Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Wyniki przetargów:
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki
                                        Dźwierzuty, dnia 07.01.2019 r.
Nasz znak: RI-ZP.271.24.2018                                     
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
publicznego na Usługi związane z realizacją zadań własnych gminy – bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz utrzymanie czystości i porządku miejsc publicznych na terenie Gminy Dźwierzuty
Na podstawie art. 67 ust. 13  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuję o zawarciu umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki.
 1. Zamawiający: Gmina Dźwierzuty,
ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty,
NIP 745-181-20-28, REGON 510743315
Tel. 89 621 12 32 Faks. 89 621 12 33
 1. Określenie przedmiotu zamówienia:
 1. Utrzymanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Dźwierzuty.
Utrzymanie w należytym porządku placów zabaw, siłowni plenerowych oraz terenów rekreacyjnych (aktualnie 78 terenów rekreacyjnych, tj. boisk sportowych 19, kompleksów sportowo-rekreacyjnych 1, placów zabaw i siłownie plenerowe 16, parki 2, stawy 2, parkingi 4, plaże 8, tereny wokół świetlic 15). Utrzymanie porządku polegać ma na sprzątaniu, zmiataniu, grabieniu i odśnieżaniu przynajmniej dwa razy w tygodniu oraz naprawie sprzętu rekreacyjnego.
 1. Utrzymanie terenów parków i terenów zielonych w gminie Dźwierzuty.
Kompleksowe utrzymanie terenu parków i terenów zielonych położonych w Gminie Dźwierzuty w tym: prace pielęgnacyjne drzew i krzewów, wycinka i nasadzenia drzew i krzewów - 2 x w roku (wiosna jesień), wykaszanie roślinności, zebranie odpadów w worki i przygotowanie do odbioru przez firmę wywożącą odpady, utrzymanie ścieżek i chodniczków (parki w Dźwierzutach), tj. m.in. usuwanie chwastów, kamieni, korzeni, opadłych konarów lub gałęzi drzew itp. znajdujących się na trasie ścieżki (usuwanie chwastów chemiczne, ręczne, mechaniczne) – 2 x w tygodniu, piaskowanie nawierzchni ścieżek, odtwarzanie rowków odwadniających przy ścieżkach w związku z zaistniałą potrzebą niezwłocznie po wystąpieniu przyczyny.
     3.  Montaż tablic informacyjnych z nazwami ulic oraz numerami porządkowymi na terenie gminy Dźwierzuty. Montaż słupków oraz dwustronnych tablic informacyjnych z nazwami ulic oraz z numerami porządkowy­mi na zgłoszenie zamawiającego.
 1. Zbieranie śmieci wysypanych w miejscach niedozwolonych, z terenów zielonych stanowiących własność gminy Dźwierzuty. Usunięcie nielegalnie wysypywanych śmieci poprzez ich uprzątnięcie zapakowanie w worki i przygotowanie do wywiezienia przez odbiorcę odpadów komunalnych.
 2.   Uprzątnięcie śmieci powstających podczas organizacji imprez okolicznościowych na obiektach gminnych oraz innych miejsc przynależnych do nich, stanowiących własność Gminy Dźwierzuty, wg bieżących potrzeb - niezwłocznie (ok. 10 imprez w trakcie trwania umowy)               i przygotowanie do odbioru .
 3. Wykonanie usług związanych z bieżącym, letnim i zimowym utrzymaniem dróg gminnych zaliczanych do kategorii dróg publicznych, dróg wewnętrznych i terenów będących własnością gminy Dźwierzuty. Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowych usług związanych z bieżącym zimowym i letnim utrzymaniu dróg gminnych zaliczanych do kategorii dróg publicznych, dróg wewnętrznych i terenów będących własnością gminy Dźwierzuty, w szczególności:
 1. utrzymywanie drożności rowów przydrożnych poprzez wykonywanie profilowania spadków, odmulania i czyszczenia dna wraz z odkładem lub odwozem urobku  - po zgłoszeniu zamawiającego;
 2. utrzymanie należytego stanu infrastruktury drogowej w tym m.in. przepustów, wiat przystankowych – po zgłoszeniu zamawiającego;
 3. odprowadzania wód opadowych z dróg poprzez wykonywanie odwodnień pasa drogowego, utrzymywanie drożności przepustów drogowych, wpustów deszczowych              i innych elementów – po zgłoszeniu zamawiającego;
 4. koszenie poboczy dróg, rowów przydrożnych i innych terenów gminnych (bez placów zabaw, boisk i terenów świetlic wiejskich) - minimum 3 pokosy traw. Terminy orientacyjne pokosów to czerwiec, lipiec i sierpień;
 5. koszenie traw na rekreacyjnych terenach zielonych tj. stadionie, boiskach i placach zabaw, parkach i terenach zielonych świetlic wiejskich - minimum 3 pokosy traw. Terminy orientacyjne pokosów to czerwiec, lipiec i sierpień;
 6. wymiana, naprawa, utrzymanie w czystości i widoczności istniejącego oznakowania drogowego pionowego oraz poziomego i urządzeń bezpieczeństwa drogowego – po zgłoszeniu zamawiającego;
 7. utrzymanie czystości wiat przystankowych i przystanków komunikacyjnych. Częstotliwość sprzątania - 1 raz na tydzień;
 8. utrzymanie czystości pasa drogowego, w tym jezdni i chodników, rozjazdów, zatok przystankowych, parkingów - minimalna częstotliwość sprzątania 2 razy w okresie obowiązywania umowy;
 9. utrzymanie, pielęgnacja i wycinka krzewów i drzew rosnących na terenach   należących do Gminy – po zgłoszeniu zamawiającego;
 10. zimowe utrzymanie publicznych dróg gminnych w tym: jezdni , poboczy, chodników, zatok przystankowych i postojowych na terenie gminy Dźwierzuty – odśnieżanie, posypywanie piaskiem niezwłocznie po wystąpieniu przyczyny;
 11. zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych utwardzonych będących własnością Gminy Dźwierzuty w tym: jezdni, poboczy, chodników, zatok przystankowych                               i postojowych na terenie gminy Dźwierzuty – odśnieżanie, posypywanie piaskiem niezwłocznie po wystąpieniu przyczyny;
 12. zabezpieczanie ubytków w nawierzchni bitumicznej masą na zimno wykonywane                 w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych – po zgłoszeniu zamawiającego.
 1. Bieżące, cząstkowe naprawy dróg wewnętrznych oraz gruntowych o nawierzchni tłuczniowej. Wykonywanie zadań zleconych przez Zamawiającego, realizowanych w ramach utrzymania gminnej infrastruktury drogowej w zakresie:
 1. Remontu cząstkowego dróg wewnętrznych utwardzonych tłuczniem kamiennym, polegającego na wyrównaniu nawierzchni, zasypaniu nierówności tłuczniem tego samego rodzaju co nawierzchnia drogi i ponownym zagęszczeniu.
 2. Utwardzenia drogi gruntowej tłuczniem kamiennym poprzez zdjęcie warstwy humusu lub gruntu rodzimego, wyrównanie terenu, ułożenie warstw tłucznia kamiennego, nawilżenie i zagęszczenie zgromadzonego materiału.
 3.  Mechaniczne wyrównywanie i profilowanie dróg równiarką oraz równanie poboczy.
 4.  Dostarczanie materiału niezbędnego do uzupełniania ubytków i nierówności (załadunek, rozładunek, transport)
 1. Wykonanie usług związanych z bieżącym, letnim i zimowym utrzymaniem chodników będących własnością gminy Dźwierzuty lub w administrowaniu Gminy Dźwierzuty.
Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowych usług związanych z bieżącym zimowym i letnim
utrzymaniem chodników gminnych, w szczególności:
 1. Cząstkowe naprawy chodników po zgłoszeniu zamawiającego termin wykonania 5 dni, bieżące utrzymanie czystości na chodnikach w tym niezwłoczne ich sprzątanie po organizowanych imprezach.
 2. Bieżące czyszczenie i odchwaszczanie nawierzchni chodników i przy krawężnikach, uprzątnięcie śniegu, posypywanie piaskiem chodników w czasie zimy.
 1. Wykonywanie innych prac naprawczych, wymagających prac ręcznych (prace remontowe, porządkowe, koszenia, wycinki drzew, nasadzeń, odśnieżanie, itp.) po zgłoszeniu zamawiającego.
 
Rodzaj zamówienia: usługi.
 
CPV:         Kod: 98000000-3 Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
    Kod: 50870000-4 Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw
                  Kod: 77313000-7 usługi utrzymania parków
                  Kod: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
                  Kod: 34922100-7 Oznakowania drogowe
                  Kod: 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
                  Kod: 77314100-5 Usługi w zakresie trawników
                  Kod: 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
                  Kod: 45232452-5 Roboty odwadniające,
                  Kod: 77211400-6 Usługi wycinania drzew
                  Kod: 34992200-9 Znaki drogowe
                  Kod: 90610000-6 Usługi sprzątania i zamiatania ulic,
                  Kod: 906200009 – Usługi odśnieżania.
 
 1. Wartość zamówienia: 331826,40 zł netto
 2. Nazwa i adres wykonawcy, z którym została zawarta umowa:
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w organizacji
ul. Sienkiewicza 19,
12-120 Dźwierzuty;
NIP 745-184-92-09, REGON 369134559                                                         
 1. Wartość umowy: 114995,76,00 zł brutto
 2. Podstawa prawna:
   Art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).
 3. Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
 4. Uzasadnienie:
Przepis  art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986, dalej ustawa Pzp) stanowi, że zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
 1. Zamawiający sprawuje nad ta osoba prawna kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarzadzania sprawami tej osoby prawnej;
 2. Ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. A
 3. W kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego kapitału prywatnego.
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. (dalej Spółka) spełnia wymogi art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986). Zaproszony do negocjacji Wykonawca, jest osobą prawną, nad którą Gmina Dźwierzuty sprawuje kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami. Kontrola ta polega na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarzadzania sprawami Spółki, przejawiające się w określaniu przez instytucję zamawiającą celów Spółki, a także możliwość zatwierdzania i uchylania celów projektowanych przez Spółkę. Celem ww. spółki zgodnie z jej aktem założycielskim jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej – Gminy Dźwierzuty, w zakresie usług komunalnych na rzecz społeczności lokalnej oraz samorządu terytorialnego, a przedmiotem jej działalności świadczenie usług powszechnie dostępnych w zakresie gospodarki komunalnej. Gmina Dźwierzuty posiada 100 % udziałów spółki i jako jedyny udziałowiec odgrywa decydującą rolę w zakresie celów strategicznych oraz obszarów działalności Spółki, co znajduje odzwierciedlenie w akcie założycielskim spółki z dnia 29.12.2017 r. Akt ten szczegółowo określa przedmiot działalności spółki oraz zadania i kompetencje jej organów. Zgodnie z nim do zadań Zgromadzenia Wspólników (którego funkcję na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20.12.1996 o gospodarce komunalnej pełni Wójt Gminy) należy m.in. zatwierdzanie sprawozdań finansowych, sprawozdań  zarządu z działalności Spółki i podejmowanie uchwał o podziale zysku i straty; powoływanie uchwał powodujących zmianę struktury kapitałowej Spółki, podejmowanie uchwał o zmianie aktu założycielskiego Spółki, w tym także o przekształceniu, polaczeniu, podziale lub likwidacji Spółki, wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzaniem prawem przez Spółkę, powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej, która dokonuje wyboru członków zarządu Spółki.
            W celu ustalenia, jaki procent działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedziba w Dźwierzutach, przy ul. Sienkiewicza 19 dotyczy wykonywania zadań powierzonych przez Gminę Dźwierzuty wezwano Spółkę do przedłożenia stosownych dokumentów. Zgodnie z art. 67 ust. 8 ustawy Pzp do obliczenia procentu działalności, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b ustawy, uwzględnia się średni przychód osiągnięty przez osobę prawną w odniesieniu do usług, dostaw lub robót budowlanych za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. został utworzony aktem założycielskim spółki z dnia 29.12.2017 r na podstawie uchwały Rady Gminy Dźwierzuty Nr XXXI/267/17 z dnia 28 września 2017 r. oraz Uchwały Nr XXXIV/278/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r., a swą działalność rozpoczął 1 stycznia 2018 r.
Art. 67 ust. 9 ustawy stanowi, że w przypadku gdy ze względu na utworzenie lub rozpoczęcie działalności przez osobę prawna dane dotyczące średniego przychodu za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia są niedostępne lub nieadekwatne, procent działalności o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b ustawy ustala się za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych.
Z przedstawionej przez Spółkę wiarygodnej prognozy handlowej wynika, że ponad 90% jej działalności dotyczy wykonywania zadań powierzonych Spółce przez Gminę Dźwierzuty. Poprzez zadania „powierzone” rozumie się zadania zlecone w rożnej formie przez Gminę Dźwierzuty. Prognozy handlowe przedstawione przez spółkę przewidują aktywność gospodarczą Spółki opierającą się na bieżącym zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Dźwierzuty, wynikających ze zleceń otrzymywanych od Gminy Dźwierzuty oraz na realizacji jej zadań własnych. Spółka wykonuje zadania Gminy Dźwierzuty w oparciu o majątek należący bezpośrednio do niej lub dzierżawiony od Gminy Dźwierzuty. Do zadań tych należą przede wszystkim: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody; odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, remonty i naprawa dróg gminnych, utrzymanie terenów zielonych. Przedstawiona prognoza handlowa wskazuje, że Spółka może zostać określona jako podmiot wewnętrzny Gminy i spełniać będzie wszystkie kryteria tego podmiotu w całym okresie planowanego powierzenia jej bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz utrzymanie czystości i porządku miejsc publicznych na terenie Gminy Dźwierzuty.
Ponadto Spółka nie posiada bezpośredniego udziału kapitału prywatnego, 100 % udziałów spółki należy do Gminy Dźwierzuty.
Wskazane powyżej okoliczności faktyczne wypełniają przesłanki zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 1. Informacja o terminie zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o który m mowa w art. 66 ust. 2 PZP - Ogłoszenie zostało opublikowane dnia 10.12.2018 r. pod numerem 500295472-N-2018 wraz ze zmianą ogłoszenia nr 500296507-N-2019 z dnia 07-01-2019 r..
 2. Termin i miejsce zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,  o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 r, poz. 1986) - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych pod  nr 510002643-N-2019 z dnia 07-01-2019 r.
 
