Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
ZARZĄDZENIE Nr 121/2018
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr  121/2018
Wójta Gminy Dźwierzuty
 z dnia 26 października 2018 roku
 
 
w sprawie informacji o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów i wskaźniku zwiększającym na 2018r. w szkołach prowadzonych przez Gminę Dźwierzuty
 
Na podstawie art.46 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2203)
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 1. Informuję o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny na terenie Gminy Dźwierzuty, obliczonej na podstawie aktualizacji dokonanej w miesiącu październiku 2018 r. oraz statystycznej liczbie uczniów :
Typ szkoły Podstawowa roczna kwota dotacji na ucznia Podstawowa miesięczna kwota dotacji na ucznia Statystyczna liczba uczniów w tym:
statystyczna liczba uczniów z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju statystyczna liczba uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
oddział przedszkolny w szkole podstawowej 6 235,79 519,65 41,33 0 1,00
 
 1. Statystyczna liczba dzieci, uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ustalona została na podstawie art. 11 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2203).
 
§ 2
 
Zarządzam podanie niniejszej informacji do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dźwierzutach.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
      Wójt Gminy Dźwierzuty
 
(-) Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2018-11-05 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-11-05 10:08
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-11-05 10:09
Zarządzenie Nr 108/2018
Zarządzenie Nr 108/2018
Wójta Gminy Dźwierzuty
z dnia 24 września  2018 r.
 
w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - „Wyprawka szkolna”.


            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym       (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  17 września 2018 r., w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. 2018 r., poz. 1796) zarządzam, co następuje:
§ 1.
 1. Ustalam termin składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - „Wyprawka szkolna” do dnia 05 października 2018 r.
 2. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły położonej na terenie Gminy Dźwierzuty, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019.
§ 2.

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

 
Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłWioleta Etjminowicz - Inspektor do spraw Oświaty2018-09-24 08:22
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-09-25 08:22
Zarządzenie Nr 38/2018
Zarządzenie   Nr 38/2018
Wójta Gminy  Dźwierzuty
z dnia   05 marca  2018r.
 
w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 r. w zamian za święto przypadające w sobotę w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach.
 
Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.), zarządzam co następuje:
 
§1
 
W zamian za święto 6 stycznia 2018 r. przypadające w sobotę – ustalam dla pracowników Urzędu Gminy w Dźwierzutach następujący dzień wolny od pracy:
 
1. za dzień 6 stycznia 2018 r.  -  dzień  4 maja 2018 r. (piątek).
 
§2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej .
 
§3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 
Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłEwa Krajewska - Inspektor ds. Kadr i Ewidencji Ludności2018-03-07 12:59
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-03-07 12:59
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 33/2
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr  33/2018
Wójta Gminy Dźwierzuty
 z dnia 23 lutego 2018 roku
 
 
w sprawie informacji o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów i wskaźniku zwiększającym na 2018r. w szkołach prowadzonych przez Gminę Dźwierzuty
 
Na podstawie art.46  ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2203)
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 1. Informuję o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny na terenie Gminy Dźwierzuty, obliczonej na 1 stycznia 2018 r. oraz statystycznej liczbie uczniów :
Typ szkoły Podstawowa kwota dotacji Podstawowa kwota dotacji miesięczna (roczna /12) Statystyczna liczba uczniów Statystyczna liczba uczniów z opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju Statystyczna liczba uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
oddziały przedszkolne w szkole podstawowej 5 285,27 440,44 41 1 1
 
 1. Statystyczna liczba dzieci, uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ustalona została na podstawie art. 11 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2203), tj. według danych SIO na 30 września 2017r.
§ 2
 1. Informuję o wysokości wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, obowiązującego od 1 stycznia 2018r. dla szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi:
Typ szkoły Wskaźnik
Szkoły podstawowe 1,271
 
 1. Do wyliczenia wskaźnika, do dnia pierwszej aktualizacji przyjęto, stosownie do treści art. 94 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych:
 1. wydatki i dochody oraz kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej w 2016r.,
 2. liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ustalona na podstawie danych SIO na dzień 30 września 2015r. (Lu (t-2))  lub na dzień 30 września 2016r. (Lu (t-1)).    
 
.
§ 3
 
Zarządzam podanie niniejszej informacji do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dźwierzutach.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r.
 
 
 Wójt Gminy Dźwierzuty
(-) Marianna Bogusława Szydlik
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2018-02-26 12:11
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-02-26 12:10
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-02-26 12:11
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 22/20
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 22/2018
Wójta Gminy Dźwierzuty
z dnia 08.02.2018 r.
 
w sprawie sprzedaży koparko-ładowarki New Holland B 115 rok produkcji 2007, w formie przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) i powołania komisji przetargowej
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2017 r. poz. 1875) zarządzam, co następuje:
§1
 1. Dokonać sprzedaży koparko - ładowarki New Holland B 115 rok produkcji 2007, stanowiącej własność Gminy Dźwierzuty.
 2. Sprzedaż należy przeprowadzić w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
 3. Kwota minimalna sprzedaży wynosi 71 570 netto, 88 031,10 brutto.
 4. Treść ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Do przeprowadzenia przetargu powołuję Komisję w składzie:
 1. Mariusz Lucjan Woźniak........................... - Przewodniczący Komisji,
 2. Sylwester Szewczyk.................................. -  Sekretarz,
 3. Agnieszka Śladowska................................ - Członek Komisji,
 4. Małgorzata Chełstowska............................ - Członek Komisji.
§3
Szczegółową organizację przetargu określa regulamin przetargu, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia
 
