XML
Zarządzenie Nr 38/2018
Zarządzenie   Nr 38/2018
Wójta Gminy  Dźwierzuty
z dnia   05 marca  2018r.
 
w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 r. w zamian za święto przypadające w sobotę w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach.
 
Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.), zarządzam co następuje:
 
§1
 
W zamian za święto 6 stycznia 2018 r. przypadające w sobotę – ustalam dla pracowników Urzędu Gminy w Dźwierzutach następujący dzień wolny od pracy:
 
1. za dzień 6 stycznia 2018 r.  -  dzień  4 maja 2018 r. (piątek).
 
§2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej .
 
§3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 
Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłEwa Krajewska - Inspektor ds. Kadr i Ewidencji Ludności2018-03-07
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-03-07 12:59