WÓJT
/-/
Marianna Bogusława Szydlik
 


 


 
Generuj PDF
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki
Dźwierzuty, dnia 07.01.2019 r.

Nasz znak: RI-ZP.271.21.2018                                     

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
publicznego na odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z nieruchomości  zamieszkałych w granicach administracyjnych Gminy Dźwierzuty
 
Na podstawie art. 67 ust. 13  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuję o zawarciu umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki.
 1. Zamawiający: Gmina Dźwierzuty,
ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty,
NIP 745-181-20-28, REGON 510743315
Tel. 89 621 12 32 Faks. 89 621 12 33
 1. Określenie przedmiotu zamówienia:
 1. Utrzymanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Dźwierzuty.
Utrzymanie w należytym porządku placów zabaw, siłowni plenerowych oraz terenów rekreacyjnych (aktualnie 78 terenów rekreacyjnych, tj. boisk sportowych 19, kompleksów sportowo-rekreacyjnych 1, placów zabaw i siłownie plenerowe 16, parki 2, stawy 2, parkingi 4, plaże 8, tereny wokół świetlic 15). Utrzymanie porządku polegać ma na sprzątaniu, zmiataniu, grabieniu i odśnieżaniu przynajmniej dwa razy w tygodniu oraz naprawie sprzętu rekreacyjnego.
 1. Utrzymanie terenów parków i terenów zielonych w gminie Dźwierzuty.
Kompleksowe utrzymanie terenu parków i terenów zielonych położonych w Gminie Dźwierzuty w tym: prace pielęgnacyjne drzew i krzewów, wycinka i nasadzenia drzew i krzewów - 2 x w roku (wiosna jesień), wykaszanie roślinności, zebranie odpadów w worki i przygotowanie do odbioru przez firmę wywożącą odpady, utrzymanie ścieżek i chodniczków (parki w Dźwierzutach), tj. m.in. usuwanie chwastów, kamieni, korzeni, opadłych konarów lub gałęzi drzew itp. znajdujących się na trasie ścieżki (usuwanie chwastów chemiczne, ręczne, mechaniczne) – 2 x w tygodniu, piaskowanie nawierzchni ścieżek, odtwarzanie rowków odwadniających przy ścieżkach w związku z zaistniałą potrzebą niezwłocznie po wystąpieniu przyczyny.
     3.  Montaż tablic informacyjnych z nazwami ulic oraz numerami porządkowymi na terenie gminy Dźwierzuty. Montaż słupków oraz dwustronnych tablic informacyjnych z nazwami ulic oraz z numerami porządkowy­mi na zgłoszenie zamawiającego.
 1. Zbieranie śmieci wysypanych w miejscach niedozwolonych, z terenów zielonych stanowiących własność gminy Dźwierzuty. Usunięcie nielegalnie wysypywanych śmieci poprzez ich uprzątnięcie zapakowanie w worki i przygotowanie do wywiezienia przez odbiorcę odpadów komunalnych.
 2.   Uprzątnięcie śmieci powstających podczas organizacji imprez okolicznościowych na obiektach gminnych oraz innych miejsc przynależnych do nich, stanowiących własność Gminy Dźwierzuty, wg bieżących potrzeb - niezwłocznie (ok. 10 imprez w trakcie trwania umowy)               i przygotowanie do odbioru .
 3. Wykonanie usług związanych z bieżącym, letnim i zimowym utrzymaniem dróg gminnych zaliczanych do kategorii dróg publicznych, dróg wewnętrznych i terenów będących własnością gminy Dźwierzuty. Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowych usług związanych z bieżącym zimowym i letnim utrzymaniu dróg gminnych zaliczanych do kategorii dróg publicznych, dróg wewnętrznych i terenów będących własnością gminy Dźwierzuty, w szczególności:
 1. utrzymywanie drożności rowów przydrożnych poprzez wykonywanie profilowania spadków, odmulania i czyszczenia dna wraz z odkładem lub odwozem urobku  - po zgłoszeniu zamawiającego;
 2. utrzymanie należytego stanu infrastruktury drogowej w tym m.in. przepustów, wiat przystankowych – po zgłoszeniu zamawiającego;
 3. odprowadzania wód opadowych z dróg poprzez wykonywanie odwodnień pasa drogowego, utrzymywanie drożności przepustów drogowych, wpustów deszczowych              i innych elementów – po zgłoszeniu zamawiającego;
 4. koszenie poboczy dróg, rowów przydrożnych i innych terenów gminnych (bez placów zabaw, boisk i terenów świetlic wiejskich) - minimum 3 pokosy traw. Terminy orientacyjne pokosów to czerwiec, lipiec i sierpień;
 5. koszenie traw na rekreacyjnych terenach zielonych tj. stadionie, boiskach i placach zabaw, parkach i terenach zielonych świetlic wiejskich - minimum 3 pokosy traw. Terminy orientacyjne pokosów to czerwiec, lipiec i sierpień;
 6. wymiana, naprawa, utrzymanie w czystości i widoczności istniejącego oznakowania drogowego pionowego oraz poziomego i urządzeń bezpieczeństwa drogowego – po zgłoszeniu zamawiającego;
 7. utrzymanie czystości wiat przystankowych i przystanków komunikacyjnych. Częstotliwość sprzątania - 1 raz na tydzień;
 8. utrzymanie czystości pasa drogowego, w tym jezdni i chodników, rozjazdów, zatok przystankowych, parkingów - minimalna częstotliwość sprzątania 2 razy w okresie obowiązywania umowy;
 9. utrzymanie, pielęgnacja i wycinka krzewów i drzew rosnących na terenach   należących do Gminy – po zgłoszeniu zamawiającego;
 10. zimowe utrzymanie publicznych dróg gminnych w tym: jezdni , poboczy, chodników, zatok przystankowych i postojowych na terenie gminy Dźwierzuty – odśnieżanie, posypywanie piaskiem niezwłocznie po wystąpieniu przyczyny;
 11. zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych utwardzonych będących własnością Gminy Dźwierzuty w tym: jezdni, poboczy, chodników, zatok przystankowych                               i postojowych na terenie gminy Dźwierzuty – odśnieżanie, posypywanie piaskiem niezwłocznie po wystąpieniu przyczyny;
 12. zabezpieczanie ubytków w nawierzchni bitumicznej masą na zimno wykonywane                 w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych – po zgłoszeniu zamawiającego.
 1. Bieżące, cząstkowe naprawy dróg wewnętrznych oraz gruntowych o nawierzchni tłuczniowej. Wykonywanie zadań zleconych przez Zamawiającego, realizowanych w ramach utrzymania gminnej infrastruktury drogowej w zakresie:
 1. Remontu cząstkowego dróg wewnętrznych utwardzonych tłuczniem kamiennym, polegającego na wyrównaniu nawierzchni, zasypaniu nierówności tłuczniem tego samego rodzaju co nawierzchnia drogi i ponownym zagęszczeniu.
 2. Utwardzenia drogi gruntowej tłuczniem kamiennym poprzez zdjęcie warstwy humusu lub gruntu rodzimego, wyrównanie terenu, ułożenie warstw tłucznia kamiennego, nawilżenie i zagęszczenie zgromadzonego materiału.
 3.  Mechaniczne wyrównywanie i profilowanie dróg równiarką oraz równanie poboczy.
 4.  Dostarczanie materiału niezbędnego do uzupełniania ubytków i nierówności (załadunek, rozładunek, transport)
 1. Wykonanie usług związanych z bieżącym, letnim i zimowym utrzymaniem chodników będących własnością gminy Dźwierzuty lub w administrowaniu Gminy Dźwierzuty.
Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowych usług związanych z bieżącym zimowym i letnim
utrzymaniem chodników gminnych, w szczególności:
 1. Cząstkowe naprawy chodników po zgłoszeniu zamawiającego termin wykonania 5 dni, bieżące utrzymanie czystości na chodnikach w tym niezwłoczne ich sprzątanie po organizowanych imprezach.
 2. Bieżące czyszczenie i odchwaszczanie nawierzchni chodników i przy krawężnikach, uprzątnięcie śniegu, posypywanie piaskiem chodników w czasie zimy.
 1. Wykonywanie innych prac naprawczych, wymagających prac ręcznych (prace remontowe, porządkowe, koszenia, wycinki drzew, nasadzeń, odśnieżanie, itp.) po zgłoszeniu zamawiającego.
 
Rodzaj zamówienia: usługi.
 
CPV:         Kod: 98000000-3 Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
    Kod: 50870000-4 Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw
                  Kod: 77313000-7 usługi utrzymania parków
                  Kod: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
                  Kod: 34922100-7 Oznakowania drogowe
                  Kod: 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
                  Kod: 77314100-5 Usługi w zakresie trawników
                  Kod: 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
                  Kod: 45232452-5 Roboty odwadniające,
                  Kod: 77211400-6 Usługi wycinania drzew
                  Kod: 34992200-9 Znaki drogowe
                  Kod: 90610000-6 Usługi sprzątania i zamiatania ulic,
                  Kod: 906200009 – Usługi odśnieżania.
 
 1. Wartość zamówienia: 331826,40 zł netto
 2. Nazwa i adres wykonawcy, z którym została zawarta umowa:
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w organizacji
ul. Sienkiewicza 19,
12-120 Dźwierzuty;
NIP 745-184-92-09, REGON 369134559                                                         
 1. Wartość umowy: 114995,76,00 zł brutto
 2. Podstawa prawna:
   Art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).
 3. Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
 4. Uzasadnienie:
Przepis  art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986, dalej ustawa Pzp) stanowi, że zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
 1. Zamawiający sprawuje nad ta osoba prawna kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarzadzania sprawami tej osoby prawnej;
 2. Ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. A
 3. W kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego kapitału prywatnego.
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. (dalej Spółka) spełnia wymogi art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986). Zaproszony do negocjacji Wykonawca, jest osobą prawną, nad którą Gmina Dźwierzuty sprawuje kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami. Kontrola ta polega na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarzadzania sprawami Spółki, przejawiające się w określaniu przez instytucję zamawiającą celów Spółki, a także możliwość zatwierdzania i uchylania celów projektowanych przez Spółkę. Celem ww. spółki zgodnie z jej aktem założycielskim jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej – Gminy Dźwierzuty, w zakresie usług komunalnych na rzecz społeczności lokalnej oraz samorządu terytorialnego, a przedmiotem jej działalności świadczenie usług powszechnie dostępnych w zakresie gospodarki komunalnej. Gmina Dźwierzuty posiada 100 % udziałów spółki i jako jedyny udziałowiec odgrywa decydującą rolę w zakresie celów strategicznych oraz obszarów działalności Spółki, co znajduje odzwierciedlenie w akcie założycielskim spółki z dnia 29.12.2017 r. Akt ten szczegółowo określa przedmiot działalności spółki oraz zadania i kompetencje jej organów. Zgodnie z nim do zadań Zgromadzenia Wspólników (którego funkcję na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20.12.1996 o gospodarce komunalnej pełni Wójt Gminy) należy m.in. zatwierdzanie sprawozdań finansowych, sprawozdań  zarządu z działalności Spółki i podejmowanie uchwał o podziale zysku i straty; powoływanie uchwał powodujących zmianę struktury kapitałowej Spółki, podejmowanie uchwał o zmianie aktu założycielskiego Spółki, w tym także o przekształceniu, polaczeniu, podziale lub likwidacji Spółki, wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzaniem prawem przez Spółkę, powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej, która dokonuje wyboru członków zarządu Spółki.
            W celu ustalenia, jaki procent działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedziba w Dźwierzutach, przy ul. Sienkiewicza 19 dotyczy wykonywania zadań powierzonych przez Gminę Dźwierzuty wezwano Spółkę do przedłożenia stosownych dokumentów. Zgodnie z art. 67 ust. 8 ustawy Pzp do obliczenia procentu działalności, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b ustawy, uwzględnia się średni przychód osiągnięty przez osobę prawną w odniesieniu do usług, dostaw lub robót budowlanych za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. został utworzony aktem założycielskim spółki z dnia 29.12.2017 r na podstawie uchwały Rady Gminy Dźwierzuty Nr XXXI/267/17 z dnia 28 września 2017 r. oraz Uchwały Nr XXXIV/278/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r., a swą działalność rozpoczął 1 stycznia 2018 r.
Art. 67 ust. 9 ustawy stanowi, że w przypadku gdy ze względu na utworzenie lub rozpoczęcie działalności przez osobę prawna dane dotyczące średniego przychodu za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia są niedostępne lub nieadekwatne, procent działalności o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b ustawy ustala się za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych.
Z przedstawionej przez Spółkę wiarygodnej prognozy handlowej wynika, że ponad 90% jej działalności dotyczy wykonywania zadań powierzonych Spółce przez Gminę Dźwierzuty. Poprzez zadania „powierzone” rozumie się zadania zlecone w rożnej formie przez Gminę Dźwierzuty. Prognozy handlowe przedstawione przez spółkę przewidują aktywność gospodarczą Spółki opierającą się na bieżącym zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Dźwierzuty, wynikających ze zleceń otrzymywanych od Gminy Dźwierzuty oraz na realizacji jej zadań własnych. Spółka wykonuje zadania Gminy Dźwierzuty w oparciu o majątek należący bezpośrednio do niej lub dzierżawiony od Gminy Dźwierzuty. Do zadań tych należą przede wszystkim: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody; odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, remonty i naprawa dróg gminnych, utrzymanie terenów zielonych. Przedstawiona prognoza handlowa wskazuje, że Spółka może zostać określona jako podmiot wewnętrzny Gminy i spełniać będzie wszystkie kryteria tego podmiotu w całym okresie planowanego powierzenia jej bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz utrzymanie czystości i porządku miejsc publicznych na terenie Gminy Dźwierzuty.
Ponadto Spółka nie posiada bezpośredniego udziału kapitału prywatnego, 100 % udziałów spółki należy do Gminy Dźwierzuty.
Wskazane powyżej okoliczności faktyczne wypełniają przesłanki zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 1. Informacja o terminie zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o który m mowa w art. 66 ust. 2 PZP - Ogłoszenie zostało opublikowane dnia 10.12.2018 r. pod numerem 500295472-N-2018 wraz ze zmianą ogłoszenia nr 500296507-N-2019 z dnia 07-01-2019 r..
 2. Termin i miejsce zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,  o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 r, poz. 1986) - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych pod  nr 510002643-N-2019 z dnia 07-01-2019 r.
 
