Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
UCHWAŁA Nr II/13/18
UCHWAŁA Nr II/13/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 05 grudnia 2018 r..
w sprawie desygnowania przedstawiciela na członka Rady Społecznej działającej przy Zespole  Opieki Zdrowotnej w Szczytnie.
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 6 pkt 2 lit. „b” ustawy z dnia  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
§ 1
 Desygnuje się Panią Mariannę Bogusławę Szydlik na członka Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
            Przy Zespołach Opieki Zdrowotnej działają Rady Społeczne – powoływane przez podmioty tworzące Zespoły Opieki Zdrowotnej – zgodnie z przepisami art. 48 ust. 5 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190
z późn. zm.).
            W skład Rad Społecznych działających przy Zespole Opieki Zdrowotnej wchodzą m.in. przedstawiciele wybrani przez Radę Gminy w liczbie określonej przez podmiot tworzący.
Zgodnie z dotychczas obowiązującą praktyką, mającą na celu zapewnienie reprezentatywności wszystkich gmin, Starosta Szczycieński zwrócił się do wójtów, burmistrza i prezydenta w celu wskazania po jednej osobie z terenu gminy, które staną się przedstawicielami Rady Społecznej.  
            W zawiązku z powyższym podjęcie w/w uchwały jest zasadne.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-12-05 11:28
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-12-14 11:28
Uchwała Nr II/12/18
Uchwała Nr II/12/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 05 grudnia 2018 r.
 
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku  o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.)  Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
 
 1. grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków    (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1152 ze zm.),
 2. grunty i budynki zajęte na działalność kulturalną, oświatową, pomocy społecznej oraz sportową, za wyjątkiem nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 3. grunty, budynki lub ich części wykorzystywane w zakresie ochrony przeciwpożarowej  w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej   (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 620 ze zm.), za wyjątkiem gruntów, budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi  Gminy Dźwierzuty.
 
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego  i obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
 
Przepis art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych zawiera upoważnienie dla Rady Gminy do wprowadzenia przedmiotowych zwolnień w podatku od nieruchomości innych, niż zostały określone w ustawie oraz innych aktach rangi ustawowej.
 
Proponuje się wprowadzenie następujących dodatkowych zwolnień w podatku od nieruchomości                  w stosunku do już obowiązujących:
 
 1. grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków,
 2. grunty i budynki zajęte na działalność kulturalną, oświatową, pomocy społecznej oraz sportową, za wyjątkiem nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 3. grunty, budynki lub ich części wykorzystywane w zakresie ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie, za wyjątkiem gruntów, budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-12-05 11:26
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-12-14 11:26
Uchwała Nr II/11/18
Uchwała Nr II/11/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 05 grudnia 2018 r.
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 5 ust 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) w związku z pkt 1 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 (M.P. poz. 745) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Stawki podatku od nieruchomości wynoszą :
 
I. od budynków lub ich części za 1 m2 powierzchni użytkowej:
 
 1. mieszkalnych – 0,71 zł
 
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,00 zł  
 
 1. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,59 zł
 
 1. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,78 zł
 
 1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,00 zł, z wyjątkiem:  
                                                                           
 1. gospodarczych,  położonych w obrębie posesji wraz z mieszkaniem lub budynkiem mieszkalnym - 4,90 zł  w tym:
 • za pierwsze 20 metrów kwadratowych łącznej powierzchni posiadanych budynków wymienionych w punkcie a - 4,90 zł
 • za każdy kolejny metr kwadratowy powyżej 20 metrów kwadratowych łącznej powierzchni posiadanych budynków gospodarczych wymienionych w punkcie a - 0,19 zł
 
 1. gospodarczych, zajętych na działalność rolniczą, opodatkowanych łącznie z gospodarstwem rolnym, położonych  na gruntach nie będących użytkami rolnymi - 0,19 zł
 
 1.  budynków letniskowych - 7,90 zł
 
II. od  budowli - 2% wartości  określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust. 3-7 ww. ustawy                                                                      o podatkach i opłatach lokalnych
 
 
 
 
 
III. od gruntów:
 
 1. związanych z prowadzeniem  działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania  w ewidencji gruntów i budynków - 0,67 zł od 1m2 powierzchni
 