§4
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dźwierzuty oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
 
§5
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju
 
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/
Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/2018
Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 08.02.2018r
                                                                                       
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
ogłasza  przetarg ustny nieograniczony (licytacja)
                                                                                                                       
na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego, stanowiącego własność Gminy Dźwierzuty
Koparko –ładowarka New Holland B 115, rok produkcji 2007 o wartości szacunkowej 88 031,10 PLN brutto, zakwalifikowanej jako majątek zbędny Urzędu Gminy Dźwierzuty
 
Koparko-ładowarka  nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w jej zbyciu.
 
 1. Nazwa i siedziba sprzedającego.
Urząd Gminy Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
 
 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu.
 
Przetarg odbędzie się dnia 12 marca 2018r. o godzinie 10:00 W  Urzędzie Gminy Dźwierzuty ul. Niepodległości 6, pokój nr 1 (sala konferencyjna)
 
 1. Miejsce i termin, w którym można oglądać Koparko-ładowarkę będącą przedmiotem przetargu.
Koparko-ładowarkę będącą przedmiotem przetargu można oglądać w dni robocze w godzinach pracy urzędu po uprzednim uzgodnieniu terminu oględzin. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 89 621 12 61, kom. 533 306 280. Osoba do kontaktu: Agnieszka Śladowska.
 
 1. Dane techniczne sprzedawanego majątku rzeczowego.
 
Rodzaj maszyny: koparko-ładowarka;
Marka: New Holland;
Rok prod. : 2007;
Typ: B115 4PS;
Nr fabryczny: N7GH11382;
Moc: 110/82  KM/KW;
Producent silnika: Case New Holland;
Przebieg/czas pracy mth: 9230,7;
Podstawowe  podzespoły koparko-ładowarki  są funkcjonalne i sprawne.
 
 1. Charakterystyka techniczna.
 
Maszyna do robót ziemnych, łącząca funkcję koparki i ładowarki. Standardowy napęd na wszystkie koła w jednakowym rozmiarze. Wszystkie funkcje sterowania ładowarki i łyżki skupione w joysticu.
Ciężar roboczy (kg): 8700;
Rozstaw osi (mm) 2200;
Całkowita długość (mm) 5690;
Wysokość (mm) 2900;
Całkowita szerokość (mm) 2480;
Maksymalna siła odspajania ładowarki (daN) 7400;
Udźwig ładowarki na maksymalną wysokość (kg) 3550;
Siła odspajania łyżki koparko-ładowarki (daN) 6400;
Głębokość kopania (mm) 4565/5600;
Poj. Łyżki (m3) – 1,2;
Napęd 4x4;
Liczba osi: 2;
Ogumienie: 16,9-28
 
Osprzęt: łyżka koparki, łyżka ładowarki krokodyl
 
Wyposażenie: pneumatyczny fotel operatora Deluxe (regulowany podłokietnik), regulowana wysokość fotela, 4 przednie i 4 tylne światła robocze, hydrauliczny przesuw boczny, przekładnia Powershift, szybkozłącze, instalacja do młota.
 
 1. Opis i ocena stanu technicznego.
 
Ogumienie – 4 koła 16,9-28 EUROGRIP TVS T 109 90% zużycia.
Koparko-ładowarka jest kompletna i w pełni sprawna. Podzespoły koparko-ładowarki wykazują ogólne zużycie wynikające z okresu eksploatacji. Przechodzi okresowe przeglądy i wymiany podzespołów, filtrów i płynów eksploatacyjnych zgodnie z instrukcją obsługi (prowadzona jest dokumentacja serwisowa).
Wyciek oleju ze zwolennicy – półoś lewa. Suwak tworzywa sztucznego na obrocie ramienia tylnego uszkodzony. Wymienione drążki kierownicze, siłowniki obrotowe ramienia tylnego, części tulei ramienia tylnego.
Stan techniczny koparko-ładowarki i poszczególnych jej podzespołów  jest dobry, ogólne zużycie określono na poziomie 30% zgodnie z wyceną nr rep.221/2017 z dnia 02.10.2017 r.
 
 1. Wadium
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne,  prawne i inne podmioty które wpłacą wadium                    w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 8803,11 zł  w gotówce na rachunek Urzędu Gminy w Dźwierzutach w Banku Spółdzielczym Szczytno Oddział Dźwierzuty nr. 98883810442007040001010005 w terminie do dnia 08-03-2018 r. do godz. 15:00. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy najpóźniej do 08-03-2018r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku reprezentantów osób prawnych z dowodem wpłaty wadium należy przedłożyć wyciąg z rejestru przedsiębiorców z KRS (sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem).
Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest posiadać przy sobie: dowód osobisty, oraz dowód wpłaty wadium. Natomiast osoba reprezentująca osobę prawną dodatkowo pełnomocnictwo i aktualny wypis z rejestru sądowego. W przypadku kopii wypisu kopia powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Umowa kupna – sprzedaży koparko-ładowarki zostanie sporządzona w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po wpłaceniu pozostałej do zapłacenia kwoty za zakupiony pojazd.
Uchylenie się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy kupna - sprzedaży, spowoduje odstąpienie sprzedającego i utratę wpłaconego wadium.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
Dodatkowe informacje można uzyskać u Pana Sylwestra Szewczyk  pok. 22 tel. 89 621 04 09                                                                
 
Wójt Gminy Dźwierzuty zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
 

 
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 22/2018
Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 08.02.2018 r.
 
