nr 33/2017
Wójta Gminy Dźwierzuty
z dnia 14 lutego 2017 r.
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.  2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.  1943 ze zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu prac komisji konkursowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 60, poz. 373 ze zm.) zarządza się co następuje:
 
§ 1
 
Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach Orzyny 34, 12-120 Dźwierzuty.
§ 2
 
Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
 
Ogłoszenie o konkursie umieszcza się na stronie internetowej Gminy Dźwierzuty, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Dźwierzuty oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dźwierzuty 12-120 Dźwierzuty ul. Niepodległości 6.
 
§ 4
 
Zarządzenie w chodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Wójt Gminy
                                                                                 /-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłWioleta Etjminowicz - Inspektor do spraw Oświaty2017-02-14 09:08
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-02-14 09:08
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-02-14 09:09
Zarządzenie Nr 32/2017
Zarządzenie Nr 32/2017
Wójta Gminy Dźwierzuty
z dnia 14 lutego 2017 r.
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.  1943 ze zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu prac komisji konkursowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 60, poz. 373 ze zm.) zarządza się co następuje:
 
§ 1
 
Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach ul. Sienkiewicza 1, 12-120 Dźwierzuty.
§ 2
 
Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
 
Ogłoszenie o konkursie umieszcza się na stronie internetowej Gminy Dźwierzuty, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Dźwierzuty oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dźwierzuty 12-120 Dźwierzuty ul. Niepodległości 6.
 
§ 4
 
Zarządzenie w chodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Wójt Gminy
                                                                                 /-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłWioleta Etjminowicz - Inspektor do spraw Oświaty2017-02-14 09:02
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-02-14 09:02
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-02-14 09:06
Zarządzenie Nr 18/2017
              Zarządzenie Nr 18/2017
              Wójta Gminy Dźwierzuty
             z dnia 13 stycznia 2017 r.
           
w sprawie: zmian planowanych dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2017 r.  
           
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870)   oraz  § 12 ust.2 pkt 1 uchwały nr XXIII/199/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2017 r. 
 
§ 1
 
 1. Po stronie dochodów wprowadza się zmiany na podstawie: Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie Nr DOL-3120-1/17 z dnia 9 stycznia 2017 o przyznaniu planu finansowego na rok 2017, w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dźwierzuty zarządzonych na dzień 29 stycznia 2017r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz po stronie wydatków, zgodnie z tabelą wydatków zawartą w załączniku nr  2.
 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.  -  zgodnie z załącznikiem nr 5.
 
§ 2
1. Zwiększa się plan dochodów  budżetu Gminy o kwotę   4.397,00 zł: 
           
 1. przed zmianami  27.258.743,63 zł,
                  z tego : dochody bieżące w wysokości       25.739.446,00 zł,
                               dochody majątkowe w wysokości    1.519.297,63 zł,
 
b)  po zmianach        27.263.140,63 zł,
                  z tego : dochody bieżące w wysokości        25.743.843,00 zł,
                                dochody majątkowe w wysokości     1.519.297,63 zł.
 
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę    4.397,00 zł:    
           
 1. przed zmianami  27.926.046,58 zł,
                                 z tego : wydatki bieżące w wysokości           24.401.123,75 zł,
                               wydatki majątkowe w wysokości      3.524.922,83 zł,
 
b) po zmianach        27.930.443,58 zł,
                  z tego : wydatki bieżące w wysokości         24.405.520,75 zł,
                               wydatki majątkowe w wysokości      3.524.922,83 zł.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017 r. oraz podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.
 
Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik

Załączniki:

Załącznik nr 1 Typ pliku: pdf 146.05 KB
Załącznik nr 2 Typ pliku: pdf 82.25 KB
Załącznik nr 5 Typ pliku: xls 47.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2017-01-19 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-01-19 10:12
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-01-19 10:16
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 21 czerwca 2024r. 03:12:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.