XML
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 22/20
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 22/2018
Wójta Gminy Dźwierzuty
z dnia 08.02.2018 r.
 
w sprawie sprzedaży koparko-ładowarki New Holland B 115 rok produkcji 2007, w formie przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) i powołania komisji przetargowej
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2017 r. poz. 1875) zarządzam, co następuje:
§1
 1. Dokonać sprzedaży koparko - ładowarki New Holland B 115 rok produkcji 2007, stanowiącej własność Gminy Dźwierzuty.
 2. Sprzedaż należy przeprowadzić w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
 3. Kwota minimalna sprzedaży wynosi 71 570 netto, 88 031,10 brutto.
 4. Treść ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Do przeprowadzenia przetargu powołuję Komisję w składzie:
 1. Mariusz Lucjan Woźniak........................... - Przewodniczący Komisji,
 2. Sylwester Szewczyk.................................. -  Sekretarz,
 3. Agnieszka Śladowska................................ - Członek Komisji,
 4. Małgorzata Chełstowska............................ - Członek Komisji.
§3
Szczegółową organizację przetargu określa regulamin przetargu, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia
 
§4
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dźwierzuty oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
 
§5
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju
 
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/
Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/2018
Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 08.02.2018r
                                                                                       
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
ogłasza  przetarg ustny nieograniczony (licytacja)
                                                                                                                       
na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego, stanowiącego własność Gminy Dźwierzuty
Koparko –ładowarka New Holland B 115, rok produkcji 2007 o wartości szacunkowej 88 031,10 PLN brutto, zakwalifikowanej jako majątek zbędny Urzędu Gminy Dźwierzuty
 
Koparko-ładowarka  nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w jej zbyciu.
 
 1. Nazwa i siedziba sprzedającego.
Urząd Gminy Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
 
 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu.
 
Przetarg odbędzie się dnia 12 marca 2018r. o godzinie 10:00 W  Urzędzie Gminy Dźwierzuty ul. Niepodległości 6, pokój nr 1 (sala konferencyjna)
 
 1. Miejsce i termin, w którym można oglądać Koparko-ładowarkę będącą przedmiotem przetargu.
Koparko-ładowarkę będącą przedmiotem przetargu można oglądać w dni robocze w godzinach pracy urzędu po uprzednim uzgodnieniu terminu oględzin. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 89 621 12 61, kom. 533 306 280. Osoba do kontaktu: Agnieszka Śladowska.
 
 1. Dane techniczne sprzedawanego majątku rzeczowego.
 
Rodzaj maszyny: koparko-ładowarka;
Marka: New Holland;
Rok prod. : 2007;
Typ: B115 4PS;
Nr fabryczny: N7GH11382;
Moc: 110/82  KM/KW;
Producent silnika: Case New Holland;
Przebieg/czas pracy mth: 9230,7;
Podstawowe  podzespoły koparko-ładowarki  są funkcjonalne i sprawne.
 
 1. Charakterystyka techniczna.
 
Maszyna do robót ziemnych, łącząca funkcję koparki i ładowarki. Standardowy napęd na wszystkie koła w jednakowym rozmiarze. Wszystkie funkcje sterowania ładowarki i łyżki skupione w joysticu.
Ciężar roboczy (kg): 8700;
Rozstaw osi (mm) 2200;
Całkowita długość (mm) 5690;
Wysokość (mm) 2900;
Całkowita szerokość (mm) 2480;
Maksymalna siła odspajania ładowarki (daN) 7400;
Udźwig ładowarki na maksymalną wysokość (kg) 3550;
Siła odspajania łyżki koparko-ładowarki (daN) 6400;
Głębokość kopania (mm) 4565/5600;
Poj. Łyżki (m3) – 1,2;
Napęd 4x4;
Liczba osi: 2;
Ogumienie: 16,9-28
 
Osprzęt: łyżka koparki, łyżka ładowarki krokodyl
 
Wyposażenie: pneumatyczny fotel operatora Deluxe (regulowany podłokietnik), regulowana wysokość fotela, 4 przednie i 4 tylne światła robocze, hydrauliczny przesuw boczny, przekładnia Powershift, szybkozłącze, instalacja do młota.
 
