XML
Uchwała Nr II/4/18
                                                                                                                                                                                          
Uchwała Nr II/4/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 05 grudnia 2018 r.
 
 
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dźwierzuty.
 
            Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
               
§ 1
 
Powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:
 
  1. Wyszyński Paweł                   
  1. Kleniewski Andrzej                     
  1. Bazych Regina                        
  1. Kandybowicz Jacek                       
  1. Orłowski Sebastian
  1. Lorkowski Andrzej               
 
 
§ 2
 
  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej  treści  na  tablicy  ogłoszeń  w  budynku  Urzędu  Gminy  oraz  na  stronie internetowej gminy.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek 

 

 
 
UZASADNIENIE
do uchwały Nr II/4/18 w sprawie powołania
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dźwierzuty
 

               Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Woj. Warm-Maz.   z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli – w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. Powołując komisję skarg, wniosków i petycji Rada określa jej skład osobowy, natomiast zasady i tryb działania komisji określa Statut Gminy.
             W związku z powyższym podjęcie w/w uchwały jest zasadne.
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-12-05
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-12-14 10:54