WÓJT
/-/
Marianna Bogusława Szydlik
 


 


 
Generuj PDF
Ogłoszenie nr 653344-N-2018 z dnia 2018-11-27 r. Gmina Dźwierzuty: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty
Dźwierzuty dn. 17.12.2018 r.
Znak sprawy: RI-ZP.271.22.2018
 
WYKONAWCY
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty.”
 
 
 
Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą, w przedmiotowym postepowaniu w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy została uznana i wybrana oferta nr 2 złożona przez:
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Sienkiewicza 19,
12-120 Dźwierzuty,
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postepowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:
 1. Kryterium I - cena - 60% wagi (60 pkt);
 2. Kryterium II - ilość zbiórek odpadów wielkogabarytowych - 30% wagi (30 pkt);
 3. Kryterium III termin płatności faktur - 10% wagi (10 pkt).
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 55 620,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia zł 00/100) i jest ceną najniższą. Ponadto Wykonawca zaoferował 4 zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz 30-dniowy okres płatności faktury.
Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 100 punktów, w tym w:
 1. Kryterium I - cena – 60 pkt;
 2. Kryterium II - ilość zbiórek odpadów wielkogabarytowych – 30 pkt;
 3. Kryterium III termin płatności faktur – 10 pkt.
 
Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postepowaniu zostały złożone niżej wymienione oferty i przyznano następującą punktację:
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty
brutto
Ilość zbiórek odpadów wielkogabarytowych Termin płatności faktury Łączna ilość punktów
1 PPHU EKO s.c.
Roman i Współwłaściciele
ul. Myśliwska 2 i
11-300 Biskupiec
64 431,72 zł
47,97 pkt
4
30,00 pkt
30 dni,
10 pkt
87,97 pkt
2
 
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
Ul. Sienkiewicza 19,
12-120 Dźwierzuty
55 620,00 zł
60,00 pkt
4,
30,00 pkt
30 dni,
10 pkt
100,00 pkt
 
Ponadto Zamawiający informuje, że żaden Wykonawca nie został wykluczony z postepowania o udzielenie zamówienia.
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)
 
 
 
Z poważaniem
 
WÓJT
/-/
Marianna Bogusława Szydlik
 
Generuj PDF
Ogłoszenie nr 641556-N-2018 z dnia 2018-10-26 r. Gmina Dźwierzuty: Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 1.900.000,00 zł
    Dźwierzuty dn. 22.11.2018 r.
Znak sprawy: RI-ZP.271.20.2018
 
WYKONAWCY
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  „ Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 1.900.000,00 zł”
 
 
 
Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą, w przedmiotowym postepowaniu w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez:
SGB-BANK S.A.
Szarych Szeregów 23a
60-462 Poznań,
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postepowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:
 1. Kryterium nr 1: cena brutto – 60 pkt
 2. Kryterium nr 2: termin uruchomienia transzy kredytu – 40 pkt
 
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 255 931,89 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden zł 89/100) i jest ceną najniższą. Ponadto Wykonawca zaoferował uruchomienia transzy kredytu w terminie 1 dnia.
Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 100 punktów, w tym w:
 1. Kryterium nr 1 – cena brutto – 60 pkt
 2. Kryterium nr 2 – termin uruchomienia transzy kredytu – 40 pkt
 
Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postepowaniu zostały złożone niżej wymienione oferty i przyznano następującą punktację:
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty
max 60 pkt
Termin wykonania
max 30 pkt
 
Suma  pkt.
max 100 pkt
1 SGB-Bank S.A.
Szarych Szeregów 23a
60-462 Poznań
255 931,89 zł
60,00 pkt
1
40,00 pkt
100,00 pkt
2
 
Bank Spółdzielczy w Szczytnie,
Ul. Łomżyńska 20
12-100 Szczytno
358 656,77 zł
42,82 pkt
1
40,00 pkt
82,82 pkt
Ponadto Zamawiający informuje, że żaden Wykonawca nie został wykluczony z postepowania o udzielenie zamówienia.
 
                         Z poważaniem
 
WÓJT
/-/
Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
 1. strona www.bip.gminadzwierzuty.pl
 2. tablica ogłoszeń
 3. a/a
 
Generuj PDF
ZAPROSZENIE do składania ofert w cenowym rozeznaniu rynkuna Dostawę sprzętu informatycznego w ramach projektu „Nowa jakość usług publicznych – informatyzacja gminy Dźwierzuty” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.
 


Dźwierzuty dn. 26.10.2018 r.


RI-ZP.271.9.1.2018                                                                      
 
 
 
WYKONAWCY
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy: Dostawa sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu „Nowa jakość usług publicznych – informatyzacja gminy Dźwierzuty” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.
 
 
Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiający niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą w przedmiotowym postepowaniu została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez:
 
DKS Sp. z o.o., ul. Energetyczna 15, 80-180 Kowale
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w zaproszeniu do składania ofert. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi ww. zaproszeniu:
 1. Kryterium nr 1 - Cena - 80 pkt
 2. Kryterium nr 2 - Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia – 20 pkt
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 22 950,57 zł brutto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt zł 57/100) i jest ceną najniższą. Ponadto Wykonawca zaoferował skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o 30 dni.
 
Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 100 punktów, w tym:
 1. Kryterium nr 1 - Cena - 80 pkt
 2. Kryterium nr 2 - Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia – 20 pkt
 
Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone niżej wymienione oferty i przyznano im następującą punktację:
 
 
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy liczba punktów w kryterium: Cena
„C”
 
Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia
„T”
łączna liczba punktów
„PŁ
1 DKS Sp. z o.o.
ul. Energetyczna 15
80-180 Kowale
- 22 950,57 zł PLN
- 80 pkt.
- 30 dni
- 20 pkt
100,00 pkt
2 Arcus S.A.
ul. Kolejowa 5/7
01-214 Warszawa
- 22 950,57 zł PLN
- 69,53 pkt.
- 30 dni
- 20 pkt
89,53 pkt
 
 
 
Z poważaniem
WÓJT
/-/
Marianna Bogusława SzydlikKLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH    
 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Dźwierzuty ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, tel. 89 621 12 32, e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Dźwierzuty jest Pan  Mariusz Deptuła
 3. Administrator danych osobowych – Gmina Dźwierzuty - przetwarza Pani/Pana dane osobowe
  na podstawie art. 6  ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach prowadzenia i nadzoru nad postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego do wartości 30 tys. euro. tj. udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu informatycznego na wyposażenie stanowiska kancelaryjnego” w ramach projektu pn. „Nowa jakość usług publicznych - informatyzacja gminy Dźwierzuty” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług. nr  RI-ZP.271.9.1.2018 prowadzonym w formie rozeznania cenowego;
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 1.  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Dźwierzuty przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Dźwierzuty.
 3. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania  w oparciu o przepisy  powszechnie obowiązującego prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów  ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do niej wydanych, tj. przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4 (5 lat), albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;
 c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
  z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
  się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 
e) na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje Pani/Panu  prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
f)  ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa,
nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Gminę Dźwierzuty Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 3. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 

 
 
Generuj PDF
Ogłoszenie nr 561394-N-2018 z dnia 2018-05-25 r. Gmina Dźwierzuty: Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, digitalizacja i udostępnienie zasobów informacji przestrzennej oraz modernizacja strony WWW z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w ramach projektu pn. „Nowa jakość usług publicznych - informatyzacja gminy Dźwierzuty” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.
Ogłoszenie nr 500190548-N-2018 z dnia 09-08-2018 r.
Gmina Dźwierzuty: Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, digitalizacja i udostępnienie zasobów informacji przestrzennej oraz modernizacja strony WWW z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w ramach projektu pn. „Nowa jakość usług publicznych - informatyzacja gminy Dźwierzuty” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
w ramach projektu pn. „Nowa jakość usług publicznych - informatyzacja gminy Dźwierzuty” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 561394-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 500127993-N-2018
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dźwierzuty, Krajowy numer identyfikacyjny 51074331500000, ul. Niepodległości  6, 12-120   Dźwierzuty, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 621 12 32, e-mail zamowienia@ug-dzwierzuty.pl , faks 89 621 12 33. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.gminadzwierzuty.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, digitalizacja i udostępnienie zasobów informacji przestrzennej oraz modernizacja strony WWW z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w ramach projektu pn. „Nowa jakość usług publicznych - informatyzacja gminy Dźwierzuty” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
RI-ZP.271.9.2018
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Część I. Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych oraz digitalizacja i udostępnienie zasobów informacji przestrzennej: a. Zakup licencji centralnej platformy e-usług mieszkańca b. Wdrożenie centralnej platformy e-usług mieszkańca c. Modernizacja systemu dziedzinowego d. Zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów e. Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów f. Opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP - 5PD g. Opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP - 3PD h. Modernizacja i rozbudowa systemu informacji przestrzennej i. Przeprowadzenie digitalizacji zasobów informacji przestrzennej j. Opracowanie API zasobu informacji przestrzennej, 2) Część II. Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego: a. Wyposażenie serwerowni - zakup serwera b. Wyposażenie serwerowni - zakup oprogramowania zarządzającego serwerem c. Wyposażenie serwerowni - zakup komputera przenośnego d. Wyposażenie serwerowni - zakup szafy RACK e. Wyposażenie serwerowni - zakup przełącznika sieciowego f. Wyposażenie serwerowni - zakup UPS g. Wyposażenie serwerowni - zakup urządzenia NAS h. Wyposażenie serwerowni - zakup oprogramowania backup i. Wyposażenie serwerowni - zakup systemu monitorowania warunków pracy j. Wyposażenie stanowisk pracy - zakup zestawów komputerowych k. Wyposażenie stanowisk pracy - zakup oprogramowania biurowego l. Wyposażenie stanowisk pracy - zakup UPS do zestawów komputerowych m. Wyposażenie stanowisk pracy - zakup komputera przenośnego Dostawa powyższego sprzętu informatycznego obejmuje jego dostawę, instalację i konfigurację. 3) Część III. Dostawa sprzętu informatycznego na wyposażenie stanowiska kancelaryjnego a. Wyposażenie stanowiska kancelaryjnego - zakup urządzenia wielofunkcyjnego b. Wyposażenie stanowiska kancelaryjnego - zakup skanera Dostawa powyższego sprzętu informatycznego obejmuje jego dostawę, instalację i konfigurację. 4) Część IV. Modernizacja strony www do standardów WCAG2.0. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 3. Wymagania dotyczące okresu udzielenia gwarancji w odniesieniu do poszczególnych elementów zamówienia zostały określone w Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 4. Kody CPV: • 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne • 48710000-8 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania • 48613000-8 Elektroniczne zarządzanie danymi (EZD) • 48612000-1 System zarządzania bazą danych • 48517000-5 Pakiety oprogramowania informatycznego • 48442000-8 Pakiety oprogramowania do systemów finansowych • 48600000-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne • 48422000-2 Zestawy pakietów oprogramowania • 48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe • 72246000-1 Usługi doradcze w zakresie systemów • 72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania • 72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania • 72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania • 72262000-9 Usługi rozbudowy oprogramowania • 72261000-2 Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania • 72322000-8 Usługi zarządzania danymi • 72220000-3 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne • 72266000-7 Usługi doradcze w zakresie oprogramowania • 79417000-0 Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa • 30233000-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych • 48170000-0 Pakiety oprogramowania zapewniające zgodność • 48822000-6 Serwery komputerowe • 30213000-5 Komputery osobiste • 31214100-0 Przełączniki • 31682530-4 Awaryjne urządzenia energetyczne • 30233000-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych • 31213300-5 Szafy kablowe • 30232000-4 Sprzęt peryferyjny • 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy • 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia • 72420000-5 Usługi w zakresie rozwijania Internetu 5. Wykonawca musi zaakceptować wzór umowy w całości. 6. Tam, gdzie w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w ustawie, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych niż wymaganych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. Zamawiający informuje, że w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie materiałów i urządzeń, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania. 7. Zamawiający informuje, że stosownie do możliwości, jakie daje art. 24aa ust. 1 ustawy w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu tj. zbada oświadczenie wstępne w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, a następnie zażąda przedłożenia pozostałych dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy. 8. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do przeprowadzenia demonstracji zaoferowanych systemów informatycznych w zakresie prawidłowego działania systemów oraz posiadanych funkcjonalności w kontekście wymagań określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ. W przypadku wezwania, o którym mowa, Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia demonstracji zaoferowanych systemów zgodnie z opracowanymi przez Zamawiającego scenariuszami, które zostały opisane w Załączniku nr 10 do SIWZ. Podczas demonstracji prowadzonej przez Wykonawcę, Zamawiający zweryfikuje posiadane funkcjonalności na podstawie scenariuszy testowych (opisów) przedstawionych w Załączniku nr 10 do SIWZ dla każdego z zaoferowanych systemów. Wykonawca może zostać poproszony o zmianę danych wejściowych danej funkcjonalności w celu weryfikacji zachowania systemu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość utrwalania na sprzęcie audiowizualnym przebiegu demonstracji. 9. Zamawiający sporządzi protokół z przebiegu demonstracji, w którym Zamawiający odnotuje, czy Wykonawca zrealizował każdy z kroków przewidzianych dla poszczególnych scenariuszy. Zamawiający nie przewiduje uczestnictwa w prezentacji innych Wykonawców, niż Wykonawcy, którego demonstracja dotyczy. Jeśli Wykonawca nie stawi się na demonstrację lub odmówi jej przeprowadzenia Zamawiający uzna, że oferowane systemy nie spełniają wymagań określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ i w związku z tym, Zamawiający uzna, że treść oferty nie odpowiedna treści SIWZ i odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli którakolwiek funkcjonalność nie zostanie zademonstrowana (nie zostanie zademonstrowany co najmniej jeden krok, który należy zrealizować zgodnie z przedstawionymi scenariuszami w Załączniku nr 10 do SIWZ), Zamawiający uzna, że treść oferty nie odpowiedna treści SIWZ i odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy Wykonawca nie stawi się na demonstrację lub odmówi jej przeprowadzenia lub nie zostanie zademonstrowany co najmniej jeden krok, który należy zrealizować zgodnie z przedstawionymi scenariuszami w Załączniku nr 10 do SIWZ, wówczas Zamawiający wezwie na przeprowadzenie demonstracji Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert. Przykładowe dane, którymi Wykonawca będzie się posługiwał podczas demonstracji, nie mogą naruszać przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922). W przypadku naruszenia przepisów przedmiotowej ustawy Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność. 10. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. 11. Zamawiający dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. Każda oferta będzie oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia, dla której została złożona. 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz udzielenia zamówień powtarzających się. 16. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy. 17. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby lub osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie wdrożenia systemów informatycznych. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie określonym powyżej będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu kopii zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności w zakresie wdrożenia systemów informatycznych wraz z dokumentami potwierdzającymi opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w Załączniku nr 8.1 do SIWZ, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 §1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób, o których mowa w niniejszym punkcie przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia tych osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Powyższe postanowienia dotyczą również podwykonawców lub dalszych podwykonawców wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
tak
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8
 