 1. Opis i ocena stanu technicznego.
 
Ogumienie – 4 koła 16,9-28 EUROGRIP TVS T 109 90% zużycia.
Koparko-ładowarka jest kompletna i w pełni sprawna. Podzespoły koparko-ładowarki wykazują ogólne zużycie wynikające z okresu eksploatacji. Przechodzi okresowe przeglądy i wymiany podzespołów, filtrów i płynów eksploatacyjnych zgodnie z instrukcją obsługi (prowadzona jest dokumentacja serwisowa).
Wyciek oleju ze zwolennicy – półoś lewa. Suwak tworzywa sztucznego na obrocie ramienia tylnego uszkodzony. Wymienione drążki kierownicze, siłowniki obrotowe ramienia tylnego, części tulei ramienia tylnego.
Stan techniczny koparko-ładowarki i poszczególnych jej podzespołów  jest dobry, ogólne zużycie określono na poziomie 30% zgodnie z wyceną nr rep.221/2017 z dnia 02.10.2017 r.
 
 1. Wadium
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne,  prawne i inne podmioty które wpłacą wadium                    w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 8803,11 zł  w gotówce na rachunek Urzędu Gminy w Dźwierzutach w Banku Spółdzielczym Szczytno Oddział Dźwierzuty nr. 98883810442007040001010005 w terminie do dnia 08-03-2018 r. do godz. 15:00. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy najpóźniej do 08-03-2018r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku reprezentantów osób prawnych z dowodem wpłaty wadium należy przedłożyć wyciąg z rejestru przedsiębiorców z KRS (sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem).
Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest posiadać przy sobie: dowód osobisty, oraz dowód wpłaty wadium. Natomiast osoba reprezentująca osobę prawną dodatkowo pełnomocnictwo i aktualny wypis z rejestru sądowego. W przypadku kopii wypisu kopia powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Umowa kupna – sprzedaży koparko-ładowarki zostanie sporządzona w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po wpłaceniu pozostałej do zapłacenia kwoty za zakupiony pojazd.
Uchylenie się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy kupna - sprzedaży, spowoduje odstąpienie sprzedającego i utratę wpłaconego wadium.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
Dodatkowe informacje można uzyskać u Pana Sylwestra Szewczyk  pok. 22 tel. 89 621 04 09                                                                
 
Wójt Gminy Dźwierzuty zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
 

 
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 22/2018
Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 08.02.2018 r.
 