Regulamin
przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) na sprzedaż koparko - ładowarki New Holland B 115 rok produkcji 2007 zakwalifikowanej jako majątek zbędny Urzędu Gminy Dźwierzuty.
Stosownie do przepisów
Wójt Gminy Dźwierzuty ustala regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż koparko - ładowarki New Holland B 115 rok produkcji 2007 stanowiącej własność gminy Dźwierzuty ujętej w ogłoszeniu:
 1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Wójt Gminy Dźwierzuty.
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości co najmniej miesiąc przed wyznaczonym terminem przetargu.
 1. Przetarg będzie przeprowadzony w formie przetargu ustnego nieograniczonego, w dniu określonym w ogłoszeniu o przetargu w siedzibie Urzędu Gminy Dźwierzuty, pok. 1
 2. Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest sprzedaż koparko - ładowarki New Holland B 115 rok produkcji 2007 stanowiącej własność gminy.
 3. Wadium w wysokości określonej powyżej uczestnicy przetargu wnoszą w pieniądzu
przez dokonanie wpłaty do kasy tut. Urzędu lub na konto 98 8838 1044 2007 0400 0101 0005 do dnia określonego w ogłoszeniu o przetargu z dopiskiem "wadium na zakup koparko-ładowarki New Holland. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w terminie wyznaczonym w przetargu. Uczestnicy przetargu w dniu przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, dowód wpłaty wadium oraz pełnomocnictwo notarialne sporządzone przez firmę bądź osobę fizyczną, którą reprezentują. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie dłużej niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:
 • odwołania przetargu;
 • zamknięcia przetargu;
 • unieważnienia przetargu;
 • zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 1. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 2. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby im bliskie, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.
 3. Komisja przetargowa została ustalona zarządzeniem nr 22/2018 Wójta Gminy
Dźwierzuty z dnia 08.02.2018 r.
 1. Przewodniczący komisji sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu, który podpisują przewodniczący, członkowie i osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości.
 2. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
 3. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Dźwierzuty w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu. W przypadku wniesienia skargi organ wstrzymuje dalsze czynności związane ze zbyciem koparko-ładowarki. Wójt może uznać skargę za nieuzasadnioną, nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg.
 4. Przebieg przetargu:
 • Osoba prowadząca otwiera przetarg, przekazując uczestnikom informacje zawarte w niniejszym regulaminie oraz sporządza listę obecności osób obecnych na przetargu,
 • Osoba prowadząca przetarg informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postępowania nie zostaną przyjęte,
 • uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki, mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszych postąpień,
 • postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych
 • przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej,
 • po ustaniu zgłaszania postąpień osoba prowadząca przetarg wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko (lub nazwę firmy) osoby, która przetarg wygrała.
 1. Ustaloną w przetargu cenę powiększoną o podatek VAT nabywca jest obowiązany zapłacić natychmiast po udzieleniu mu przebicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni.
 2. Wydanie przedmiotu sprzedaży
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 1. W przypadku wygrania przetargu i uchylania się od podpisania umowy sprzedaży przez uczestnika przetargu - wadium przepada na rzecz Gminy Dźwierzuty
 2. Wójt może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny o czym niezwłocznie poinformuje w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 3. Wójt Gminy na tablicy ogłoszeń poinformuje o wyniku przetargu.
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania herb gmina dźwierzutyZ A R Z Ą D Z E N I E NR 22/2018
Wójta Gminy Dźwierzuty
z dnia 08.02.2018 r.
 
w sprawie sprzedaży koparko-ładowarki New Holland B 115 rok produkcji 2007, w formie przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) i powołania komisji przetargowej
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2017 r. poz. 1875) zarządzam, co następuje:
§1
 1. Dokonać sprzedaży koparko - ładowarki New Holland B 115 rok produkcji 2007, stanowiącej własność Gminy Dźwierzuty.
 2. Sprzedaż należy przeprowadzić w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
 3. Kwota minimalna sprzedaży wynosi 71 570 netto, 88 031,10 brutto.
 4. Treść ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Do przeprowadzenia przetargu powołuję Komisję w składzie:
 1. Mariusz Lucjan Woźniak........................... - Przewodniczący Komisji,
 2. Sylwester Szewczyk.................................. -  Sekretarz,
 3. Agnieszka Śladowska................................ - Członek Komisji,
 4. Małgorzata Chełstowska............................ - Członek Komisji.
§3
Szczegółową organizację przetargu określa regulamin przetargu, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia
 
§4
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dźwierzuty oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
 
§5
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju
 
§6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/
Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/2018
Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 08.02.2018r
                                                                                       
 
 
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
ogłasza  przetarg ustny nieograniczony (licytacja)
                                                                                                                       
na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego, stanowiącego własność Gminy Dźwierzuty
Koparko –ładowarka New Holland B 115, rok produkcji 2007 o wartości szacunkowej 88 031,10 PLN brutto, zakwalifikowanej jako majątek zbędny Urzędu Gminy Dźwierzuty
 
Koparko-ładowarka  nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w jej zbyciu.
 