Dodatkowe kody CPV: 48710000-8, 48613000-8, 48612000-1, 48517000-5, 48442000-8, 48600000-4, 48422000-2, 72246000-1, 72268000-1, 72265000-0, 72263000-6, 72262000-9, 72261000-2, 72220000-3, 72266000-7, 79417000-0, 30233000-1, 48170000-0, 48822000-6, 30213000-5, 31214100-0, 31682530-4, 30233000-1, 31213300-5, 30232000-4, 30236000-2, 72000000-5, 72420000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych oraz digitalizacja i udostępnienie zasobów informacji przestrzennej
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/07/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 438500 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: ZETO PROJEKT Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Pieniężnego 15, 10-003 Olsztyn 
Kod pocztowy: 10-003 
Miejscowość: Olsztyn 
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 426200 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 426200 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 426200 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/07/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 223700 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: DECSOFT Spółka Akcyjna 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, Budynek Blue Office I, poziom +2 
Kod pocztowy: 02-222 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 219489 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 219489 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 219489 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Dostawa sprzętu informatycznego na wyposażenie stanowiska kancelaryjnego
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
część III przedmiotowego postepowania została unieważniona zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) „postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”. Ujawniona wada maiała wpływ na składanie ofert przez potencjalnych wykonawców w tej części postępowania.
 
 
CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Modernizacja strony WWW do standardów WAG 2.0.
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/07/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 15000 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 9715.45 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9715.45 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9715.45 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 
Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
Ogłoszenie nr 616490-N-2018 z dnia 2018-09-13 r. Gmina Dźwierzuty: Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2018/2019 dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach
    Dźwierzuty dn. 02.10.2018
Znak sprawy: RI-ZP.271.19.2018
 
 
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2018/2019 dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach
 
 
 
Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiajacy, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówienm publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą, w przedmiotowym postepowaniu w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy została uznana i wybrana oferta ner 2 złozona przez:
BOSS19 Sp. z o.o.,
ul. Młodkowskiego 40A
11-700 Mrągowo,
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył oferte nr 2, spełnia warunki udziału w postepowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w moferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:
 1. Kryterium nr 1: cena brutto [P1] – 60 pkt
 2. Kryterium nr 2: termin wykonania [P2] – 30 pkt
 3. Kryterium nr 3: Kary umowne [P3] – 10 pkt
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 232 402,80 zł brutto (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta dwa zł 80/100) i jest ceną najniższą. Ponadto Wykonawca zaoferował termin wykonania do 24 godzin oraz 2% kary umownej za nieterminowa dostawę oleju.
Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 100 punktów, w tym w:
 1. Kryterium nr 1 – cena brutto – 60 pkt
 2. Kryterium nr 2 – termin wykonania – 30 pkt
 3. Kryterium nr 3: Kary umowne – 10 pkt
Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postepowaniu zostały zlozone niżej wymienione oferty i przyznano nastepujacą punktację:
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty Termin wykonania Kary umowne  
Suma  pkt.
1 Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe TRACOM Spółka z o.o.
11-700 Mrągowo
ul. Przemysłowa 11
 
233 582,30 zł
59,70 pkt
do 24 h
30 pkt
2%
10 pkt
 
99,70 pkt
2
 
Boss19 Sp. z o.o.
ul. Młodkowskiego 40A
11-700 Mrągowo
232 402,80 zł
60,00 pkt
do 24 h
30 pkt
2%
10 pkt
 
100,00 pkt
 
Ponadto Zamawiajacy informuje, że żaden Wykonawca nie został wykluczony z postepowania o udzielenie zamówienia.
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/
Marianna Bogusława Szydlik
 
Generuj PDF
ZAPROSZENIE (zapytanie ofertowe)ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA: Zakup wraz z dostawą opału (węgla) dla Gminy Dźwierzuty, jej jednostek oświatowych oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach na sezon grzewczy 2018/2019
 
Dźwierzuty, dnia 27.09.2018 r.

 Znak sprawy: RI-GK.7021.20.2018 
Uczestnicy zapytania ofertowego

 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego jako zapytanie ofertowe na:  Zakup wraz z dostawą opału (węgla) dla Gminy Dźwierzuty, jej jednostek oświatowych oraz Gminnego Óśrodka Kultury w Dźwierzutach na sezon grzewczy 2018/2019.  
  
W przedmiotowym postępowaniu do końca terminu składania ofert tj. do 26.09.2018 r. do godz. 12:00 złożono 4 oferty:
 
lp. Nazwa i adres wykonawcy cena brutto
1 PHU Andrzej Gabiec  „U Gabca”
ul. Myśliwska 2,
11-300 Biskupiec
143 600,00 zł
2 PHU Kazimierz Florczyk, ul. Polna 16, 18-500 Kolno 138 138,84 zł
3 „NIKOLA” Grzegorz Bałdyga ul. Towarowa 29, 11-700 Mrągowo 125 592,00 zł
4 PPHU OSCAR Grzegorz Kuś 
12-100 Szczytno
ul. Krzywa 1
124 782,27 zł
 
 
Działając na podstawie regulaminu wewnętrznego informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
Wybrano jako najkorzystniejszą:
Ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „OSKAR” Grzegorz Kuś, ul. Krzywa 1, 12-100 Szczytno.
 
cena zaoferowana wynosi:
Cena 1 t Orzecha brutto – 644,52 zł
Cena 1 t Ekogroszku brutto 687,57 zł
 
Wartość całego zamówieniai brutto – 124 782,27 zł
(słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote i  27/100)
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę z najniższą ceną za wykonanie zamówienia.
 
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga – 100 %
 
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/
Marianna Bogusława Szydlik
 
                                          
 
Generuj PDF
Ogłoszenie nr 608580-N-2018 z dnia 2018-08-24 r. Gmina Dźwierzuty: Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dźwierzuty” w ramach Osi Priorytetowej 5 – „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów”, Działania 5.2 – „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Etap II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Dźwierzuty dn. 14.09.2018 r.


RI-ZP.271.18.2018                                                                

Wszyscy Wykonawcy

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dźwierzuty”  w ramach Osi Priorytetowej 5 – „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów”, Działania 5.2 – „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Etap II

 

 Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiajacy, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówienm publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą , w przedmiotowym postepowaniu w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez:

 

Hydromix Sebastian Pliszka

ul. Wielbarska 9, 12-100 Szczytno

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 1 spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:

·         cena 60% - maksymalnie 60 punktów

·         Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia 40% - maksymalnie 40 punktów.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 1 180 800,00 zł brutto (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy osiemset zł 00/100) i jest ceną najniższą. Ponadto Wykonawca zaoferował skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia  o 4 tygodnie (maksymalne skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia).

Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 100 punktów, w tym:

·         cena :  60 punktów

·         Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia: 40 punktów.

 

 

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postepowaniu zostały zlożone niżej wymienione oferty i przyznano nastepujacą punktację:

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Brutto

(pkt)

 

Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia

(pkt)

 

Okres gwarancji na przedmiot umowy

 

Warunki płatności

 

Razem pkt

1

Hydromix Sebastian Pliszka ul. Wielbarska 9, 12-100 Szczytno

1 180 800,00 PLN

(60 pkt)

4 tygodnie

(40 pkt)

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

 

100 pkt

 

W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert ani nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm)

 

Z poważaniem

 

Wójt Gminy Dźwierzuty

/-/

Marianna Bogusława Szydlik

Generuj PDF
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi „Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie gorących posiłków w ramach prowadzonego dożywiania dzieci ze szkół i przedszkoli gminy Dźwierzuty w roku szkolnym 2018/2019.”
Dźwierzuty dn. 27.08.2018
RI-ZP.271.17.2018
 

 
WSZYSCY WYKONAWCY
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego dla zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą” oraz na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Dźwierzuty nr 67/2017 z dnia 04.08.2017 r w sprawie regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach pn.:Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie gorących posiłków w ramach prowadzonego dożywiania dzieci ze szkół i przedszkoli gminy Dźwierzuty w roku szkolnym 2018/2019.
Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą, w przedmiotowym postepowaniu została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez:
Transport Usługowy
Marek Jakubiak
Ruszajny 11A,
11-010 Barczewo
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postepowaniu i wymagania zawarte w Ogłoszeniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) dalej zwane „ogłoszeniem o zamówieniu”, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w ogłoszeniu:
 1. Kryterium nr 1: cena [C] – 80 pkt
 2. Kryterium nr 2: liczba pracowników według stanu na dzień składania ofert [Z] – 20 pkt
 
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 293 536,00 zł brutto (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści sześć zł 00/100). Ponadto Wykonawca przedstawił liczbę pracowników według stanu na dzień składania ofert, tj.
5 osób zatrudnionych na umowę o pracę.
Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 100 punktów, w tym w:
Kryterium nr 1: cena [C] – 80 pkt
Kryterium nr 2: liczba pracowników według stanu na dzień składania ofert [Z] – 20 pkt
Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postepowaniu zostały złożone niżej wymienione oferty i przyznano następującą punktację:
Nr oferty Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie KRYTERIUM „Cena”
liczba punktów w kryterium [C]
KRYTERIUM „Liczba pracowników”
liczba punktów w kryterium [Z]
Łączna liczba punktów
PŁ= C + Z
1 Transport Usługowy
Marek Jakubiak
Ruszajny 11A,
11-010 Barczewo
 
80,00 20,00 100,00
2 tStołówka „MIŚ” Teresa Gołyś
 ul. Sienkiewicza 2a,12-120 Dźwierzuty
e
 
74,13 16,00 90,13
 
Ponadto Zamawiajacy informuje, że żaden Wykonawca nie został odrzucony oraz wykluczony z postepowania o udzielenie zamówienia.
 
 
Otrzymują:
 1. adresat
 2. a/a
 
 
Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
Ogłoszenie nr 596336-N-2018 z dnia 2018-07-31 r. Gmina Dźwierzuty: Przewóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Dźwierzuty od miejsca ich zamieszkania do placówek w Szczytnie i z powrotem, wraz z opieką na czas przewozu w roku szkolnym 2018/2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Dźwierzuty dn. 20.08.2018 r.

RI-ZP.271.15.2018                                                                     
 
 
 
 
Wszyscy Wykonawcy
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przewóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Dźwierzuty od miejsca ich zamieszkania do placówek w Szczytnie i z powrotem, wraz z opieką na czas przewozu w roku szkolnym 2018/2019”.
 
 Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiajacy, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówienm publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą , w przedmiotowym postepowaniu w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy została uznana i wybrana oferta złożona przez:
 
TRANSPORT MEDYCZNY I PRZEWÓZ OSÓB Małgorzata Flisiak ul. Bartna Strona 40, 12-100 Szczytno
 
 
Uzasadnienie wyboru: Wyżej wymieniony Wykonawca, który złożył ofertę, spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:
 • cena 60% - maksymalnie 60 punktów
 • czas podstawienia samochodu zastępczego 40% - maksymalnie 40 punktów.
 
 
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 134 680,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt  zł 00/100) i jest ceną najniższą. Ponadto Wykonawca zaoferował czas podstawienia samochodu zastępczego do 45 min.
Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 100 punktów, w tym:
 • cena :  60 punktów
 • czas podstawienia samochodu zastępczego: 40 punktów.
 
Dodatkowo do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia  08 sierpnia 2018 r. do godziny 10:00 złożono 2 oferty:
 
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena za 1 km przewozu busem  brutto pln Cena oferty (72 800 km)
Brutto pln
(pkt)
 
Czas podstawienia samochodu zastępczego
(pkt)
 
Razem uzyskanych punktów:
1 TRANSPORT MEDYCZNY I PRZEWÓZ OSÓB
Małgorzata Flisiak
 ul. Bartna Strona 40,
 12-100 Szczytno
1,85 zł 134 680,00 zł
(60 pkt)
45 min. –
(Do 45 min.)
(40 pkt)
 
100 pkt
2 EweMar – AUTO Marcin Skalmowski ul. Szrebiera 16, 82-433 Mikołajki Pom. 2,08 zł 151 424,00
(53,37 pkt)
44 min. –
(Do 45 min.)
(40 pkt)
 
93,37 pkt
 
 
 
W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert ani nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
 
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm)
 
 
Z poważaniem
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/
Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
Ogłoszenie nr 589385-N-2018 z dnia 2018-07-25 r. Gmina Dźwierzuty: Zakup biletów miesięcznych dla dzieci ze szkół i gimnazjum na terenie gminy Dźwierzuty wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu w roku szkolnym 2018/2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Dźwierzuty dn. 17.08.2018 r.


RI-ZP.271.14.2018

 

Wszyscy Wykonawcy

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup biletów miesięcznych dla dzieci ze szkół i gimnazjum na terenie gminy Dźwierzuty wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu w roku szkolnym 2018/2019. Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiajacy, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówienm publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą,

 

W przedmiotowym postępowaniu dla poszczególnych części zamówienia w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy została uznana i wybrana oferta:

 

Dla części I

Trasa nr 1 - DOWÓZ + 2 ODWOZY - ogółem 59 dzieci dowożonych do Dźwierzut, w tym dojeżdżających do Gimnazjum w Dźwierzutach – 10, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach – 49

Trasa: ok. 33 km

Proponowana trasa przejazdu: Targowska Wola (16), Gisiel (8), Augustowo (5), Dąb (8), Szczepankowo (12), 49 uczniów wysiada w Dźwierzutach, Małszewko (7), Budy (3), 10 uczniów wysiada w Dźwierzutach

Max czas dojazdu dzieci do szkoły 60 minzłożona przez:

 

Wan – Bus Sławomir Wanowicz Tylkowo 44, 12-130 Pasym

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę w części I zamówienia, spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:

 • cena 60% - maksymalnie 60 punktów

 • Średni arytmetyczny wiek pojazdów 40% - maksymalnie 40 punktów.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 51 743,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści trzy zł 00/100). Ponadto Wykonawca zaoferował średni arytmetyczny wiek pojazdów 10 lat.

Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 97,47 punktów, w tym:

 • cena : 57,47 punktów

 • okres gwarancji na przedmiot umowy: 40 punktów.

 

 

Dla części II

 

Trasa nr 2 - DOWÓZ + 2 ODWOZY - ogółem przewożonych dzieci 40, w tym dowożonych do Dźwierzut – 20, Do Linowa – 20

Trasa: ok. 42 km

Proponowana trasa przejazdu: Stankowo (4), Dąbrowa (6), 10 - wysiada w Linowie, Nowe Kiejkuty (10), 10 – wysiada w Linowie, Linowo (11), Dąbrowa (4), Stankowo (5), 20 – wysiada w Dźwierzutach .

Max czas dojazdu dzieci do szkoły 60 min złożona przez:

 

EweMar – AUTO Marcin Skalmowski ul. Szrebiera 16, 82-433 Mikołajki Pom.

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę w części II zamówienia, spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:

 • cena 60% - maksymalnie 60 punktów

 • Średni arytmetyczny wiek pojazdów 40% - maksymalnie 40 punktów.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 62 640,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt dwa tysięce sześćset czterdzieści zł 00/100). Ponadto Wykonawca zaoferował średni arytmetyczny wiek pojazdów - 1rok.

Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 80,72 punktów, w tym:

 • cena : 40,72 punktów

 • okres gwarancji na przedmiot umowy: 40 punktów.

 

 

Dla części III:

Trasa nr 3 - DOWÓZ + 2 ODWOZY - ogółem dzieci 63 w tym dowożonych do SP Rumy – 35, do SP Dźwierzuty – 18 i Gimnazjum Dźwierzuty – 10 uczniów.

Trasa: ok 20 km długości

Proponowana trasa przejazdu: Rusek mały (10), Julianowo (14), Sąpłaty (12), 25 – wysiada w SP Rumy, Rumy kol. (11),

10 – wysiada w SP w Rumach, pozostałe 23 oraz Łupowo (5) jedzie do Dźwierzut.

Max czas dojazdu dzieci do szkoły 50 min” złożona przez:

Wan – Bus Sławomir Wanowicz Tylkowo 44, 12-130 Pasym

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę w części III zamówienia, spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:

 • cena 60% - maksymalnie 60 punktów

 • Średni arytmetyczny wiek pojazdów 40% - maksymalnie 40 punktów.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 48 988,80 zł brutto (słownie: czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem zł 80/100). Ponadto Wykonawca zaoferował średni arytmetyczny wiek pojazdów 11 lat.

Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 98,64 punktów, w tym:

 • cena : 58,64 punktów

 • okres gwarancji na przedmiot umowy: 40 punktów.

 

Dla części IV

Trasa nr 4 - DOWÓZ + 2 ODWOZY - ogółem 116 dzieci, w tym dowożonych do Szkoła Podstawowa Dźwierzut – 12, Gimnazjum Publiczne - 19,

Szkoła Podstawowa Orzyny – 85

Trasa ok. 48 km

Proponowana trasa przejazdu: Jeleniowo (15), Rów (1), Rańsk (10), Orzyny kol. (9), 27 osób wysiada w SP w Orzynach, Miętkie (43), 38 wysiada w SP w Orzynach, Orzyny (4), Targowo (14), 31 – wysiada w Dźwierzutach, Targowo (20), 20 – wysiada w Orzynach.

Max czas dojazdu dzieci do szkoły 80 min złożona przez:

 

Wan – Bus Sławomir Wanowicz Tylkowo 44, 12-130 Pasym

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę w części IV zamówienia, spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:

 • cena 60% - maksymalnie 60 punktów

 • Średni arytmetyczny wiek pojazdów 40% - maksymalnie 40 punktów.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 67 013,20 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy trzynaście zł 20/100). Ponadto Wykonawca zaoferował średni arytmetyczny wiek pojazdów 11 lat.

Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 95,51 punktów, w tym:

 • cena : 55,51 punktów

 • okres gwarancji na przedmiot umowy: 40 punktów.

 

 

Dla części V

Trasa nr 5 - DOWÓZ + 2 ODWOZY - ogółem 47 uczniów w tym 41 dzieci dowożonych do SP w Kałęczynie i 6 uczniów do Gimnazjum.

Trasa ok. 41 km

Proponowana trasa przejazdu: Targowo (1), 1 - wysiada w SP Kałęczyn, Grodziska (6), Rutkowo (13), Popowa Wola (2), Rogale (7), Grądy (11), Rańsk (2), Kałęczyn Kol. (2), Zalesie (1), 40 - wysiada SP Kałęczyn, Targowska Wólka (2), 6 – wysiada w Gimnazjum Dźwierzuty.

Max czas dojazdu dzieci do szkoły 80 min” złożona przez:

Wan – Bus Sławomir Wanowicz Tylkowo 44, 12-130 Pasym

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę w części V zamówienia, spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:

 • cena 60% - maksymalnie 60 punktów

 • Średni arytmetyczny wiek pojazdów 40% - maksymalnie 40 punktów.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 50 647,20 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sześćset cztyerdzieści siedem złotych zł 20/100). Ponadto Wykonawca zaoferował średni arytmetyczny wiek pojazdów 9 lat.

Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 98,45 punktów, w tym:

 • cena : 58,45 punktów

 • okres gwarancji na przedmiot umowy: 40 punktów.

 

 

Dla części VI

Trasa nr 6 - DOWÓZ + 2 ODWOZY - ogółem 65 dzieci, w tym dowożonych do Dźwierzut 50, Orzyn 15.

Trasa ok. 36 km

Proponowana trasa przejazdu: Nowe Kiejkuty (10), Jabłonka (14), Olszewki (26), 50 - wysiadają w Dźwierzutach, Nowe Kiejkuty (11), Jabłonki (4), 15 – wysiada w Orzynach

Max czas dojazdu dzieci do szkoły 50 min” złożona przez:

 

Wan – Bus Sławomir Wanowicz Tylkowo 44, 12-130 Pasym

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę w części V zamówienia, spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:

 • cena 60% - maksymalnie 60 punktów

 • Średni arytmetyczny wiek pojazdów 40% - maksymalnie 40 punktów.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 49 985,00 zł brutto (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych zł 00/100). Ponadto Wykonawca zaoferował średni arytmetyczny wiek pojazdów 11 lat.

Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 100 punktów, w tym:

 • cena : 60,00 punktów

 • okres gwarancji na przedmiot umowy: 40 punktów.

 

W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert ani nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm)

 

 

Z poważaniem

 

Wójt Gminy Dźwierzuty

/-/

Marianna Bogusława Szydlik

Generuj PDF
Ogłoszenie nr 581651-N-2018 z dnia 2018-07-04 r. Gmina Dźwierzuty: Przebudowa drogi gminnej nr 195014N Rumy kol. – Gisiel OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Dźwierzuty dn. 17.08.2018

Znak sprawy: ZP-271.12.2018

 

 

WYKONAWCY

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej nr 195014N Rumy kol. – Gisiel”

Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiajacy, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówienm publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą , w przedmiotowym postepowaniu w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy została uznana i wybrana oferta nr 3 złozona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Ostrada” Sp. z o.o.

ul. Lokalna 2

07-410 Ostrołęka

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 3, spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:

 1. Kryterium nr 1: Cena [C] – 60 pkt

 2. Kryterium nr 2: Okres gwarancji [G] – 40 pkt

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 344 665,00 zł brutto (słownie: trzysta czterdzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć zł 00/100) i jest ceną najniższą. Ponadto Wykonawca zaoferował pisemną gwarancję na okres 5 lat.

Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 100 punktów, w tym w:

 1. Kryterium nr 1 – Cena – 60 pkt

 2. Kryterium nr 2 – Okres gwarancji – 40 pkt

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postepowaniu zostały zlożone niżej wymienione oferty i przyznano nastepujacą punktację:

 

 

Nr oferty

Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie

KRYTERIUM „Cena”

liczba punktów w kryterium [C]

KRYTERIUM „Okres gwarancji”

liczba punktów w kryterium [G]

Łączna liczba punktów

PŁ= C + G

1

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10,

05-800 Pruszków

50,71

40,00

90,71

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Ostrada” Sp. z o.o.

ul. Lokalna 2

07-410 Ostrołęka

60,00

40,00

100,00


 

Ponadto Zamawiajacy informuje, że żaden Wykonawca nie został wykluczony z postepowania o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji przysługują srodki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm)

 

Z poważaniem

 

Wójt Gminy Dźwierzuty

/-/

Marianna Bogusława Szydlik

 

 

Otrzymują:

 1. Adresat

 2. a/a

Generuj PDF
Gmina Dźwierzuty Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie gorących posiłków w ramach prowadzonego dożywiania dzieci ze szkół i przedszkoli gminy Dźwierzuty w roku szkolnym 2018/2019

                                                                                                                                                      
Dźwierzuty dn. 17.08.2018 r.

 
WYKONAWCY
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
Na podstawie art. 93 ust. 1  pkt 4  ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) informuję, że prowadzone przez:  Gminę Dźwierzuty
postępowanie pn: „Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie gorących posiłków w ramach prowadzonego dożywiania dzieci ze szkół i przedszkoli Gminy Dźwierzuty w roku szkolnym 2018/2019.”  w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie :
 W postępowaniu zostały złożone trzy  oferty:
Nr oferty Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty brutto [zł]
 
Kryterum społeczne: liczba pracowników wg stanu na dzień składania ofert Ilość
punktów
1 Stołówka MIŚ
Gołyś Teresa
Ul. Sienkiewicza 2a
12-120 Dźwierzuty
      316 800,00 zł 1 osoba 72,35  pkt
2 Vendi Servis sp.z o.o. z siedzibą w Łodzi,
Ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź
368 496,00 zł 5 osób 87,04 pkt
3 Transport Usługowy
Marek Jakubiak
Ruszajny 11A,
11-010 Barczewo
300 276,00 zł 2 osoby 82 pkt
 
Kryteria jakimi Zamawiający kierował się przy obliczaniu punktów w poszczególnych ofertach:
Lp. Kryterium Symbol Waga {%} Maksymalna liczba punktów w danym kryterium
1 cena C 70 70
2 Kryterium społeczne: Liczba pracowników według stanu na dzień składania ofert Z 30 30
 
Kryterium 1: „Cena”.
C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium 1, gdzie punkty wyliczane są wg wzoru:
          Cmin
C = –––––––– × 70 pkt
            Cb
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
Cb – cena oferty badanej
 
Kryterium 2: „Liczba pracowników według stanu na dzień składania ofert”
Z – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium 2, gdzie punkty wyliczane są wg wzoru:
 
                       Zb
           Z = –––––––– × 30 pkt 
                   Z max
 
gdzie:
Zb - liczba pracowników, tj. liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wg stanu na dzień składania ofert, wynikająca z oferty badanej;
Zmax – najwyższa liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wg stanu na dzień składania ofert, spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu.
 
UWAGA 1: Przez liczbę pracowników należy rozumieć liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z ogólnej liczby osób, które będą bezpośrednio zatrudnione do realizacji przedmiotu zamówienia, co najmniej na czas jego wykonywania w zakresie gotowania i wydawania posiłków (tj. kucharz/kucharka, personel wydający posiłki, kierowca) wg stanu na dzień składania ofert.
 
UWAGA 2: W przypadku braku podania przez Wykonawcę liczby pracowników Zamawiający uzna, że Wykonawca nie oferuje bezpośredniego zatrudnienia do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy żadnych pracowników i przyzna 0 punktów w przedmiotowym kryterium.
 
 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów w określonych przez zamawiającego kryteriach.
PŁ = C + Z
gdzie:
PŁ - łączna liczba punktów
C - liczba punktów ocenianej ofercie w kryterium 1
Z - liczba punktów ocenianej ofercie w kryterium 2
 
 Oferta z najkorzystniejszym bilansem punktów, zawiera cenę 368 496,00 złotych brutto. Kwota, którą Zamawiający  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi  284 400,00  zł. brutto, zgodnie z art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) Zamawiający unieważnia w/w przetarg.
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/
Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
 
 
 
Generuj PDF
GMINA DŹWIERZUTY 12-120 Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6 ZAPRASZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA: Wykonanie okresowych przeglądów obiektów budowlanych w Gminie Dźwierzuty w 2018 roku
    Dźwierzuty dn. 09.08.2018 r.
             
 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
 Znak sprawy: RI-GK.7021.16.2018
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:  Wykonanie okresowych przeglądów obiektów budowlanych w Gminie Dźwierzuty w 2018 roku
 
 
Działając na podstawie Zarządzenia Nr 53. Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 30000 euro obowiązującego w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w terminie do dnia 07.08.2018 r w przedmiotowym postepowaniu:
 
 
lp. Nazwa i adres wykonawcy cena netto cena brutto uwagi Ilość punktów
1 Bułak&Syn BUDOWNICTWO Maciej Bułak 15-057 Białystok
 ul. B. Chrobrego 6a/4
12240,00 15055,20 dokumenty złożono zgodnie z wymaganiami zamawiającego podanymi  w zaproszeniu 24
2 POI Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji sp.z o.o., ul.Wojska Polskiego 119, 73-110 Stargard 3230,00 3972,9 dokumenty złożono zgodnie z wymaganiami zamawiającego podanymi  w zaproszeniu 93
3 Nadzorowanie, Kierowanie, Prowadzenie Robót Budowlanych Sławomir Gonera, ul. Jeleniogórska 45/5, 80-180 Gdańsk 3009,00 3701,07 dokumenty złożono zgodnie z wymaganiami zamawiającego podanymi  w zaproszeniu 100
4 Mark Invest Nieruchomości Marek Zieliński, ul. Chełmżyńska 10b, 04-247 Warszawa 12920,00 15891,6 dokumenty złożono zgodnie z wymaganiami zamawiającego podanymi  w zaproszeniu 23
5 Ramo Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa
13260,00 16309,80 dokumenty złożono zgodnie z wymaganiami zamawiającego podanymi  w zaproszeniu 23
6 Biuro Usług Inwestycyjnych Karol Gierszewski ul. Tęczowy Las 2A/49, 10-687 Bartąg 18741,46 23052,00 dokumenty złożono zgodnie z wymaganiami zamawiającego podanymi  w zaproszeniu 16
7 Raciborski Budownictwo Raciborski Łukasz, Niewodnica Korycka, ul. Makowa 1, 18-106 Turośń Kościelna 8670,00 10664,1 dokumenty złożono zgodnie z wymaganiami zamawiającego podanymi  w zaproszeniu 35
8 VARIA Mariusz Iwanowicz,
ul. Iwaszkiewicza 10-039 Olsztyn
7684,00 9451,32 dokumenty złożono zgodnie z wymaganiami zamawiającego podanymi  w zaproszeniu 39
 
Zastosowano następujące kryterium wyboru :  100% cena
 
wybrano jako najkorzystniejszą:
Ofertę złożoną przez firmę: Nadzorowanie, Kierowanie, Prowadzenie Robót Budowlanych Sławomir Gonera, ul. Jeleniogórska 45/5, 80-180 Gdańsk
 
cena zaoferowana przez Wykonawcę w ofercie wynosi : 3 701,07 zł.
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.
 