Regulamin
przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) na sprzedaż koparko - ładowarki New Holland B 115 rok produkcji 2007 zakwalifikowanej jako majątek zbędny Urzędu Gminy Dźwierzuty.
Stosownie do przepisów
Wójt Gminy Dźwierzuty ustala regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż koparko - ładowarki New Holland B 115 rok produkcji 2007 stanowiącej własność gminy Dźwierzuty ujętej w ogłoszeniu:
 1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Wójt Gminy Dźwierzuty.
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości co najmniej miesiąc przed wyznaczonym terminem przetargu.
 1. Przetarg będzie przeprowadzony w formie przetargu ustnego nieograniczonego, w dniu określonym w ogłoszeniu o przetargu w siedzibie Urzędu Gminy Dźwierzuty, pok. 1
 2. Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest sprzedaż koparko - ładowarki New Holland B 115 rok produkcji 2007 stanowiącej własność gminy.
 3. Wadium w wysokości określonej powyżej uczestnicy przetargu wnoszą w pieniądzu
przez dokonanie wpłaty do kasy tut. Urzędu lub na konto 98 8838 1044 2007 0400 0101 0005 do dnia określonego w ogłoszeniu o przetargu z dopiskiem "wadium na zakup koparko-ładowarki New Holland. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w terminie wyznaczonym w przetargu. Uczestnicy przetargu w dniu przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, dowód wpłaty wadium oraz pełnomocnictwo notarialne sporządzone przez firmę bądź osobę fizyczną, którą reprezentują. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie dłużej niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:
 1. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 2. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby im bliskie, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.
 3. Komisja przetargowa została ustalona zarządzeniem nr 22/2018 Wójta Gminy
Dźwierzuty z dnia 08.02.2018 r.
 1. Przewodniczący komisji sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu, który podpisują przewodniczący, członkowie i osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości.
 2. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
 3. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Dźwierzuty w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu. W przypadku wniesienia skargi organ wstrzymuje dalsze czynności związane ze zbyciem koparko-ładowarki. Wójt może uznać skargę za nieuzasadnioną, nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg.
 4. Przebieg przetargu:
 1. Ustaloną w przetargu cenę powiększoną o podatek VAT nabywca jest obowiązany zapłacić natychmiast po udzieleniu mu przebicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni.
 2. Wydanie przedmiotu sprzedaży
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 1. W przypadku wygrania przetargu i uchylania się od podpisania umowy sprzedaży przez uczestnika przetargu - wadium przepada na rzecz Gminy Dźwierzuty
 2. Wójt może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny o czym niezwłocznie poinformuje w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 3. Wójt Gminy na tablicy ogłoszeń poinformuje o wyniku przetargu.
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania herb gmina dźwierzutyZ A R Z Ą D Z E N I E NR 22/2018
Wójta Gminy Dźwierzuty
z dnia 08.02.2018 r.
 
w sprawie sprzedaży koparko-ładowarki New Holland B 115 rok produkcji 2007, w formie przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) i powołania komisji przetargowej
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2017 r. poz. 1875) zarządzam, co następuje:
§1
 1. Dokonać sprzedaży koparko - ładowarki New Holland B 115 rok produkcji 2007, stanowiącej własność Gminy Dźwierzuty.
 2. Sprzedaż należy przeprowadzić w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
 3. Kwota minimalna sprzedaży wynosi 71 570 netto, 88 031,10 brutto.
 4. Treść ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Do przeprowadzenia przetargu powołuję Komisję w składzie:
 1. Mariusz Lucjan Woźniak........................... - Przewodniczący Komisji,
 2. Sylwester Szewczyk.................................. -  Sekretarz,
 3. Agnieszka Śladowska................................ - Członek Komisji,
 4. Małgorzata Chełstowska............................ - Członek Komisji.
§3
Szczegółową organizację przetargu określa regulamin przetargu, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia
 
§4
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dźwierzuty oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
 
§5
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju
 
§6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/
Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/2018
Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 08.02.2018r
                                                                                       
 
 
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
ogłasza  przetarg ustny nieograniczony (licytacja)
                                                                                                                       
na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego, stanowiącego własność Gminy Dźwierzuty
Koparko –ładowarka New Holland B 115, rok produkcji 2007 o wartości szacunkowej 88 031,10 PLN brutto, zakwalifikowanej jako majątek zbędny Urzędu Gminy Dźwierzuty
 
Koparko-ładowarka  nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w jej zbyciu.
 
 1. Nazwa i siedziba sprzedającego.
Urząd Gminy Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
 
 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu.
 
Przetarg odbędzie się dnia 12 marca 2018r. o godzinie 10:00 W  Urzędzie Gminy Dźwierzuty ul. Niepodległości 6, pokój nr 1 (sala konferencyjna)
 
 1. Miejsce i termin, w którym można oglądać Koparko-ładowarkę będącą przedmiotem przetargu.
Koparko-ładowarkę będącą przedmiotem przetargu można oglądać w dni robocze w godzinach pracy urzędu po uprzednim uzgodnieniu terminu oględzin. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 89 621 12 61, kom. 533 306 280. Osoba do kontaktu: Agnieszka Śladowska.
 