 1. Nazwa i siedziba sprzedającego.
Urząd Gminy Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
 
 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu.
 
Przetarg odbędzie się dnia 12 marca 2018r. o godzinie 10:00 W  Urzędzie Gminy Dźwierzuty ul. Niepodległości 6, pokój nr 1 (sala konferencyjna)
 
 1. Miejsce i termin, w którym można oglądać Koparko-ładowarkę będącą przedmiotem przetargu.
Koparko-ładowarkę będącą przedmiotem przetargu można oglądać w dni robocze w godzinach pracy urzędu po uprzednim uzgodnieniu terminu oględzin. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 89 621 12 61, kom. 533 306 280. Osoba do kontaktu: Agnieszka Śladowska.
 
 1. Dane techniczne sprzedawanego majątku rzeczowego.
 
Rodzaj maszyny: koparko-ładowarka;
Marka: New Holland;
Rok prod. : 2007;
Typ: B115 4PS;
Nr fabryczny: N7GH11382;
Moc: 110/82  KM/KW;
Producent silnika: Case New Holland;
Przebieg/czas pracy mth: 9230,7;
Podstawowe  podzespoły koparko-ładowarki  są funkcjonalne i sprawne.
 
 1. Charakterystyka techniczna.
 
Maszyna do robót ziemnych, łącząca funkcję koparki i ładowarki. Standardowy napęd na wszystkie koła w jednakowym rozmiarze. Wszystkie funkcje sterowania ładowarki i łyżki skupione w joysticu.
Ciężar roboczy (kg): 8700;
Rozstaw osi (mm) 2200;
Całkowita długość (mm) 5690;
Wysokość (mm) 2900;
Całkowita szerokość (mm) 2480;
Maksymalna siła odspajania ładowarki (daN) 7400;
Udźwig ładowarki na maksymalną wysokość (kg) 3550;
Siła odspajania łyżki koparko-ładowarki (daN) 6400;
Głębokość kopania (mm) 4565/5600;
Poj. Łyżki (m3) – 1,2;
Napęd 4x4;
Liczba osi: 2;
Ogumienie: 16,9-28
 
Osprzęt: łyżka koparki, łyżka ładowarki krokodyl
 
Wyposażenie: pneumatyczny fotel operatora Deluxe (regulowany podłokietnik), regulowana wysokość fotela, 4 przednie i 4 tylne światła robocze, hydrauliczny przesuw boczny, przekładnia Powershift, szybkozłącze, instalacja do młota.
 
 1. Opis i ocena stanu technicznego.
 
Ogumienie – 4 koła 16,9-28 EUROGRIP TVS T 109 90% zużycia.
Koparko-ładowarka jest kompletna i w pełni sprawna. Podzespoły koparko-ładowarki wykazują ogólne zużycie wynikające z okresu eksploatacji. Przechodzi okresowe przeglądy i wymiany podzespołów, filtrów i płynów eksploatacyjnych zgodnie z instrukcją obsługi (prowadzona jest dokumentacja serwisowa).
Wyciek oleju ze zwolennicy – półoś lewa. Suwak tworzywa sztucznego na obrocie ramienia tylnego uszkodzony. Wymienione drążki kierownicze, siłowniki obrotowe ramienia tylnego, części tulei ramienia tylnego.
Stan techniczny koparko-ładowarki i poszczególnych jej podzespołów  jest dobry, ogólne zużycie określono na poziomie 30% zgodnie z wyceną nr rep.221/2017 z dnia 02.10.2017 r.
 
 1. Wadium
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne,  prawne i inne podmioty które wpłacą wadium                    w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 8803,11 zł  w gotówce na rachunek Urzędu Gminy w Dźwierzutach w Banku Spółdzielczym Szczytno Oddział Dźwierzuty nr. 98883810442007040001010005 w terminie do dnia 08-03-2018 r. do godz. 15:00. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy najpóźniej do 08-03-2018r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku reprezentantów osób prawnych z dowodem wpłaty wadium należy przedłożyć wyciąg z rejestru przedsiębiorców z KRS (sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem).
Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest posiadać przy sobie: dowód osobisty, oraz dowód wpłaty wadium. Natomiast osoba reprezentująca osobę prawną dodatkowo pełnomocnictwo i aktualny wypis z rejestru sądowego. W przypadku kopii wypisu kopia powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Umowa kupna – sprzedaży koparko-ładowarki zostanie sporządzona w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po wpłaceniu pozostałej do zapłacenia kwoty za zakupiony pojazd.
Uchylenie się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy kupna - sprzedaży, spowoduje odstąpienie sprzedającego i utratę wpłaconego wadium.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
Dodatkowe informacje można uzyskać u Pana Sylwestra Szewczyk  pok. 22 tel. 89 621 04 09                                                                
 
Wójt Gminy Dźwierzuty zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
 
 
 
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 22/2018
Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 08.02.2018 r.
 