 1. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior                i zbiorników sztucznych - 4,71 zł od 1 ha powierzchni
 
 1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,21 zł od 1m2 powierzchni,                             z wyjątkiem:  
                                
 1. zajętych na prowadzenie działalności rolniczej zgodnie z art. 1a , ust 1, pkt 6 ww. ustawy                   o podatkach i opłatach lokalnych - 0,13 zł od 1m2 powierzchni,
 
 1. letniskowych - 0,49 zł od 1m2 powierzchni,
 
 1. sklasyfikowanych geodezyjnie symbolem dr (drogi) - 0,12 zł od 1m2 powierzchni,
 
 1. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia                        9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1m2 powierzchni.
         
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 3.
 
Traci moc uchwała Rady Gminy Dźwierzuty nr XXXIII/278/17 z dnia  20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4662)
 
§ 4.
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego                    i obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku.
 
 
                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                                          Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 
Podatek od nieruchomości stanowi stabilne źródło dochodów budżetu gminy. Wysokość dochodów z podatku uzależniona jest m.in. od bazy podatkowej oraz stawek podatkowych, których wysokość corocznie uchwalana jest przez Radę Gminy stosownie do kompetencji przewidzianych w art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1445 ze zm.).
Na podstawie przepisów art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, górne granice stawek kwotowych na każdy rok podatkowy jakie może zastosować Rada Gminy. Stawki te wzrastają w każdym roku podatkowym w stopniu odpowiadającym wzrostowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza danego roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik ten zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2018 r.  w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych                              w I półroczu 2018 r. wyniósł 101,6 (wzrost cen o 1,6 %). Górne granice stawek podatkowych ogłoszone zostały Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. (M. P. z 2018 r. poz. 745).
W przedstawionym projekcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 r. zaproponowane zostały stawki podatkowe, zwaloryzowane średnio o ww. wskaźnik tj. 1,6% w stosunku do stawek podatkowych obowiązujących w 2018 r. Struktura stawek podatkowych obowiązująca w 2018 r. została zachowana.
Szczegółowe szacunki skutków finansowych wynikających z projektu uchwały w sprawie  podatku od nieruchomości  na rok 2019 r. przedstawiono w załączniku do uzasadnienia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik do uzasadnienia uchwały sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 
Składnik
nieruchomości
Powierzchnia w m2
 
Stawka na 2018 r.
 
Propozycja na 2019 r.
 
Stawka maksymalna
 
Planowany przypis
Budynki mieszkalne 164.834 0,70 0,71 0,79 117.032
Budynki  na działalność gosp. 17.479 15,70 16,00 23,47 279.664
Budynki na  cele medyczne 283 4,70 4,78 4,78 1.353
Budynki pozostałe 9.453 6,87 7,00 7,90 66.171
Budynki letniskowe 12.499 7,77 7,90 7,90 98.742
Budynki  gospodarcze
(pierwsze 20m)
16.933 4,85 4,90 7,90 82.972
Budynki gospodarcze – powierzchnia powyżej 20m2 oraz budynki rolnicze na gruntach B 32.702 0,18 0,19 7,90 6.213
Budowle 32.890.321zł 2% 2% 2% 657.806
Grunty  związane z działalnością gospodarczą 640.819 0,65 0,67 0,93 429.349
Grunty  pod jeziorami 1731ha 4,63 4,71 4,71 8.153
Grunty pozostałe 885.022 0,20 0,21 0,49 185.855
Drogi wewnętrzne 105.940 0,11 0,12 0,49 12.713
Grunty wyk. rolniczo 451.569 0,12 0,13 0,49 58.704
Grunty letniskowe 206.750 0,48 0,49 0,49 101.308
          2.106.035
 
 
Podniesienie stawek zwiększy wpływy z podatków o ok. 40 tyś. zł
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-12-05 11:24
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-12-14 11:24
Uchwała Nr II/10/18
Uchwała Nr II/10/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 05 grudnia 2018 r.
 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 6 ust. 3  ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  18 października 2018 r. (M.P. poz. 1004) przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego z kwoty 54,36 zł do 50,00 zł za 1dt.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi  Gminy Dźwierzuty.
 