 1. Dane techniczne sprzedawanego majątku rzeczowego.
 
Rodzaj maszyny: koparko-ładowarka;
Marka: New Holland;
Rok prod. : 2007;
Typ: B115 4PS;
Nr fabryczny: N7GH11382;
Moc: 110/82  KM/KW;
Producent silnika: Case New Holland;
Przebieg/czas pracy mth: 9230,7;
Podstawowe  podzespoły koparko-ładowarki  są funkcjonalne i sprawne.
 
 1. Charakterystyka techniczna.
 
Maszyna do robót ziemnych, łącząca funkcję koparki i ładowarki. Standardowy napęd na wszystkie koła w jednakowym rozmiarze. Wszystkie funkcje sterowania ładowarki i łyżki skupione w joysticu.
Ciężar roboczy (kg): 8700;
Rozstaw osi (mm) 2200;
Całkowita długość (mm) 5690;
Wysokość (mm) 2900;
Całkowita szerokość (mm) 2480;
Maksymalna siła odspajania ładowarki (daN) 7400;
Udźwig ładowarki na maksymalną wysokość (kg) 3550;
Siła odspajania łyżki koparko-ładowarki (daN) 6400;
Głębokość kopania (mm) 4565/5600;
Poj. Łyżki (m3) – 1,2;
Napęd 4x4;
Liczba osi: 2;
Ogumienie: 16,9-28
 
Osprzęt: łyżka koparki, łyżka ładowarki krokodyl
 
Wyposażenie: pneumatyczny fotel operatora Deluxe (regulowany podłokietnik), regulowana wysokość fotela, 4 przednie i 4 tylne światła robocze, hydrauliczny przesuw boczny, przekładnia Powershift, szybkozłącze, instalacja do młota.
 
 1. Opis i ocena stanu technicznego.
 
Ogumienie – 4 koła 16,9-28 EUROGRIP TVS T 109 90% zużycia.
Koparko-ładowarka jest kompletna i w pełni sprawna. Podzespoły koparko-ładowarki wykazują ogólne zużycie wynikające z okresu eksploatacji. Przechodzi okresowe przeglądy i wymiany podzespołów, filtrów i płynów eksploatacyjnych zgodnie z instrukcją obsługi (prowadzona jest dokumentacja serwisowa).
Wyciek oleju ze zwolennicy – półoś lewa. Suwak tworzywa sztucznego na obrocie ramienia tylnego uszkodzony. Wymienione drążki kierownicze, siłowniki obrotowe ramienia tylnego, części tulei ramienia tylnego.
Stan techniczny koparko-ładowarki i poszczególnych jej podzespołów  jest dobry, ogólne zużycie określono na poziomie 30% zgodnie z wyceną nr rep.221/2017 z dnia 02.10.2017 r.
 
 1. Wadium
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne,  prawne i inne podmioty które wpłacą wadium                    w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 8803,11 zł  w gotówce na rachunek Urzędu Gminy w Dźwierzutach w Banku Spółdzielczym Szczytno Oddział Dźwierzuty nr. 98883810442007040001010005 w terminie do dnia 08-03-2018 r. do godz. 15:00. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy najpóźniej do 08-03-2018r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku reprezentantów osób prawnych z dowodem wpłaty wadium należy przedłożyć wyciąg z rejestru przedsiębiorców z KRS (sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem).
Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest posiadać przy sobie: dowód osobisty, oraz dowód wpłaty wadium. Natomiast osoba reprezentująca osobę prawną dodatkowo pełnomocnictwo i aktualny wypis z rejestru sądowego. W przypadku kopii wypisu kopia powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Umowa kupna – sprzedaży koparko-ładowarki zostanie sporządzona w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po wpłaceniu pozostałej do zapłacenia kwoty za zakupiony pojazd.
Uchylenie się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy kupna - sprzedaży, spowoduje odstąpienie sprzedającego i utratę wpłaconego wadium.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
Dodatkowe informacje można uzyskać u Pana Sylwestra Szewczyk  pok. 22 tel. 89 621 04 09                                                                
 
Wójt Gminy Dźwierzuty zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
 
 
 
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 22/2018
Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 08.02.2018 r.
 
