XML
Uchwała Nr II/2/18
                                                                                                        
Uchwała Nr II/2/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 05 grudnia 2018 r.    
 
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dźwierzuty.

 
Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), po przeprowadzeniu głosowania tajnego, uchwala  się co następuje:
 
§ 1
 
Stwierdza się wybór na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dźwierzuty   Radnej Katarzyny Bartkowskiej.
 
 
§ 2
 
  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  1. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej gminy.
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek

 
 

 
UZASADNIENIE
do uchwały Nr II/2/18
do uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dźwierzuty.
 
 
Zgodnie z art. art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy wybiera ze swego grona  1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady,  w głosowaniu tajnym.
Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-12-05
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-12-14 10:48