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego  i obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku.
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały w sprawie obniżenia  średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2019
 
Podstawą naliczania podatku rolnego jest ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym                            t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.). Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane                  w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
2) od 1 ha gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego - równowartość pieniężną 5 q żyta
- obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.
Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Zgodnie z art. 6 ust 3 ustawy o podatku rolnym Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia tejże ceny.
            W dniu 18 października 2018 r. ukazał się Komunikat Prezesa GUS, w którym ogłoszono średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 r.                    w wys. 54,36 zł za 1 dt. W wypadku gdyby Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia  średniej ceny skupu żyta to wysokość podatku rolnego została by ustalona na podstawie ceny podanej w komunikacie Prezesa GUS i wyniosła by dla gospodarstw rolnych 135,90 zł za ha przeliczeniowy, a dla pozostałych użytków rolnych 271,80 zł za ha fizyczny.
            W związku z tym, aby zapobiec drastycznemu wzrostowi obciążenia podatników, zaproponowano zmniejszenie średniej ceny skupu żyta z kwoty 54,36 zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt. Po zmniejszeniu średniej ceny żyta, stawki będą wynosić dla gospodarstw rolnych 125,00 zł za ha przeliczeniowy, a dla pozostałych użytków rolnych 250,00 zł za ha fizyczny.
W związku z ogólnym wzrostem cen i usług konsumpcyjnych proponuje się podwyższenie stawek  w stosunku do roku 2018, w którym obniżona przez Radę Gminy cena żyta wynosiła 49,00 zł (stawki podatku 122,50 zł - rolnicy,   245,00 zł – pozostali).
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-12-05 11:22
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-12-14 11:22
Uchwała Nr II/9/18
Uchwała Nr II/9/18
Rady Gminy Dźwierzuty
 z dnia 05 grudnia 2018 r.
 
 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy  Dźwierzuty
 
            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), związku z art. 8 ust. 2, art. 36  ust.1, 2, 3 ustawy z dnia  21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 936) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Ustala  się następujące wynagrodzenie Wójta Gminy  Dźwierzuty:
 
1/ wynagrodzenie zasadnicze w wysokości  zł 4 700,-
 
2/ dodatek funkcyjny w kwocie zł 1 900,-
 
3/ dodatek specjalny w kwocie zł 2 640,-
             
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Dźwierzuty.                        
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 23 listopada 2018 r.                                                                       
                       
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander  Nosek   
 
 
 
Uzasadnienie 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ustalenie wynagrodzenia wójta należy do właściwości rady gminy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.).  Wynagrodzenie Wójta ustala się w oparciu o zapisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.), które określają   obligatoryjne składniki wynagradzania wójta oraz minimalne i maksymalne ich wysokości.
Obowiązkowymi składnikami wynagrodzenia wójta są: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek                                   funkcyjny, dodatek specjalny. Wójtowi przysługują także nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
W związku z nową kadencją podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-12-05 11:16
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-12-14 11:16
Uchwała Nr II/8/18
Uchwała Nr II/8/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 5 grudnia 2018 r. 
 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2018 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077 ze zm.)
 
 Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXIV/283/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
 
 
 1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o  99.324,48 zł,
 
dochody budżetu po zmianach :                                     31.271.033,31 zł,
                   z tego : dochody bieżące w wysokości :         28.441.197,02 zł
                    dochody majątkowe w wysokości        2.829.836,29 zł.
 
 1. W § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o  55.153,87 zł,
 
wydatki budżetu po zmianach :                                      33.246.431,15 zł,
                   z tego : wydatki bieżące w wysokości :         27.666.605,59 zł
                    wydatki majątkowe w wysokości :     5.579.825,56 zł.
 
 1. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie :
 „Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 4.950.743,79 zł, zgodnie z  załącznikiem nr 3”, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie:
 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.302.625,17 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 3 otrzymuje brzmienie :
„Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.975.397,84 zł, zostanie pokryty:
 1. przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie  583.385,58 zł,
 2. wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.392.012,26 zł.”
 
 1. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Przychody budżetu w wysokości 3.398.151.33 zł, rozchody w wysokości 1.422.753,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”, do niniejszej uchwały.
 
 1. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  600 000,00 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu w kwocie  583.385,58   zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów  w kwocie  1.422.753,49 zł”.
 
 1. § 8 otrzymuje brzmienie:
 
Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat, o których mowa w art.6r ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1289 ze zm.) :
 1. dochody w wysokości  603 700,00 zł,
 2. wydatki w wysokości 732.710,05 zł.
 
