Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki

ZMIANY:
2019-01-07 13:09:41: Dodano wynik do przetargu
2018-12-10 14:47:56: Dodano plik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
Więcej >>>
2018-12-10 14:47:56: Dodano plik Ogłoszenie nr 500294686-N-2018 z dnia 10-12-2018 r..pdf
Dźwierzuty, dnia 10.12.2018 r.

Nasz znak: RI-ZP.271.21.2018
 
Zawiadomienie
o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki


Na podstawie art. 67 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informuję o zamiarze zawarcia umowy na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 w trybie zamówienia z wolnej ręki na Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych w granicach administracyjnych Gminy Dźwierzuty.
1. Zamawiający: Gmina Dźwierzuty,
ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty,
NIP 745-181-20-28, REGON 510743315
Tel. 89 621 12 32 Faks. 89 621 12 33
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
 1. Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych, w granicach administracyjnych Gminy Dźwierzuty z dostarczeniem ich za pośrednictwem stacji przeładunkowej w Trelkowie. do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, będącej jednocześnie Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu Centralnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego.
 2. Organizacja i przeprowadzenie odbierania odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości w ramach „wystawek” - 4 razy do roku.
Rodzaj zamówienia: usługi.
CPV: Kod: 90500000-2, Usługi związane z odpadami;
Kod: 90512000-9, Usługi transportu odpadów;
Kod: 90513100-7, Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.
3. Szacunkowa wartość zamówienia: 260 996,07 zł netto
 1. Wykonawca zaproszony do negocjacji:
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Sienkiewicza 19, 12-120 Dźwierzuty;
NIP 745-184-92-09, REGON 369134559
Zamówienie zostanie udzielone jednostce zależnej od Zamawiającego, będącej w 100%  na kapitale Zamawiającego - Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka. z o.o. ul. Sienkiewicza 19, 12-120 Dźwierzuty.
 1. Podstawa prawna:
  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
 2. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: od 1 stycznia 2019 r.  do 31 grudnia 2019 r.
 3. Informacja o terminie zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 PZP – Ogłoszenie zostało opublikowane dnia 10.12.2018 r. pod numerem 500294686-N-2018.
Uzasadnienie:
Przepis  art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986, dalej ustawa Pzp) stanowi, że zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
 1. Zamawiający sprawuje nad ta osoba prawna kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarzadzania sprawami tej osoby prawnej;
 2. Ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. A
 3. W kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego kapitału prywatnego.
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. (dalej Spółka) spełnia wymogi art. 6 ust. 1 pkt 12 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986). Zaproszony do negocjacji Wykonawca, stanowi osobę prawną, nad którą Gmina Dźwierzuty sprawuje kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami. Kontrola ta polega na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarzadzania sprawami Spółki, przejawiające się w określaniu przez instytucję zamawiającą celów Spółki, a także możliwość zatwierdzania i uchylania celów projektowanych przez Spółkę. Celem ww. spółki zgodnie z jej aktem założycielskim jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej – Gminy Dźwierzuty, w zakresie usług komunalnych na rzecz społeczności lokalnej oraz samorządu terytorialnego, a przedmiotem jej działalności świadczenie usług powszechnie dostępnych w zakresie gospodarki komunalnej.
            W celu ustalenia, jaki procent działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedziba w Dźwierzutach, przy ul. Sienkiewicza 19 dotyczy wykonywania zadań powierzonych przez Gminę Dźwierzuty wezwano Spółkę do przedłożenia stosownych dokumentów. Zgodnie z art. 67 ust. 8 ustawy Pzp do obliczenia procentu działalności, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b ustawy, uwzględnia się średni przychód osiągnięty przez osobę prawną w odniesieniu do usług, dostaw lub robót budowlanych za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. został utworzony aktem założycielskim spółki z dnia 29.12.2017 r na podstawie uchwały Rady Gminy Dźwierzuty Nr XXXI/267/17 z dnia 28 września 2017 r. oraz Uchwały Nr XXXIV/278/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r., a swą działalność rozpoczął 1 stycznia 2018 r.
Art. 67 ust. 9 ustawy stanowi, że w przypadku gdy ze względu na utworzenie lub rozpoczęcie działalności przez osobę prawna dane dotyczące średniego przychodu za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia są niedostępne lub nieadekwatne, procent działalności o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b ustawy ustala się za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych.
Z przedstawionej przez Spółkę wiarygodnej prognozy handlowej wynika, że ponad 90 % jej działalności dotyczy wykonywania zadań powierzonych Spółce przez Gminę Dźwierzuty. Poprzez zadania „powierzone” rozumie się zadania zlecone w rożnej formie przez Gminę Dźwierzuty. Prognozy handlowe przedstawione przez spółkę przewidują aktywność gospodarczą Spółki opierającą się na bieżącym zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Dźwierzuty, wynikających ze zleceń otrzymywanych od Gminy Dźwierzuty oraz na realizacji jej zadań własnych. Spółka wykonuje zadania Gminy Dźwierzuty w oparciu o majątek należący bezpośrednio do niej lub dzierżawiony od Gminy Dźwierzuty. Do zadań tych należą przede wszystkim: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody; odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przedstawiona prognoza handlowa wskazuje, że Spółka może zostać określona jako podmiot wewnętrzny Gminy i spełniać będzie wszystkie kryteria tego podmiotu w całym okresie planowanego powierzenia jej odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dźwierzuty.
Ponadto Spółka nie posiada bezpośredniego udziału kapitału prywatnego, 100 % udziałów spółki należy do Gminy Dźwierzuty. Jako jedyny udziałowiec Gmina odgrywa decydującą rolę w zakresie celów strategicznych oraz obszarów działalności Spółki, co znajduje odzwierciedlenie w akcie założycielskim spółki z dnia 29.12.2017 r. Akt ten szczegółowo określa przedmiot działalności spółki oraz zadania i kompetencje jej organów. Zgodnie z nim do zadań Zgromadzenia Wspólników (którego funkcję na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20.12.1996 o gospodarce komunalnej pełni Wójt Gminy) należy m.in. zatwierdzanie sprawozdań finansowych, sprawozdań  zarządu z działalności Spółki i podejmowanie uchwał o podziale zysku i straty; powoływanie uchwał powodujących zmianę struktury kapitałowej Spółki, podejmowanie uchwał o zmianie aktu założycielskiego Spółki, w tym także o przekształceniu, polaczeniu, podziale lub likwidacji Spółki, wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzaniem prawem przez Spółkę, powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej, która dokonuje wyboru członków zarządu Spółki.
Wskazane powyżej okoliczności faktyczne wypełniają przesłanki zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Wójt
/-/ Marianna Bogusława Szydlik


 
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłBruchwałd Jowita 2018-12-10 14:47:00
PublikującyKrzysztof Kołakowski 2018-12-10 14:47:00
Modyfikował(a) Krzysztof Kołakowski 2019-01-07 13:09:41
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie nr 500294686-N-2018 z dnia 10-12-2018 r. 376.29 KbPlik pdf
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 317.42 KbPlik pdf

Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 21 czerwca 2024r. 04:19:00
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.