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %
                                           
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/
Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
 
 
Sporządził: Monika Chodkowska (89 621 04 09)
 
Generuj PDF
Ogłoszenie nr 560710-N-2018 z dnia 2018-05-18 r. Gmina Dźwierzuty: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Dźwierzuty dn. 19.06.2018 r.
Znak sprawy: RI-ZP.271.11.2018
 
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”
 
Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiajacy, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówienm publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą , w przedmiotowym postepowaniu w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy została uznana i wybrana oferta :
 1. Dla części I zamówienia „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego” została wybrana oferta nr 2, którą złożyła firma -  UNIQA TU SA Przedstawicielstwo w Poznaniu 61-719, ul. Gen. T. Kutrzeby 12A/101.
 Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 2 w części I zamówienia, spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:
 1. Kryterium A: Cena  – 60 pkt;
 2. Kryterium B: Akceptacja klauzul dodatkowych  – 25 pkt;
 3. Kryterium C: Zwiększenie limitów odpowiedzialności - 15 pkt.
 
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 83 250,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt zł 00/100) i jest ceną najniższą, ponadto
Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 80,05 punktów, w tym w:
1.         Kryterium A: Cena  – 60 pkt;
2.         Kryterium B: Akceptacja klauzul dodatkowych  – 13,75 pkt;
3.         Kryterium C: Zwiększenie limitów odpowiedzialności 6,3 pkt.
Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu w części I zostały złożone niżej wymienione oferty i przyznano następującą punktację:
 
 
Nr oferty Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Kryterium A: Cena Kryterium B: Akceptacja klauzul dodatkowych Kryterium C: Zwiększenie limitów odpowiedzialności Łączna liczba punktów
 
1 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Olsztynie 10-117, ul. 1 Maja 13a 59,90 9,75 6,9 76,55
2 UNIQA TU SA Przedstawicielstwo w Poznaniu 61-719, ul. Gen. T. Kutrzeby 12A/101 60 13,75 6,3 80,05
 
 
 
 
 
 1. Dla części II zamówienia „Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego” została wybrana oferta nr 1, którą złożyła firma - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Olsztynie 10-117, ul. 1 Maja 13a.
 Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 1 w części II zamówienia spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:
 1. Kryterium D: Cena  – 60 pkt;
 2. Kryterium E: Akceptacja klauzul dodatkowych  – 25 pkt;
 3. Kryterium F: Zniżka za niską szkodliwość – 15 pkt.
 
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 47 667 zł (słownie: czterdzieści siediem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem  zł 00/100) i jest ceną najniższą, ponadto
Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 72,50 punktów, w tym w:
1.         Kryterium D: Cena  – 60 pkt;
2.         Kryterium E: Akceptacja klauzul dodatkowych  – 12,50 pkt;
3.         Kryterium F: Zniżka za niską szkodliwość – 0 pkt.
Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu w części II zostały złożone niżej wymienione oferty i przyznano następującą punktację:
 
 
Nr oferty Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Kryterium D: Cena Kryterium E: Akceptacja klauzul dodatkowych Kryterium F: Zniżka za niską szkodliwość Łączna liczba punktów
 
1 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Olsztynie 10-117, ul. 1 Maja 13a 60,00 12,50 0 72,50
 
Ponadto Zamawiajacy informuje, że żadna oferta nie została odrzucona, ani żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm)
 
Z poważaniem
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/
Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
 

 
Otrzymują:
 1. Adresat
 2. a/a
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Gmina Dźwierzuty: Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dźwierzuty” w ramach Osi Priorytetowej 5 – „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów”, Działania 5.2 – „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Etap II
Generuj PDF
Ogłoszenie nr 538884-N-2018 z dnia 2018-03-30 r. Gmina Dźwierzuty: „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dźwierzuty” w ramach Osi Priorytetowej 5 – „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów”, Działania 5.2 – „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Etap IIZamawiający Gmina Dźwierzuty
Dźwierzuty, 16.04.2018 r.
                                                                                        
 
Wszyscy Wykonawcy
 
                                                                                                                          
ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1  ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) informuję, że prowadzone przez: Gminę Dźwierzuty
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:  „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dźwierzuty”  w ramach Osi Priorytetowej 5 – „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów”, Działania 5.2 – „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Etap II
 w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie :
 W postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, zgodnie z art.93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
 
                                                                                        
Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
Generuj PDF
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: USŁUGI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY DŹWIERZUTY.
Dźwierzuty, dnia 12 kwietnia 2018 r. 

RI-ZP.271.7.2018                                                                  
                                                                                                                                
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: USŁUGI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY DŹWIERZUTY.
Zamawiający:
Gmina Dźwierzuty ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty,
NIP 745-181-20-28, REGON 510743315
Tel. 89 621 12 32 Faks. 89 621 12 33
informuje o zawarciu umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki.
 
 1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z realizacją zadań własnych gminy Dźwierzuty.
Przedmiot i zakres zamówienia obejmują:
 1. 1 Utrzymanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Dźwierzuty.
Utrzymanie placów zabaw, siłowni plenerowych oraz terenów rekreacyjnych (aktualnie 78 terenów rekreacyjnych, tj. boisk sportowych 19, kompleksów sportowo-rekreacyjnych 1, placów zabaw i siłownie plenerowe 16, parki 2, stawy 2, parkingi i przystanki 4, plaże 8, cmentarze 11, tereny wokół świetlic 15   ).
 1. 2. Utrzymanie terenów parków i terenów zielonych w gminie Dźwierzuty.
Kompleksowe utrzymanie terenu parków i terenów zielonych położonych w Gminie Dźwierzuty w tym: prace pielęgnacyjne drzew i krzewów, wycinka i nasadzenia drzew i krzewów, wykaszanie roślinności, wywóz  i zagospodarowanie zebranych odpadów, utrzymanie ścieżek i chodniczków (parki w Dźwierzutach tj. m.in. usuwanie chwastów, kamieni, korzeni, opadłych konarów lub gałęzi drzew itp. znajdujących się na trasie ścieżki wraz z wywozem (usuwanie chwastów chemiczne, ręczne, mechaniczne), piaskowanie nawierzchni ścieżek, odtwarzanie rowków odwadniających przy ścieżkach.
 1. 3 Montaż tablic informacyjnych z nazwami ulic oraz numerami porządkowymi na terenie gminy Dźwierzuty. Montaż słupków oraz dwustronnych tablic informacyjnych z nazwami ulic oraz z numerami porządkowy­mi.
 2. 4 Likwidacja dzikich wysypisk powstających na terenach stanowiących własność gminy Dźwierzuty.
Usunięcie nielegalnie zgromadzonych odpadów powstałych na terenach stanowiących własność gminy Dźwierzuty tzw. „dzikich wysypisk" poprzez ich uprzątnięcie, transport oraz zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami (ok. 30 ton/ rok).
 1. 5 Odbiór i zagospodarowanie odpadów powstających podczas organizacji imprez okolicznościowych na obiektach gminnych oraz innych miejsc, stanowiących własność Gminy Dźwierzuty, wg bieżących potrzeb (ok. 10 imprez w trakcie trwania umowy).
 2. 6 Wykonanie usług związanych z bieżącym, letnim i zimowym utrzymaniem dróg gminnych zaliczanych do kategorii dróg publicznych, dróg wewnętrznych i terenów będących własnością gminy Dźwierzuty.
Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowych usług związanych z bieżącym zimowym i letnim utrzymaniu dróg gminnych zaliczanych do kategorii dróg publicznych, dróg wewnętrznych i terenów będących własnością gminy Dźwierzuty, w szczególności:
 1. Utrzymywanie drożności rowów przydrożnych poprzez wykonywanie profilowania spadków, odmulania i czyszczenia dna wraz z odkładem lub odwozem urobku.
 2. Utrzymanie należytego stanu infrastruktury drogowej w tym m.in. przepustów, wiat przystankowych.
 3. Odprowadzania wód opadowych z dróg poprzez wykonywanie odwodnień pasa drogowego, utrzymywanie drożności przepustów drogowych, wpustów deszczowych i innych elementów.
 4. Koszenie poboczy dróg, rowów przydrożnych i innych terenów gminnych (bez placów zabaw, boisk  i terenów świetlic wiejskich) - minimum 3 pokosy traw. Terminy orientacyjne pokosów to czerwiec, lipiec i sierpień.
 5. Koszenie traw na rekreacyjnych terenach zielonych tj. stadionie, boiskach i placach zabaw, parkach  i terenach zielonych świetlic wiejskich.
 6. Wymiana, naprawa, utrzymanie w czystości i widoczności istniejącego oznakowania drogowego pionowego oraz poziomego i urządzeń bezpieczeństwa drogowego.
 7. Utrzymanie czystości wiat przystankowych i przystanków komunikacyjnych. Częstotliwość sprzątania - 1 raz na tydzień,
 8. Utrzymanie czystości pasa drogowego, w tym jezdni i chodników, rozjazdów, zatok przystankowych, parkingów - minimalna częstotliwość sprzątania 2 razy w okresie obowiązywania umowy
 9.   Opróżnianie koszów na śmieci i wywóz nieczystości stałych - 1 raz w tygodniu.
 10.   Utrzymanie, pielęgnacja i wycinka krzewów i drzew rosnących na terenach należących do Gminy.
 11. Zimowe utrzymanie publicznych dróg gminnych w tym: jezdni , poboczy, chodników , zatok przystankowych i postojowych na terenie gminy Dźwierzuty.
 12. Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych utwardzonych będących własnością Gminy Dźwierzuty w tym: jezdni , poboczy, chodników, zatok przystankowych i postojowych na terenie gminy Dźwierzuty.
 13. Zabezpieczanie ubytków w nawierzchni bitumicznej masą na zimno wykonywane w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych
1. 7 Roboty budowlane związane z bieżącymi, cząstkowymi naprawami dróg wewnętrznych oraz gruntowych o nawierzchni tłuczniowej.

Wykonywanie robót budowlanych zleconych przez Zamawiającego, realizowanych w ramach utrzymania gminnej infrastruktury drogowej w zakresie:
 1. Remontu cząstkowego dróg wewnętrznych utwardzonych tłuczniem kamiennym, polegającego na wyrównaniu nawierzchni, zasypaniu nierówności tłuczniem tego samego rodzaju co nawierzchnia drogi i ponownym zagęszczeniu.
 2. Utwardzenia drogi gruntowej tłuczniem kamiennym poprzez zdjęcie warstwy humusu lub gruntu rodzimego, wyrównanie terenu, ułożenie warstw tłucznia kamiennego, nawilżenie i zagęszczenie zgromadzonego materiału.
 3.  Mechaniczne wyrównywanie i profilowanie dróg równiarką oraz równanie poboczy.
 4. Dostarczanie materiału niezbędnego do uzupełniania ubytków i nierówności (załadunek, rozładunek, transport)
1. 8 Wykonanie usług związanych z bieżącym, letnim i zimowym utrzymaniem chodników gminnych będących własnością gminy Dźwierzuty lub w administrowaniu Gminy Dźwierzuty.

Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowych usług związanych z bieżącym zimowym i letnim utrzymaniem chodników gminnych, w szczególności:
 1. Cząstkowe naprawy chodników, bieżące utrzymanie czystości na chodnikach w tym niezwłoczne ich sprzątanie po organizowanych imprezach.
 2. Czyszczenie i odchwaszczanie nawierzchni chodników i przy krawężnikach, uprzątnięcie śniegu, posypywanie piaskiem chodników w czasie zimy.
1. 9 Wykonywanie innych prac naprawczych, wymagających prac ręcznych (prace remontowe, porządkowe, koszenia, wycinki drzew, nasadzeń, odśnieżanie, itp.)

