XML
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 56/2
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr  56/2017
Wójta Gminy Dźwierzuty
 z dnia 31 marca 2017 roku
 
 
w sprawie informacji o podstawowej kwocie dotacji dla szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego oraz o statystycznej liczbie uczniów
 
Na podstawie art.78e ustawy z dnia 7 września 1991r. (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Informuję, że podstawowa kwota dotacji na 2017r. oraz statystyczna liczba uczniów, po aktualizacji dokonanej na podstawie metryki na 2017r., wynosi odpowiednio :
  1. w części dotyczącej oddziału przedszkolnego prowadzonego przy szkole podstawowej na terenie Gminy Dźwierzuty:
Lp. Wyszczególnienie Roczna kwota dotacji na 1 ucznia Miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia Statystyczna liczba uczniów na 30.09.2016r. w tym statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych
1. Podstawowa kwota dotacji 4 823,04 401,92 48 2
 
  1. w część dotyczącej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej na terenie Gminy Dźwierzuty:
Lp. Wyszczególnienie Roczna kwota dotacji na 1 ucznia Miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia Statystyczna liczba uczniów na 30.09.2016r. w tym statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych
1. Podstawowa kwota dotacji 12 089,99 1 007,50 331 12
 
§ 2
 
Informacja, o której mowa w § 1 podana będzie do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dźwierzutach.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
(-) Marianna Bogusława Szydlik
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2017-03-31
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-04-26 13:26