XML
Zarządzenie Nr 27/2018
Zarządzenie Nr 27/2018
Wójta Gminy Dźwierzuty
z dnia 14 lutego 2018 r.
 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej Regulaminu
 
            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj.Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), oraz § 13 ust. pkt. 2 uchwały nr VI/36/15 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dźwierzuty,
zarządza się, co następuje:
§ 1.
 Powołuje się Społeczną Komisję Mieszkaniową, zwaną dalej "Komisją", w następującym składzie:
 1. Krystyna Furtak – Kierownik GOPS w Dźwierzutach
 2. Regina Bazych – Radna Gminy Dźwierzuty
 3. Andrzej Czechowski – Radny Gminy Dźwierzuty
 4. Jacek Kandybowicz – Radny Gminy Dźwierzuty
 5. Monika Chodkowska – Podinspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej
§ 2.
Nadaje się Komisji Regulamin w brzmieniu stanowiącym załącznik do Zarządzenia.
 
§ 3.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4.
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Dźwierzuty przy ul. Niepodległości 6 oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, dostępnym na stronie internetowej.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 27/2018 Wójta Gminy Dźwierzuty
z dnia 14 lutego 2018 r.
 
Regulamin Społecznej Komisji Mieszkaniowej
Rozdział 1
Zasady ogólne
 1.  Do zadań Społecznej Komisji Mieszkaniowej należy:
  1. opiniowanie wniosków o najem lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych;
  2.  kontrola warunków mieszkaniowych osób ubiegających się o lokal komunalny;
  3.  kontrola prawidłowości umieszczania osób na liście;
  4.   opiniowanie innych kwestii lokalowych, w tym związanych z najmem lokali przeznaczonych do remontu lub adaptacji pomieszczeń na cele mieszkalne;
 
 1. Społeczna Komisja Mieszkaniowa po weryfikacji wniosków sporządza wykaz,
   w którym wskazuje:
 1. wnioskodawców, znajdujących się w trudnych warunkach mieszkaniowych, posiadających pierwszeństwo najmu lokalu;
 2. osoby wobec których został orzeczony wyrok eksmisyjny z zajmowanego lokalu i którym przysługuje prawo do lokalu socjalnego;
 3. osoby, którym przysługuje prawo do lokalu zamiennego;
 
 1. Społeczna Komisja Mieszkaniowa w szczególności:
  1. dokonuje wizji lokalnych w celu określenia warunków mieszkaniowych
   i bytowych osób składających wnioski;
  2. przeprowadza rozmowy indywidualne z osobami ubiegającymi się o lokal mieszkalny;
  3. wskazuje kolejność realizacji wyroków sądowych nakazujących Gminie złożenie propozycji zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.
 2. Społeczna Komisja Mieszkaniowa przy rozpatrywaniu przedłożonych wniosków kieruje się:
 1.  przepisami prawa materialnego;
 2. zasadami gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy ustalonymi w uchwałach Rady Gminy;
 3. względami społecznymi wynikającymi z oceny stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej i stanu zasobów mieszkaniowych gminy;
 
Rozdział 2

Tryb pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej

 1. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący wybrany przez członków komisji ze swego grona na pierwszym posiedzeniu;
 2. W zależności od potrzeb Komisja może powołać Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji;
 3. Zmiana lub uzupełnienie składu Komisji następuje w trybie przewidzianym dla jej powołania;
 4.  Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Wójt Gminy, a następne Przewodniczący Komisji w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku, ustalając porządek
  i godzinę posiedzenia;
 5. W pracach Komisji za zgodą jej Przewodniczącego mogą brać udział z głosem doradczym inne osoby.
 6. Materiały na posiedzenia Komisji przygotowuje pracownik na stanowisku ds. Gospodarki Mieszkaniowej, który odpowiada za ich kompletność i prawidłowość;
 7. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy swojego składu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego;
 8. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół. Obsługę techniczno-kancelaryjną sprawuje pracownik na stanowisku ds. Gospodarki Mieszkaniowej;
 9. Protokół Komisji podpisują członkowie obecni na posiedzeniu;
 10. Protokoły z Komisji przechowywane są w Referacie Inwestycji i Rozwoju na stanowisku ds. Gospodarki Mieszkaniowej;
 11. Członek Komisji podlega wyłączeniu od udziału w sprawie, w której jest stroną albo pozostaje z osobą będącą stroną w sprawie w takim stosunku prawnym bądź faktycznym, że wynik sprawy może mieć wpływ na wyrażoną opinię;
 12.  Komisja w razie wątpliwości co do danych zamieszczonych we wniosku mieszkaniowym dokonuje wizji warunków w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Wizja traktowana jest na równi z posiedzeniem Komisji, a ustalenia dokonane podczas wizji spisywane są w formie protokołu z posiedzenia Komisji.
O konieczności przeprowadzenia wizji decyduje Komisja;
 
Rozdział 3
Postanowienia końcowe
      Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania Zarządzenia o Powołaniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu.      
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłMonika Chodkowska - Podinspektor ds. Gospodarki mieszkaniowej2018-02-14
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-02-14 15:24
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-02-14 15:24