 
 1. Wspólny słownik zamówień CPV:
Główny:
 1. Zarządzanie zasobem nieruchomości gminy Dźwierzuty - 70330000-3 Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy,
Dodatkowe:
 1. Utrzymanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Dźwierzuty - 50870000- 4 Usługi w zakresie napraw, i konserwacji wyposażenia placów zabaw,
 2. Utrzymanie terenów parków zabytkowych w gminie Dźwierzuty - 77313000-7 Usługi utrzymania parków,
 3. Zakup i montaż tablic informacyjnych z nazwami ulic oraz numerami porządkowymi na terenie gminy Dźwierzuty - 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych,
 4. Likwidacja dzikich wysypisk powstających na terenach stanowiących własność gminy Dźwierzuty - 90000000-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne,
 5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty - 90512000-9 Usługi transportu odpadów,
 6. Wykonanie usług związanych z bieżącym, letnim i zimowym utrzymaniem dróg gminnych zaliczanych do kategorii dróg publicznych, dróg wewnętrznych i terenów będących własnością gminy Dźwierzuty :
 • 45233221-4     Malowanie nawierzchni,
 • 34922100-7   Oznakowanie drogowe,
 • 45111213-4   Roboty w zakresie oczyszczania terenu,
 • 77314100-5     Usługi w zakresie trawników,
 • 90910000-9     Usługi sprzątania,
 • 45232452-5     Roboty odwadniające,
 • 45233141-9     Roboty w zakresie konserwacji dróg,
 • 77211400-6     Usługi wycinania drzew,
 • 34992200-9     Znaki drogowe,
 • 90610000-6     Usługi sprzątania i zamiatania ulic,
 • 90620000-9     Usługi odśnieżania,
 1. Roboty budowlane związane z bieżącymi, cząstkowymi naprawami dróg wewnętrznych gruntowych oraz gruntowych o nawierzchni tłuczniowej - 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg.
 1. Wartość zamówienia: 306 000,00 zł brutto (słownie: trzysta sześć tysięcy 00/100 zł)
 2. Nazwa i adres Wykonawcy, z którym została zawarta umowa:
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
Ul. Sienkiewicza 19,
12-120 Dźwierzuty;
NIP 745-184-92-09, REGON 369134559.
 1. Podstawa prawna: tryb zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
 2. Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:
 • Zadania:  1.1, 1.2, od dnia 9.04.2018 r. do dnia 30.10.2018 r.,
 • Zadania:  1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 i 1.9 od dnia 9.04.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
 1. Zamawiający udzielił zamówienia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Gminy Dźwierzuty Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sienkiewicza 19, 12-120 Dźwierzuty, utworzonemu na podstawie Uchwały Nr XXXI/267/17 Rady Gminy Dźwierzuty     z dnia 28 września 2017 roku.                      
Celem spółki, zgodnie z uchwałą i aktem założycielskim spółki, jest realizacja zadań własnych gminy m.in. w zakresie dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dźwierzuty z możliwością prowadzenia innych zadań o charakterze użyteczności publicznej i innych.
Zamawiający udzielił zamówienia, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający, nad Wykonawcą, któremu udzielił zamówienia, sprawuje kontrolę prawną, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; ponad 90% działalności Wykonawcy dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego; w podmiocie będącym Wykonawcą, nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego - Gmina Dźwierzuty posiada całość udziałów spółki.
Przedmiot zamówienia należy do zadań własnych gminy, a w celu wykonania zadań własnych gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, w tym własne spółki prawa handlowego. Udzielenie niniejszego zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, nie narusza przepisów o ochronie konkurencji. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dźwierzuty nie jest monopolistą ani nie posiada pozycji dominującej na terenie Gminy Dźwierzuty na świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia.
8. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  500063115-N-2018 dnia 22.03.2018 r.
9. Termin i miejsce zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,  o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 r, poz. 1579 ze zm.) - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych  nr 500079085-N-2018 w dniu 12.04.2018 r

 
Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
 
Otrzymują:                                                  
 1. Referat Inwestycji i Rozwoju,
 2. www.bip.gminadzwierzuty.pl.
 3. a/a.
 
 
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Dźwierzuty: Przebudowa i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych sali widowiskowej GOK w Dźwierzutach, zadanie realizowane w ramach „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii i rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW na lata 2014-2020.

Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej nr 195024N odc. Dąbrowa kolonia – Dąbrowa.” – etap I od km 0+336 do km 1+309, obręb 0001 Dąbrowa, gmina Dźwierzuty oraz istniejących zjazdów
    Dźwierzuty dn. 22.03.2018
Znak sprawy: ZP-271.5.1.2018
 
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  „Przebudowę drogi gminnej nr 195024N odc. Dąbrowa kolonia – Dąbrowa.”
– etap I od km 0+336 do km 1+309, obręb 0001 Dąbrowa, gmina Dźwierzuty oraz istniejących zjazdów
 
Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiajacy, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówienm publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą , w przedmiotowym postepowaniu w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy została uznana i wybrana oferta nr 3 złozona przez:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.,
ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki,
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 3, spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:
 1. Kryterium nr 1: Cena [C] – 60 pkt
 2. Kryterium nr 2: Okres gwarancji [G] – 40 pkt
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 623 381,84 zł brutto (słownie: sześćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden zł 84/100) i jest ceną najniższą. Ponadto Wykonawca zaoferował pisemną gwarancję na okres 8 lat.
Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 100 punktów, w tym w:
 1. Kryterium nr 1 – Cena – 60 pkt
 2. Kryterium nr 2 – Okres gwarancji – 40 pkt
Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postepowaniu zostały zlozone niżej wymienione oferty i przyznano nastepujacą punktację:
 
Nr oferty Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie KRYTERIUM „Cena”
liczba punktów w kryterium [C]
KRYTERIUM „Okres gwarancji”
liczba punktów w kryterium [G]
Łączna liczba punktów
PŁ= C + G
1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Ostrada” Sp. z o.o.
ul. Lokalna 2
07-410 Ostrołęka
59,95 30,00 89,95
2 STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
51,68 20,00 71,68
3 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.,
05-300 Mińsk Mazowiecki,
ul. Kolejowa 28
60,00 40,00 100,00
 
Ponadto Zamawiajacy informuje, że żaden Wykonawca nie został wykluczony z postepowania o udzielenie zamówienia.
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują srodki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm)
 
Z poważaniem
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/
Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
 1. Adresat
 2. a/a
Generuj PDF
Wójt Gminy Dźwierzuty ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego, stanowiącego własność Gminy Dźwierzuty Koparko –ładowarka New Holland B 115,

Dźwierzuty dn. 2018-03-12


Urząd Gminy w Dźwierzutach

Ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

 

 

I N F O R M A C J A

o wyniku przetargu z dnia 12 marca 2018 roku
 

W dniu 12 marca 2018 roku w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność koparko-ładowarki New Holland B 115 rok produkcji 2007.

Do przetargu dopuszczono 5 osób, nie dopuszczono 0 osób.

Cena wywoławcza w/w ruchomości wynosiła 88 031,10 zł, najwyższą cenę osiągnięto w wysokości: 88 921,10 zł.

W wyniku przetargu nabywcą przedmiotu przetargu zostaje Firma „AUTO-TRANS” Krystyna Sakowicz, 07-202 Wyszków ul. Wspólna 44.


 

Wójt Gminy Dźwierzuty

/-/

Marianna Bogusława Szydlik


 

Generuj PDF
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY DŹWIERZUTY
 
Dźwierzuty, 08-03-2018
                                                                                        
                                             
ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 
 
          Na podstawie art. 93 ust. 1  pkt 4  ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) informuję, że prowadzone przez:  Gminę Dźwierzuty postępowanie w trybie zapytania ofertowego na:  USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY DŹWIERZUTY. W trybie zapytania ofertowego zostało unieważnione.
 
 
 
Uzasadnienie :
Postępowanie unieważnia się, gdyż cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zgodnie z art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm.)
W przedmiotowym zapytaniu ceny ofert znacznie przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.
 
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
 /-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
Generuj PDF
Gmina Dźwierzuty: Przebudowa i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych sali widowiskowej GOK w Dźwierzutach, zadanie realizowane w ramach „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii i rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW na lata 2014-2020.
Zamawiający Gmina Dźwierzuty
 Dźwierzuty, 07-03-2018
                                                                                        
 
 Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
 
                                                                                                                          
ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
Na podstawie art. 93 ust. 1  pkt 4  ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) informuję, że prowadzone przez:  Gminę Dźwierzuty
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:  Przebudowa i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych sali widowiskowej GOK w Dźwierzutach, zadanie realizowane w ramach „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii i rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW na lata 2014-2020gminy Dźwierzuty.  w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie :
 W postępowaniu została złożona jedna  oferta  z ceną  przekraczającą kwotę , którą Zamawiający  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynoszącą  230 489,09  zł. brutto, zgodnie z art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) Zamawiający unieważnia w/w przetarg.
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/
Marianna Bogusława Szydlik
 
 
Generuj PDF
Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi - Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty
RI-ZP-271.2.2018                                                                 Dźwierzuty, dnia 14-02-2018 r


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 1 złożoną przez firmę: PPHU EKO s.c. Roman i Współwłaściciele ul. Myśliwska 2i,  11-300 Biskupiec  za cenę 52 509,60 PLN, krotność odbioru odpadów wielkogabarytowych 4, termin płatności faktur 30 dni
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najwyższą ilość punktów.
 1. Wkluczono 0 Wykonawców : 
 2. Odrzucono 2 oferty
 3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
 
Ocena ofert:
 
Kryteria oceny i ich znaczenie:
 1. cena, waga –   60 %
 2. krotność odbioru odpadów wielkogabarytowych - 20 %
 3.  termin płatności faktur  - 20 %
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium I
Liczba pkt
w kryterium II
Liczba pkt
w kryterium III
Suma punktów
PPHU EKO s.c. Roman i Współwłaściciele ul. Myśliwska 2i, 11-300 Biskupiec  
60,00  pkt
 
20,00 pkt
 
20,00 pkt.
 
100,00
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W ORGANIZACJI 12-120 DŹWIERZUTY UL. SIENKIEWICZA 19 57,43 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt  
97,43
REMONDIS OLSZTYN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn 34,10 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 74,10
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy PZP.   
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.
 
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki
Dźwierzuty, dnia 12 luty 2018 r.
Nasz znak: RI-ZP.271.1.2018
 
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości  zamieszkałych na terenie Gminy Dźwierzuty
 
Na podstawie art. 67 ust. 13  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuję o zawarciu umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki.
1. Zamawiający: Gmina Dźwierzuty,
ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty,
NIP 745-181-20-28, REGON 510743315
Tel. 89 621 12 32 Faks. 89 621 12 33
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
 1. Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych  z nieruchomości zamieszkałych, w granicach administracyjnych Gminy Dźwierzuty z dostarczeniem ich za pośrednictwem stacji przeładunkowej w Trelkowie do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, będącej jednocześnie Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu Centralnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego.
 2. Organizacja i przeprowadzenie odbierania odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego z nieruchomości w ramach „wystawek” - 4 razy do roku.
 3. Obsługę punktów aptecznych i ośrodków zdrowia w zakresie wyposażenia                             w pojemniki, odbierania i organizacji przetwarzania przeterminowanych leków pochodzących z gospodarstw domowych.
Rodzaj zamówienia: usługi.
CPV:        Kod: 90500000, Nazwa: Usługi związane z odpadami;
                  Kod: 90512000, Nazwa: Usługi transportu odpadów;
                  Kod: 90513100, Nazwa: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw
domowych.
 
3. Wartość zamówienia: 266.000,00 zł brutto
 1. Nazwa i adres wykonawcy, z którym została zawarta umowa:
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w organizacji
ul. Sienkiewicza 19,
12-120 Dźwierzuty;
NIP 745-184-92-09, REGON 369134559
Zamówienie zostało udzielone jednostce zależnej od Zamawiającego będącej w 100%  na kapitale Zamawiającego - Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka. z o.o. w organizacji  ul. Sienkiewicza 19, 12-120 Dźwierzuty
5. Podstawa prawna:
 Art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w związku z art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.)
6. Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: od 1 lutego 2018 r.  do 31 grudnia 2018 r.
7. Uzasadnienie:
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w organizacji ul. Sienkiewicza 19, 12-120 Dźwierzuty tj. zaproszony do negocjacji Wykonawca, stanowi osobę prawną, nad którą Gmina Dźwierzuty sprawuje kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej. Ponadto 90% działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w organizacji dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę Dźwierzuty, a także nie posiada ona bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Celem ww. spółki zgodnie z jej aktem założycielskim jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej – Gminy Dźwierzuty, w zakresie usług komunalnych na rzecz społeczności lokalnej oraz samorządu terytorialnego, a przedmiotem jej działalności świadczenie usług powszechnie dostępnych w zakresie gospodarki komunalnej, w tym zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.
Wskazany wyżej art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych pozwala na realizację zadania własnego gminy wskazanego w ustawie o samorządzie gminnym  w zakresie utrzymania czystości i porządku przez powołaną w tym celu spółkę. Ponadto ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminy obowiązek osiągnięcia określonych poziomów recyklingu i odzysku, a umożliwienie przekazania zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych swojej spółce komunalnej pozwoli na uszczelnienie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i osiągnięcie wymaganych poziomów, jak również daje możliwość bieżącej kontroli oraz poprawy jakości świadczonych usług.
 1. Informacja o terminie zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o który m mowa w art. 66 ust. 2 PZP - takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane w BZP.
 2. Termin i miejsce zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,  o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 r, poz. 1579 ze zm.) - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych  w dniu 12.02.2017 r
 
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
Zaproszenie do składania ofert wynajem pojazdów wraz z kierowcami w celu przewozu uczniów gimnazjum w Dźwierzutach po zajęciach w ramach projektu „W pogoni za wiedzą”
Generuj PDF
Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia na używany średni samochód ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rumy)
 
Dźwierzuty, dnia 13.12.2017r.
                                                                                          
 
                                                                                WG ROZDZIELNIKA
 
Znak:RI-Z.271.3.2017
 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Wójt Gminy Dźwierzuty zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonej oceny ofert złożonych
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04 grudnia 2017r., dokonane  zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro, obowiązującego w Urzędzie Gminy
w Dźwierzutach (Zarządzenie Nr 53/2014 Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 22 maja  2014r.), na:

Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Rumy
 została wybrana oferta złożona przez :
 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „BUDMAR”
Domaszowice 67, 25-900 Kielce

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.
 
