XML
Uchwała Nr II/3/18
                                             
Uchwała Nr II/3/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 05 grudnia 2018 r.
 
 
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dźwierzuty.
 
            Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
               
§ 1
 
Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie:
 
  1. Bazych Regina                    
  1. Kotula Anna                  
  1. Samojluk Paweł
  1. Wyszyński Paweł 
  1. Pióro Dariusz               
 
 
 
§ 2
 
  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej  treści  na  tablicy  ogłoszeń  w  budynku  Urzędu  Gminy  oraz  na  stronie internetowej gminy.
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 

 
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały Nr II/3/18 w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dźwierzuty
 
 
 
             Zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Woj. Warm-Maz. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy – w celu kontrolowania działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy – powołuje komisję rewizyjną. Powołując komisję rewizyjną Rada określa jej skład osobowy, natomiast zasady i tryb działania komisji określa Statut Gminy.
             W związku z powyższym podjęcie w/w uchwały jest zasadne.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-12-05
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-12-14 10:51