Regulamin
przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) na sprzedaż koparko - ładowarki New Holland B 115 rok produkcji 2007 zakwalifikowanej jako majątek zbędny Urzędu Gminy Dźwierzuty.
Stosownie do przepisów
Wójt Gminy Dźwierzuty ustala regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż koparko - ładowarki New Holland B 115 rok produkcji 2007 stanowiącej własność gminy Dźwierzuty ujętej w ogłoszeniu:
 1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Wójt Gminy Dźwierzuty.
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości co najmniej miesiąc przed wyznaczonym terminem przetargu.
 1. Przetarg będzie przeprowadzony w formie przetargu ustnego nieograniczonego, w dniu określonym w ogłoszeniu o przetargu w siedzibie Urzędu Gminy Dźwierzuty, pok. 1
 2. Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest sprzedaż koparko - ładowarki New Holland B 115 rok produkcji 2007 stanowiącej własność gminy.
 3. Wadium w wysokości określonej powyżej uczestnicy przetargu wnoszą w pieniądzu
przez dokonanie wpłaty do kasy tut. Urzędu lub na konto 98 8838 1044 2007 0400 0101 0005 do dnia określonego w ogłoszeniu o przetargu z dopiskiem "wadium na zakup koparko-ładowarki New Holland. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w terminie wyznaczonym w przetargu. Uczestnicy przetargu w dniu przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, dowód wpłaty wadium oraz pełnomocnictwo notarialne sporządzone przez firmę bądź osobę fizyczną, którą reprezentują. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie dłużej niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:
 • odwołania przetargu;
 • zamknięcia przetargu;
 • unieważnienia przetargu;
 • zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 1. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 2. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby im bliskie, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.
 3. Komisja przetargowa została ustalona zarządzeniem nr 22/2018 Wójta Gminy
Dźwierzuty z dnia 08.02.2018 r.
 1. Przewodniczący komisji sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu, który podpisują przewodniczący, członkowie i osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości.
 2. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
 3. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Dźwierzuty w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu. W przypadku wniesienia skargi organ wstrzymuje dalsze czynności związane ze zbyciem koparko-ładowarki. Wójt może uznać skargę za nieuzasadnioną, nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg.
 4. Przebieg przetargu:
 • Osoba prowadząca otwiera przetarg, przekazując uczestnikom informacje zawarte w niniejszym regulaminie oraz sporządza listę obecności osób obecnych na przetargu,
 • Osoba prowadząca przetarg informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postępowania nie zostaną przyjęte,
 • uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki, mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszych postąpień,
 • postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych
 • przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej,
 • po ustaniu zgłaszania postąpień osoba prowadząca przetarg wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko (lub nazwę firmy) osoby, która przetarg wygrała.
 1. Ustaloną w przetargu cenę powiększoną o podatek VAT nabywca jest obowiązany zapłacić natychmiast po udzieleniu mu przebicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni.
 2. Wydanie przedmiotu sprzedaży
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 1. W przypadku wygrania przetargu i uchylania się od podpisania umowy sprzedaży przez uczestnika przetargu - wadium przepada na rzecz Gminy Dźwierzuty
 2. Wójt może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny o czym niezwłocznie poinformuje w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 3. Wójt Gminy na tablicy ogłoszeń poinformuje o wyniku przetargu.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłSylwester Szewczyk - Podinspektor ds. Zamówień Publicznych2018-02-26 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-02-26 09:55
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-02-26 09:58
Zarządzenie Nr 27/2018
Zarządzenie Nr 27/2018
Wójta Gminy Dźwierzuty
z dnia 14 lutego 2018 r.
 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej Regulaminu
 
            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj.Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), oraz § 13 ust. pkt. 2 uchwały nr VI/36/15 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dźwierzuty,
zarządza się, co następuje:
§ 1.
 Powołuje się Społeczną Komisję Mieszkaniową, zwaną dalej "Komisją", w następującym składzie:
 1. Krystyna Furtak – Kierownik GOPS w Dźwierzutach
 2. Regina Bazych – Radna Gminy Dźwierzuty
 3. Andrzej Czechowski – Radny Gminy Dźwierzuty
 4. Jacek Kandybowicz – Radny Gminy Dźwierzuty
 5. Monika Chodkowska – Podinspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej
§ 2.
Nadaje się Komisji Regulamin w brzmieniu stanowiącym załącznik do Zarządzenia.
 
§ 3.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4.
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Dźwierzuty przy ul. Niepodległości 6 oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, dostępnym na stronie internetowej.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 27/2018 Wójta Gminy Dźwierzuty
z dnia 14 lutego 2018 r.
 