 1. § 10 otrzymuje brzmienie:
„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku, stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały”.
 
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXXIV/283/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2018 r., pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.      2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-12-05 11:13
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-12-14 11:13
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-12-14 11:20
Uchwała Nr II/7/18
Uchwała Nr II/7/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 5 grudnia 2018 r.

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty
na lata 2018– 2028 podjętej uchwałą  Nr XXXIV/282/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.)
 
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dźwierzuty na lata 2018–2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3
Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXXIV/282/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata 2018 – 2028, pozostają bez zmian.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany w Statucie Gminy.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-12-05 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-12-14 11:06
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-12-14 11:19
Uchwała Nr II/6/18
                                                                                            
 
Uchwała Nr II/6/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 05 grudnia 2018 r.
 
 
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Dźwierzuty.
 
Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz § 57 ust. 3 Statutu Gminy Dźwierzuty uchwalonego uchwałą Nr XLII/362/18 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 25 września 2018 r. (Dz. U. Woj. Warm. - Maz. z 2018 poz. 4640) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Stwierdza się, że w głosowaniu jawnym przewodniczącymi stałych komisji Rady Gminy Dźwierzuty wybrani zostali:
 
 1. Radny  Bazych Regina         Komisji Rewizyjnej
 
 1. Radny Wyszyński Paweł       Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 
 1. Radny Orłowski Sebastian                Komisji Budżetu i Rozwoju
 
 1. Radny  Kotula Anna             Komisji Społecznej
 
 1. Radny  Pióro Dariusz            Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 
§ 2
 
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej gminy.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 Arkadiusz Aleksander Nosek
 
                                                                                            
 
 

 
 
UZASADNIENIE
do uchwały Nr II/6/18
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Dźwierzuty
 
 
Stosownie do wykazu stałych komisji Rady zamieszczonego w § 17 Statutu Gminy Dźwierzuty zachodzi potrzeba dokonania przez Radę Gminy wyboru oraz powołania przewodniczących stałych komisji. Zgodnie z zapisami § 57 Przewodniczący komisji stałych wybierani są uchwałą Rady.
 
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie w/w uchwały.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-12-05 11:04
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-12-14 11:04
Uchwała Nr II/5/18
                                                                                
Uchwała Nr II/5/18
Rady Gminy  Dźwierzuty
z dnia 05 grudnia 2018 r.
 
 
w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Dźwierzuty
 
Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz § 17 Statutu Gminy Dźwierzuty uchwalonego uchwałą Nr XLII/362/18 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 25 września 2018 r. (Dz. U. Woj. Warm. - Maz. z 2018 poz. 4640)uchwala się co następuje:
 
§ 1
 
Powołuje się stałe komisje Rady Gminy Dźwierzuty w następującym składzie:
 
 1. Komisja Budżetu i Rozwoju
 
 1. Orłowski Sebastian
 2. Bartkowska Katarzyna
 3. Kleniewski Andrzej
 4. Gutysz Danuta
 5. Wyszyński Wiesław
 6. Lorkowski Andrzej
 7. Osojca Kamil
 
 1. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska  
 
 1. Pióro Dariusz
 2. Lorenz Artur
 3. Nosek Arkadiusz
 4. Wyszyński Wiesław
 5. Samojluk Paweł
 6. Osojca Kamil
 
 1. Komisja Społeczna
 
 1. Kotula Anna
 2. Gutysz Danuta
 3. Bartkowska Katarzyna
 4. Kandybowicz Jacek
 5. Lorenz Artur
 
 

§ 2
 
 
Ustala się następujący zakres zadań Komisji.
 