Regulamin
przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) na sprzedaż koparko - ładowarki New Holland B 115 rok produkcji 2007 zakwalifikowanej jako majątek zbędny Urzędu Gminy Dźwierzuty.
Stosownie do przepisów
Wójt Gminy Dźwierzuty ustala regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż koparko - ładowarki New Holland B 115 rok produkcji 2007 stanowiącej własność gminy Dźwierzuty ujętej w ogłoszeniu:
 1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Wójt Gminy Dźwierzuty.
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości co najmniej miesiąc przed wyznaczonym terminem przetargu.
 1. Przetarg będzie przeprowadzony w formie przetargu ustnego nieograniczonego, w dniu określonym w ogłoszeniu o przetargu w siedzibie Urzędu Gminy Dźwierzuty, pok. 1
 2. Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest sprzedaż koparko - ładowarki New Holland B 115 rok produkcji 2007 stanowiącej własność gminy.
 3. Wadium w wysokości określonej powyżej uczestnicy przetargu wnoszą w pieniądzu
przez dokonanie wpłaty do kasy tut. Urzędu lub na konto 98 8838 1044 2007 0400 0101 0005 do dnia określonego w ogłoszeniu o przetargu z dopiskiem "wadium na zakup koparko-ładowarki New Holland. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w terminie wyznaczonym w przetargu. Uczestnicy przetargu w dniu przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, dowód wpłaty wadium oraz pełnomocnictwo notarialne sporządzone przez firmę bądź osobę fizyczną, którą reprezentują. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie dłużej niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:
 • odwołania przetargu;
 • zamknięcia przetargu;
 • unieważnienia przetargu;
 • zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 1. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 2. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby im bliskie, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.
 3. Komisja przetargowa została ustalona zarządzeniem nr 22/2018 Wójta Gminy
Dźwierzuty z dnia 08.02.2018 r.
 1. Przewodniczący komisji sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu, który podpisują przewodniczący, członkowie i osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości.
 2. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
 3. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Dźwierzuty w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu. W przypadku wniesienia skargi organ wstrzymuje dalsze czynności związane ze zbyciem koparko-ładowarki. Wójt może uznać skargę za nieuzasadnioną, nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg.
 4. Przebieg przetargu:
 • Osoba prowadząca otwiera przetarg, przekazując uczestnikom informacje zawarte w niniejszym regulaminie oraz sporządza listę obecności osób obecnych na przetargu,
 • Osoba prowadząca przetarg informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postępowania nie zostaną przyjęte,
 • uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki, mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszych postąpień,
 • postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych
 • przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej,
 • po ustaniu zgłaszania postąpień osoba prowadząca przetarg wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko (lub nazwę firmy) osoby, która przetarg wygrała.
 1. Ustaloną w przetargu cenę powiększoną o podatek VAT nabywca jest obowiązany zapłacić natychmiast po udzieleniu mu przebicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni.
 2. Wydanie przedmiotu sprzedaży
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 1. W przypadku wygrania przetargu i uchylania się od podpisania umowy sprzedaży przez uczestnika przetargu - wadium przepada na rzecz Gminy Dźwierzuty
 2. Wójt może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny o czym niezwłocznie poinformuje w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 3. Wójt Gminy na tablicy ogłoszeń poinformuje o wyniku przetargu.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłSylwester Szewczyk - Podinspektor ds. Zamówień Publicznych2018-02-26
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-02-26 09:55
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-02-26 09:58