Regulamin Społecznej Komisji Mieszkaniowej
Rozdział 1
Zasady ogólne
 1.  Do zadań Społecznej Komisji Mieszkaniowej należy:
  1. opiniowanie wniosków o najem lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych;
  2.  kontrola warunków mieszkaniowych osób ubiegających się o lokal komunalny;
  3.  kontrola prawidłowości umieszczania osób na liście;
  4.   opiniowanie innych kwestii lokalowych, w tym związanych z najmem lokali przeznaczonych do remontu lub adaptacji pomieszczeń na cele mieszkalne;
 
 1. Społeczna Komisja Mieszkaniowa po weryfikacji wniosków sporządza wykaz,
   w którym wskazuje:
 1. wnioskodawców, znajdujących się w trudnych warunkach mieszkaniowych, posiadających pierwszeństwo najmu lokalu;
 2. osoby wobec których został orzeczony wyrok eksmisyjny z zajmowanego lokalu i którym przysługuje prawo do lokalu socjalnego;
 3. osoby, którym przysługuje prawo do lokalu zamiennego;
 
 1. Społeczna Komisja Mieszkaniowa w szczególności:
  1. dokonuje wizji lokalnych w celu określenia warunków mieszkaniowych
   i bytowych osób składających wnioski;
  2. przeprowadza rozmowy indywidualne z osobami ubiegającymi się o lokal mieszkalny;
  3. wskazuje kolejność realizacji wyroków sądowych nakazujących Gminie złożenie propozycji zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.
 2. Społeczna Komisja Mieszkaniowa przy rozpatrywaniu przedłożonych wniosków kieruje się:
 1.  przepisami prawa materialnego;
 2. zasadami gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy ustalonymi w uchwałach Rady Gminy;
 3. względami społecznymi wynikającymi z oceny stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej i stanu zasobów mieszkaniowych gminy;
 
Rozdział 2

Tryb pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej

 1. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący wybrany przez członków komisji ze swego grona na pierwszym posiedzeniu;
 2. W zależności od potrzeb Komisja może powołać Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji;
 3. Zmiana lub uzupełnienie składu Komisji następuje w trybie przewidzianym dla jej powołania;
 4.  Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Wójt Gminy, a następne Przewodniczący Komisji w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku, ustalając porządek
  i godzinę posiedzenia;
 5. W pracach Komisji za zgodą jej Przewodniczącego mogą brać udział z głosem doradczym inne osoby.
 6. Materiały na posiedzenia Komisji przygotowuje pracownik na stanowisku ds. Gospodarki Mieszkaniowej, który odpowiada za ich kompletność i prawidłowość;
 7. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy swojego składu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego;
 8. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół. Obsługę techniczno-kancelaryjną sprawuje pracownik na stanowisku ds. Gospodarki Mieszkaniowej;
 9. Protokół Komisji podpisują członkowie obecni na posiedzeniu;
 10. Protokoły z Komisji przechowywane są w Referacie Inwestycji i Rozwoju na stanowisku ds. Gospodarki Mieszkaniowej;
 11. Członek Komisji podlega wyłączeniu od udziału w sprawie, w której jest stroną albo pozostaje z osobą będącą stroną w sprawie w takim stosunku prawnym bądź faktycznym, że wynik sprawy może mieć wpływ na wyrażoną opinię;
 12.  Komisja w razie wątpliwości co do danych zamieszczonych we wniosku mieszkaniowym dokonuje wizji warunków w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Wizja traktowana jest na równi z posiedzeniem Komisji, a ustalenia dokonane podczas wizji spisywane są w formie protokołu z posiedzenia Komisji.
O konieczności przeprowadzenia wizji decyduje Komisja;
 
Rozdział 3
Postanowienia końcowe
      Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania Zarządzenia o Powołaniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu.      
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłMonika Chodkowska - Podinspektor ds. Gospodarki mieszkaniowej2018-02-14 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-02-14 15:24
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-02-14 15:24
Zarządzenie Nr 24/2018
Zarządzenie Nr 24/2018
Wójta Gminy Dźwierzuty
z dnia 12 lutego 2018 r.
 
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2018, za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dźwierzuty.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 70 a ust. 1 i 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1189 z późn. zm.),  § 6 ust. 2 i ust. 3 oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r., Nr 46, poz. 430 oraz  z 2015 r., poz. 1973), po uwzględnieniu wniosków dyrektorów i zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli zarządza się, co następuje:
§ 1.
W związku z wyodrębnieniem w budżecie Gminy Dźwierzuty na 2018 r.   środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli  w kwocie 43.550,00 (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100), co stanowi 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o których mowa w art. 70 a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, ustala się „Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli” zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dźwierzuty, stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
§ 2.
Środki przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli/dyrektorów mogą być wydatkowane na te formy doskonalenia, które są zgodne z priorytetowymi potrzebami  poszczególnych szkół, wyodrębnianymi corocznie według wzoru  Załącznika Nr 4.
§ 3.
Na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów szkół lub placówek oświatowych, w porozumieniu z dyrektorami tych szkół lub placówek oświatowych ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. W roku budżetowym 2018  ustalono, że kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 2.000,00 zł za semestr.
 
§ 4.
Dofinasowanie, o którym mowa w § 3 obejmuje studia magisterskie uzupełniające, studia podyplomowe.
 