 1. Do kompetencji Komisji Budżetu i Rozwoju należą w szczególności sprawy:
 1. planowania, budżetu i finansów,
 2. podatków i opłat lokalnych,
 3. planowania przestrzennego,
 4. promocji gminy,
 
 1. Do kompetencji Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska należą w szczególności sprawy:
 1. rolnictwa,
 2. gospodarki nieruchomościami,
 3. dróg gminnych,
 4. ochrony środowiska, gospodarowania opadami, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki niskoemisyjnej,
 5. utrzymania porządku i czystości
 
 1. Do kompetencji Komisji Społecznej należą w szczególności sprawy:
 1. oświaty,
 2. kultury,
 3. szkolnictwa,
 4. opieki społecznej i socjalnej,
 5. kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 6. turystyki
 
§ 3
 
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez  jej rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej gminy.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 

 

 
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr II/5/18 z dnia 05 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Dźwierzuty
 
Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając ich przedmiot działania oraz skład osobowy.
Również Statut Gminy Dźwierzuty w treści § 17 stanowi, iż Rada w drodze uchwały powołuje stałe i doraźne komisje problemowe, a także ustala liczbę członków komisji
i ich skład osobowy. Komisje podlegają wyłącznie Radzie. W skład komisji stałych wchodzą członkowie wybrani spośród Radnych, w liczbie nie mniejszej jak trzech Radnych.
W związku z powyższym podjęcie w/w uchwały jest zasadne.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-12-05 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-12-14 10:56
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-12-14 10:58
Uchwała Nr II/4/18
                                                                                                                                                                                          
Uchwała Nr II/4/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 05 grudnia 2018 r.
 
 
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dźwierzuty.
 
            Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
               
§ 1
 
Powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:
 
 1. Wyszyński Paweł                   
 1. Kleniewski Andrzej                     
 1. Bazych Regina                        
 1. Kandybowicz Jacek                       
 1. Orłowski Sebastian
 1. Lorkowski Andrzej               
 
 
§ 2
 
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej  treści  na  tablicy  ogłoszeń  w  budynku  Urzędu  Gminy  oraz  na  stronie internetowej gminy.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek 

 

 
 
UZASADNIENIE
do uchwały Nr II/4/18 w sprawie powołania
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dźwierzuty
 

               Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Woj. Warm-Maz.   z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli – w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. Powołując komisję skarg, wniosków i petycji Rada określa jej skład osobowy, natomiast zasady i tryb działania komisji określa Statut Gminy.
             W związku z powyższym podjęcie w/w uchwały jest zasadne.
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-12-05 10:54
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-12-14 10:54
Uchwała Nr II/3/18
                                             
Uchwała Nr II/3/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 05 grudnia 2018 r.
 
 
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dźwierzuty.
 
            Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
               
§ 1
 
Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie:
 
 1. Bazych Regina                    
 1. Kotula Anna                  
 1. Samojluk Paweł
 1. Wyszyński Paweł 
 1. Pióro Dariusz               
 
 
 
§ 2
 
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej  treści  na  tablicy  ogłoszeń  w  budynku  Urzędu  Gminy  oraz  na  stronie internetowej gminy.
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 

 
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały Nr II/3/18 w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dźwierzuty
 
 
 
             Zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Woj. Warm-Maz. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy – w celu kontrolowania działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy – powołuje komisję rewizyjną. Powołując komisję rewizyjną Rada określa jej skład osobowy, natomiast zasady i tryb działania komisji określa Statut Gminy.
             W związku z powyższym podjęcie w/w uchwały jest zasadne.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-12-05 10:51
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-12-14 10:51
Uchwała Nr II/2/18
                                                                                                        
Uchwała Nr II/2/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 05 grudnia 2018 r.    
 
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dźwierzuty.

 
Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), po przeprowadzeniu głosowania tajnego, uchwala  się co następuje:
 
§ 1
 
Stwierdza się wybór na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dźwierzuty   Radnej Katarzyny Bartkowskiej.
 
 
§ 2
 
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 1. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej gminy.
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek

 
 

 
UZASADNIENIE
do uchwały Nr II/2/18
do uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dźwierzuty.
 
 
Zgodnie z art. art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy wybiera ze swego grona  1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady,  w głosowaniu tajnym.
Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-12-05 10:48
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-12-14 10:48
Uchwała Nr I/1/18
Uchwała Nr I/1/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dźwierzuty.
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), po przeprowadzeniu głosowania tajnego, uchwala się co następuje:
 
§ 1.
 
Stwierdza się wybór radnego Arkadiusza Aleksandra Nosek na Przewodniczącego Rady Gminy Dźwierzuty.
 
§ 2.
 
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej gminy.
 
 
Radny Senior
  Wiesław Wyszyński
                                                  
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-11-23 10:31
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-12-14 10:31
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 14 lipca 2024r. 19:11:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.