§ 5.
Dofinansowanie przyznawane będzie na priorytetowe specjalności i formy dokształcania.
§ 6.
Wypłata przyznanego dofinansowania doskonalenia zawodowego następuje po złożeniu przez nauczyciela lub dyrektora szkoły lub placówki oświatowej:
 1. wniosku o dofinansowanie, zatwierdzonego przez dyrektora lub w przypadku dyrektora przez Wójta Gminy, z przyznaną wysokością dofinansowania,
 2. zaświadczenia z uczelni lub zakładu kształcenia nauczycieli o stopniu zaawansowania nauki, specjalności kształcenia oraz wysokości czesnego za jeden semestr,
 3. kopii poniesionej opłaty, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, jeśli nauczyciel/dyrektor opłacił czesne z własnych środków.
§ 7.
Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi Załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 8.
Przyznane dofinansowanie będzie przekazane na wskazany rachunek bankowy.
§ 9.
Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi/dyrektorowi w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów oraz korzystania z urlopu dziekańskiego.
§ 10.
Nauczyciel/dyrektor, który nie ukończy kształcenia zobowiązany jest do zwrotu w całości przyznanej dopłaty.
§ 11.
Nauczyciel/dyrektor studiujący równocześnie na dwóch kierunkach może ubiegać się o dofinansowanie opłat tylko na jednym kierunku.
§ 12.
Do dnia 30 listopada każdego roku, dyrektorzy szkół lub placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dźwierzuty winni złożyć Wójtowi wnioski o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku  budżetowym, sporządzone z uwzględnieniem potrzeb o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r.,  Nr 46, poz. 430 oraz  2015 r., poz. 1973 ),  wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do zarządzenia oraz plan na kolejny rok budżetowy z podziałem na paragrafy  wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do zarządzenia.
§ 13.
Zobowiązuje dyrektorów szkół i placówek oświatowych do zapoznania nauczycieli z treścią Zarządzenia.
§ 14.
Wykonanie Zarządzenia powierzam dyrektorom podległych szkół i  placówek oświatowych.
§ 15.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
 


 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2018
Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia  12 lutego 2018 r.
 
Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dźwierzuty na rok 2018
 
Lp.
 
Formy doskonalenia zawodowego
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach
 
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach
 
Szkoła Podstawowa w Linowie
 
Szkła Podstawowa w Rumach
1. Kształcenie w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli
§ 2 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia MENiS z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. z 2002 r.,  Nr 46, poz. 430 oraz z 2015 r., poz. 1973)
§ 4300
 
 
 
 
 
8.000,00
 
 
 
 
 
6.000,00
 
 
 
 
 
3.000,00
 
 
 
 
 
3.518,00
2. Pozostałe formy doskonalenia zawodowego nauczycieli wymienione w § 2  rozporządzenia MENiS z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 46, poz. 430 oraz z 2015 r., poz. 1973)
§ 4700
 
 
 
 
 
11.274,00
 
 
 
 
 
1.800,00
 
 
 
 
 
1.400,00
 
 
 
 
 
1.200,00
3. Koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia
§ 2  ust. 2 pkt 3 rozporządzenia MENiS z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. z 2002 r.,  Nr 46, poz. 430 oraz z 2015 r., poz. 1973)
§ 4410
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00
 
 
 
 
 
 
 
0,00
 
 
 
 
 
 
 
0,00
 
 
 
 
 
 
 
0,00
4. Materiały i wyposażenie
§ 2  ust. 1 pkt 4 rozporządzenia MENiS z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 46, poz. 430 oraz z 2015 r., poz. 1973)
§ 4210
 
 
 
 
 
 
 
5.000,00
 
 
 
 
 
934,00
 
 
 
 
 
474,00
 
 
 
 
 
950,00
  Razem 24.274,00 8.734,00 4.874,00 5.668,00
 
 
 

 


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2018
Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia  12 lutego 2018 r.
 
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
I. Dane osobowe
 1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………
 2. Miejsce pracy…………………………………………………………………………………………………………………
 3. Nauczany przedmiot……………………………………………………………………………………………………..
 4. Poziom wykształcenia, kierunek studiów …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
II. Informacja o formie kształcenia i specjalności:
 1. Nazwa i adres szkoły wyższej/zakładu kształcenia nauczycieli………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. Kierunek…………………………………………………………………………………………………………………………………..
 3. Specjalność……………………………………………………………………………………………………………………………..
 4. Czas trwania kształcenia, liczba semestrów………………………………………………………………………….
 5. Rok studiów………………….., semestr którego dotyczy dofinansowanie…………………………….......
 6. Wysokość opłat za semestr…………………………………………
słownie………………………………………………………………………
III. Nazwa banku i numer konta, na które należy przesłać kwotę dofinansowania:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
IV. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)
 
…………………………………….                                                                    ………………………………………………….
     miejscowość i data                                                                                                  podpis wnioskującego
 
 
 
V. uzasadnienie wyboru formy i kierunku kształcenia (opinia o przydatności w placówce studiów, które podjął ubiegający się o dofinansowanie – nauczycielom wypełnia dyrektor szkoły, dyrektorowi przedstawiciel organu prowadzącego) dla celów przyznania dofinansowania na doskonalenie zawodowe.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………..                                                            ………………………………………………..
       miejscowość i data         podpis zatwierdzającego
 
 
 
 
W załączeniu:
 1. Zaświadczenie uczelni/zakładu kształcenia nauczycieli.
 2. Kopia opłaty, potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2018
Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 12 lutego 2018 r.
 
Wniosek dyrektora……………………………………………………………
w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok…………
 
            Na podstawie § 6 ust. 2 i § 7 z uwzględnieniem § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r.,  Nr 46, poz. 430 oraz  z 2015 r., poz. 1973), wnioskuję o ujęcie w Planie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dźwierzuty, na rok …………………..następujących form doskonalenia zawodowego nauczycieli:
 1. ………………………………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………………………………….
 3. …………………………………………………………………………………………………………..
 4. ………………………………………………………………………………………………………….
Proponuję kwotę dofinansowania za jeden semestr ………………………………………………………
 
 


 
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 24/2018
Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia  12 lutego 2018 r.
 
PLAN DOFINANSOWANIA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI  ZATRUDNIONYCH  W ………………………………………………………………………………………………,                     W PODZIALE NA PARAGRAFY  NA ROK ……….
Lp.
 
Formy doskonalenia zawodowego
 
Kierunek, tematyka, rodzaj materiałów Liczba nauczycieli Plan
1. Kształcenie w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli
§ 2 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia MENiS z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. z 2002 r.,  Nr 46, poz. 430 oraz z 2015 r., poz. 1973)
§ 4300
Studia magisterskie uzupełniające  
 
 
 
 
Studia podyplomowe  
 
 
 
 
Kursy kwalifikacyjne  
 
 
 
 
2. Pozostałe formy doskonalenia zawodowego nauczycieli wymienione w § 2  rozporządzenia MENiS z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 46, poz. 430 oraz z 2015 r., poz. 1973)
§ 4700
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
3. Koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia
§ 2  ust. 2 pkt 3 rozporządzenia MENiS z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 46, poz. 430 oraz z 2015 r., poz. 1973)
§ 4410
 
     
4. Materiały i wyposażenie
§ 2  ust. 1 pkt 4 rozporządzenia MENiS z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430 oraz z 2015 r., poz. 1973)
§ 4210
 
 
     
  Razem      
 
………………………………………………………
data i podpis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłWioleta Etjminowicz - Inspektor do spraw Oświaty2018-02-13 15:18
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-02-13 15:18
ZARZĄDZENIE Nr 23/2018
ZARZĄDZENIE  Nr 23/2018
Wójta Gminy Dźwierzuty
z dnia 12 lutego 2018 r.

 
 
w sprawie wskazania szkoły, która będzie naliczać odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą  oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego ostatnim miejscem pracy była Szkoła Podstawowa w Kałęczynie, przekazana  do prowadzenia  Stowarzyszeniu KONIK NA BIEGUNACH w Jabłonce
 
            Na podstawie  art. 134 ustawy z dnia 27 października 2017 r.  o finansowaniu zadań (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2203)  z a r z a d z a   s i ę,  co następuje:
 
§ 1.
 
Wskazuje się Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach  do naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą  oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego ostatnim miejscem pracy była Szkoła Podstawowa w Kałęczynie, przekazana  do prowadzenia  Stowarzyszeniu KONIK NA BIEGUNACH w Jabłonce
 
 
§ 2.
 
Osoby wskazane w § 1 korzystają z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach  na zasadach i warunkach ustalonych w regulaminie obowiązującym we wskazanym zespole.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Wójt
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłWioleta Etjminowicz - Inspektor do spraw Oświaty2018-02-12 15:22
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-02-12 15:22
Zarządzenie Nr 2/2018

Zarządzenie  Nr 2/2018
Wójta Gminy Dźwierzuty
z dnia 3 stycznia 2018 r.
 
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych, dla których Gmina Dźwierzuty jest organem prowadzącym.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.) Wójt Gminy Dźwierzuty zarządza, co następuje:
 
§ 1.
 
 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
 2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom zespołów szkolno-przedszkolnych oraz dyrektorom szkół podstawowych.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2018
Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 3 stycznia 2018 r.
 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019, dla których Gmina Dźwierzuty jest organem prowadzącym.
               
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
DATA ETAP REKRUTACJI/CZYNNOŚĆ RODZICA
Od 15.01.2018 do 16.02.2018 r. Składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej przez rodziców dzieci przyjętych w poprzednich latach.
Od 19.02.2018 r. do 02.03.2018 r. Wydawanie i przyjmowanie kart wraz z wymaganą dokumentacją do sekretariatu szkoły.
Do 09.03.2018 r. Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego.
Do 14.03.2018 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Do 28.03.2018 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
Do 05.04.2018 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
TERMINY PROCEDURY UZUPEŁNIAJĄCEJ
Do 18.04.2018 r. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Do 20.04.2018 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego.
Do 24.04.2018 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Do 30.04.2018 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
Do 07.05.2018 r. Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych.
 
 
 
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2018
Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 3 stycznia 2018 r.
 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019, dla których Gmina Dźwierzuty jest organem prowadzącym.
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
DATA ETAP REKRUTACJI/CZYNNOŚĆ RODZICA
Od 15.01.2018 r.  do 16.02.2018 r. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków luk kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.
Do 23.02.2018 r. Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
Do 28.02.2018 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Do 14.03.2018 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia.
Do 19.03.2018 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
TERMINY PROCEDURY UZUPEŁNIAJĄCEJ
Od 20.03.2018 r. do 05.04.2018 r. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Do 11.04.2018 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
Do 13.04.2018 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Do 27.04.2018 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
Do 31.08.2018 r. Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych.
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłWioleta Etjminowicz - Inspektor do spraw Oświaty2018-01-05 15:15
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-01-05 15:15
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 21 czerwca 2024r. 02:27:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.