Kryteria oceny: cena,  –   100 %

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postepowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.                                        
 
                                                                                                                    
                                                                                                             Z poważaniem
                                                                                                               Wójt Gminy Dźwierzuty
                                                                                                             /-/Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdzielnik:
 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „BUDMAR” Domaszowice 67, 25-900 Kielce
 2.  Strona internetowa BIP Gmina Dźwierzuty
 3. Tablica ogłoszeń
 
 
 
 
Generuj PDF
Zaproszenie do składania ofert na bankową obsługę budżetu Gminy Dźwierzuty w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2020r.
Dźwierzuty, dnia 07.12.2017r.
                                                                                          
 
                                                                                WG ROZDZIELNIKA
 
Znak:RF.271.8.2017
 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

Wójt Gminy Dźwierzuty zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonej oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27 listopada 2017r., dokonane  zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro, obowiązującego w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach (Zarządzenie Nr 53/2014 Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 22 maja  2014r.), na usługę pn:

„ Bankową obsługę budżetu Gminy Dźwierzuty w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2020r.”
została wybrana oferta złożona przez :
Bank Spółdzielczy w Szczytnie, ul. Łomżyńska 20, 12-100 Szczytno
Oferta ta spełnia wszystkie wymogi stawiane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, oraz uzyskała największą liczbę  punktów -100, całkowita wartość oferty 65.456,86 zł.
Informacje dotyczące nazw i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertą, znajdują się poniżej:
Lp Firma (nazwa) oraz adres oferenta Koszty obsługi bankowej wg oferty Koszty obsługi kredytu wg oferty Łączna punktacja Łączne koszty wg oferty  
 
1 Bank Spółdzielczy w Szczytnie, ul. Łomżyńska 20, 12-100 Szczytno 90 10 100 65 456,86  
2 Bank Spółdzielczy w Nidzicy, ul. Mickiewicza 3, 13-100 Nidzica 51,65 9,37 61,02 76 096,39  
3 Bank Spółdzielczy w Olecku, ul. Cicha 2, 19-400 Olecko 45,31 9,24 54,55 79 253,58  
 
Rozdzielnik:
 1. Bank Spółdzielczy w Szczytnie, ul. Łomżyńska 20, 12-100 Szczytno
 2. Strona internetowa BIP Gmina Dźwierzuty
 3. Tablica ogłoszeń
 
Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DŹWIERZUTY Rejon Nr 5 obejmuje miejscowości: Linowo, Dąbrowa, Stankowo, Olszewki, Jabłonka.
Znak sprawy: RI-ZP.702.10.2017                                                Dźwierzuty, dnia 22.11.2017 r.
 
                                                                                        Uczestnicy zapytania ofertowego
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:  odśnieżanie drog gminnych w sezonie zimowym 2017/2018 w rejonie Nr 5 obejmującym miejscowości: Linowo, Dąbrowa, Stankowo, Olszewki, Jabłonka.
 
 
Działając na podstawie regulaminu wewnętrznego informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
Wybrano jako najkorzystniejszą:
Gospodarstwo Rolne Antoni Lachowicz, Piaskowa 4, 12-120 Dźwierzuty
 
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.
 
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %
                                          
 
 Z  poważaniem
WÓJT
/-/
Marianna Bogusława Szydlik
 
 
Generuj PDF
ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018.
 
Znak sprawy: RI-ZP.702.8.2017                                                  Dźwierzuty, dnia 14.11.2017 r.
 
                                                                                        Uczestnicy zapytania ofertowego
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:  odśnieżanie drog gminnych w sezonie zimowym 2017/2018
 
 
Działając na podstawie regulaminu wewnętrznego informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
Wybrano jako najkorzystniejszą:
 
Część 1: PAW-ROL Paweł Sztymelski Targowo 52 12-120 Dźwierzuty – cena: 150 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.
Trasa: Targowo, Targowska Wola, Grodziska, Rutkowo, Rogale
Część 2: PAW-ROL Paweł Sztymelski Targowo 52 12-120 Dźwierzuty – cena: 150 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.
Trasa: Zalesie, Kałęczyn, Julka, Babięta, Zimna Woda,Rańsk, Jeleniowo.
Część 3: PAW-ROL Paweł Sztymelski Targowo 52 12-120 Dźwierzuty – cena: 150 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.
Trasa: Nowe Kiejkuty, Orżyny, Kolonia Miętkie
 Część 4: Usługi Transportowe Sebastian Osojca Rumy 105, 12-120 Dźwierzuty za cenę 120,00 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.
Trasa: Rumy, Dąb, Gisiel, Szczepankowo, Sąpłaty, Łupowo.
Część 5: - dla części nie złożono zadnej oferty, w związku z powyzszym Zamawiajacy unieważnia przedmiotowa część zamówienia.
Trasa: Linowo,. Dąbrowa, Stankowo, Olszewki, Jabłonka.
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrani Wykonawcy przedstawili poprawne oferty za najniższą cenę dla poszczególnych częsci.
 
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %
                                          
 
WÓJT               
/-/                    
Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłoszenie nr 606452-N-2017 z dnia 2017-10-24 r. Gmina Dźwierzuty: Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 1.300.000,00 zł
    Dźwierzuty dn. 13.11.2017 r.
Znak sprawy: RI-ZP.271.10.2017
 
WYKONAWCY
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
  
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  „ Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 1.300.000,00 zł”
 
  
Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą, w przedmiotowym postepowaniu w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez:
 
SGB-BANK S.A.
Szarych Szeregów 23a
60-462 Poznań,
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postepowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:
 1. Kryterium nr 1: cena brutto – 60 pkt
 2. Kryterium nr 2: termin uruchomienia transzy kredytu – 40 pkt
 
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 182 151,33 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt jeden zł 33/100) i jest ceną najniższą. Ponadto Wykonawca zaoferował uruchomienia transzy kredytu w terminie 1 dnia.
Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 100 punktów, w tym w:
 1. Kryterium nr 1 – cena brutto – 60 pkt
 2. Kryterium nr 2 – termin uruchomienia transzy kredytu – 40 pkt
 
Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postepowaniu zostały złożone niżej wymienione oferty i przyznano następującą punktację:
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty
max 60 pkt
Termin wykonania
max 30 pkt
 
Suma  pkt.
max 100 pkt
1 SGB-Bank S.A.
Szarych Szeregów 23a
60-462 Poznań
182 151,33 zł
60,00 pkt
1
40,00 pkt
 
100,00 pkt
2
 
Bank Spółdzielczy w Szczytnie,
Ul. Łomżyńska 20
12-100 Szczytno
249 937,71 zł
43,73 pkt
1
40,00 pkt
 
83,73 pkt
Ponadto Zamawiający informuje, że żaden Wykonawca nie został wykluczony z postepowania o udzielenie zamówienia.
 
Z poważaniem
Z up. WÓJTA
/-/            
Mariusz Woźniak
SEKRETARZ GMINY
 
Generuj PDF
Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2017/2018 dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach
    Dźwierzuty dn. 17.10.2017
Znak sprawy: RI-ZP.271.9.2017
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2017/2018 dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach
 
 
 
Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiajacy, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówienm publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą, w przedmiotowym postepowaniu w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy została uznana i wybrana oferta ner 2 złozona przez:
BOSS19 Sp. z o.o.,
ul. Młodkowskiego 40A
11-700 Mrągowo,
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył oferte nr 2, spełnia warunki udziału w postepowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w moferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:
 1. Kryterium nr 1: cena brutto [P1] – 60 pkt
 2. Kryterium nr 2: termin wykonania [P2] – 30 pkt
 3. Kryterium nr 3: Kary umowne [P3] – 10 pkt
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 173 565,48 zł brutto (słownie:sto siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 48/100) i jest ceną najniższą. Ponadto Wykonawca zaoferował termin wykonania do 24 godzin oraz 2% kary umownej za nieterminowa dostawę oleju.
Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 100 punktów, w tym w:
 1. Kryterium nr 1 – cena brutto – 60 pkt
 2. Kryterium nr 2 – termin wykonania – 30 pkt
 3. Kryterium nr 3: Kary umowne – 10 pkt
Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postepowaniu zostały zlozone niżej wymienione oferty i przyznano nastepujacą punktację:
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty Termin wykonania Kary umowne  
Suma  pkt.
1 Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe TRACOM Spółka z o.o.
11-700 Mrągowo
ul. Przemysłowa 11
 
173 936,40 zł
59,87 pkt
do 24 h
30 pkt
2%
10 pkt
 
99,87 pkt
2
 
Boss19 Sp. z o.o.
ul. Młodkowskiego 40A
11-700 Mrągowo
173 565,48 zł
60,00 pkt
do 24 h
30 pkt
2%
10 pkt
 
100,00 pkt
3 FALCO Mazurkiewicz, Gwiazda Sp. j.
ul. Pstrowskiego 28
10-602 Olsztyn
175 592,34 zł
59,31
do 48 h
20 pkt
0,5%
0 pkt
79,31 pkt
 
Ponadto Zamawiajacy informuje, że żaden Wykonawca nie został wykluczony z postepowania o udzielenie zamówienia.
 
WÓJT
   /-/
Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Gmina Dźwierzuty: Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2017/2018 dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach
Znak sprawy: RI-ZP.271.8. 2017
                                                                                                                     Dźwierzuty, 19.09.2017 r.
                                                                                        
 
                                        Wykonawcy
 
                                                                                                                          
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
  
Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1  ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) informuję, że prowadzone przez: Gminę Dźwierzuty
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:  Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2017/2018 dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie :
 W postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, zgodnie z art.93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 
WÓJT               
                      /-/                   
Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
GMINA DŹWIERZUTY Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie gorących posiłków w ramach prowadzonego dożywiania dzieci ze szkół i przedszkoli gminy Dźwierzuty w roku szkolnym 2017/2018.
    Dźwierzuty dn. 17.08.2017
Znak sprawy: ZP-271.7.2017
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego dla zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą” oraz na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Dźwierzuty nr 67/2017 z dnia 04.08.2017 r w sprawie regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach pn.: „Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie gorących posiłków w ramach prowadzonego dożywiania dzieci ze szkół i przedszkoli gminy Dźwierzuty w roku szkolnym 2017/2018.”
 
Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą , w przedmiotowym postepowaniu została uznana i wybrana oferta ner 1 złożona przez:
 
Stołówkę „Miś”
Gołyś Teresa
ul. Sienkiewicza 2a
12-120 Dźwierzuty
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postepowaniu i wymagania zawarte w Ogłoszeniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) dalej zwane „ogłoszeniem o zamówieniu”, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w ogłoszeniu:
 1. Kryterium nr 1: cena [C] – 70 pkt
 2. Kryterium nr 2: liczba pracowników według stanu na dzień składania ofert [Z] – 30 pkt
 
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 325 800,00 zł brutto (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset zł 00/100). Ponadto Wykonawca przedstawił liczbę pracowników według stanu na dzień składania ofert, tj. 3 osoby zatrudnione na umowę o pracę.
Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 100 punktów, w tym w:
 
Kryterium nr 1: cena [C] – 70 pkt
Kryterium nr 2: liczba pracowników według stanu na dzień składania ofert [Z] – 30 pkt
 
Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postepowaniu została złożona tylko jedna oferta.
 
WÓJT                     
/-/                        
Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki dla Gminy
    Dźwierzuty dn. 10.08.2017 r.
Znak sprawy: ZP-271.6.2017
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  Dostawę fabrycznie nowej koparko-ładowarki dla Gminy Dźwierzuty
 
Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą , w przedmiotowym postepowaniu w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy została uznana i wybrana oferta ner 1 złożona przez:
INTERHANDLER Sp. z o.o.
ul. Wapienna 6
87-100 Toruń,
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postepowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:
 1. Kryterium nr 1: cena brutto oferty [P1] – 60 pkt
 2. Kryterium nr 2: okres gwarancji [G] – 20 pkt
 3. Kryterium nr 3: czas reakcji serwisu – 10 pkt
 4. Kryterium nr 4: termin wykonania – 10 pkt
 
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 429 270,00 zł brutto (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt 00/100). Ponadto Wykonawca zaoferował: okres gwarancji – 3 lata, czas reakcji serwisu 24 godz., i wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 80 punktów, w tym w:
Kryterium nr 1: cena brutto oferty [P1] – 60 pkt
Kryterium nr 2: okres gwarancji [G] – 0 pkt
Kryterium nr 3: czas reakcji serwisu – 10 pkt
Kryterium nr 4: termin wykonania – 10 pkt
 
Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postepowaniu została złożona tylko jedna oferta oraz że nie wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
WÓJT               
/-/                  
Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Wynajem pojazdów wraz z kierowcami w celu przewozu uczniów gimnazjum w Dźwierzutach po zajęciach w ramach projektu „W pogoni za wiedzą”
Generuj PDF
ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie okresowych przeglądów obiektów budowlanych w Gminie Dźwierzuty w 2017 roku
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Dźwierzuty dn. 30.06.2017
Znak sprawy: ZP-271.5.2017
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  Przebudowę drogi gminnej nr 195036N do Stankowa
 
Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiajacy, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówienm publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą , w przedmiotowym postepowaniu w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy została uznana i wybrana oferta ner 2 złozona przez:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.,
ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki,
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył oferte nr 2, spełnia warunki udziału w postepowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w moferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:
 1. Kryterium nr 1: Cena [C] – 60 pkt
 2. Kryterium nr 2: Okres gwarancji [G] – 40 pkt
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 437 438,71 zł brutto (słownie:czterysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych 71/100) i jest ceną najniższą. Ponadto Wykonawca zaoferował pisemną gwarancję na okres 8 lat.
Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 100 punktów, w tym w:
 1. Kryterium nr 1 – Cena – 60 pkt
 2. Kryterium nr 2 – Okres gwarancji – 40 pkt
Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postepowaniu zostały zlozone niżej wymienione oferty i przyznano nastepujacą punktację:
Nr oferty Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie KRYTERIUM „Cena”
liczba punktów w kryterium [C]
KRYTERIUM „Cena”
liczba punktów w kryterium [C]
Łączna liczba punktów
PŁ= C + G
1 STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
49,20 0 49,20
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.,
05-300 Mińsk Mazowiecki,
ul. Kolejowa 28
60,00 40,00 100,00
 
Ponadto Zamawiajacy informuje, że żaden Wykonawca nie został wykluczony z postepowania o udzielenie zamówienia.
 
Wójt Gminy
/-/
Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Budowa studni głębinowej SW-2 wraz z rurociągiem tłocznym wody surowej ze studni SW-2 oraz przyłączem elektroenergetycznym w Orzynach, w ramach zadania „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dźwierzuty" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zamawiający Gmina Dźwierzuty
                                                                                                                     Dźwierzuty, 15.05.2016 r.
                                                                                        
 
                                                                                       Wszyscy Wykonawcy
 
                                                                                                                          
ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1  ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) informuję, że prowadzone przez: Gminę Dźwierzuty
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:  Budowę studni głębinowej SW-2 wraz z rurociągiem tłocznym wody surowej ze studni SW-2 oraz przyłączem elektroenergetycznym w Orzynach, w ramach zadania „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dźwierzuty" w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie :
 W postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, zgodnie z art.93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
 
 
 
                                                                                    WÓJT GMINY DŹWIERZUTY
                                                                                   /-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
Generuj PDF
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY DŹWIERZUTY
Generuj PDF
ZAPROSZENIE (zapytanie ofertowe) - Odwóz dzieci po zajęciach w ramach projektu „ W pogoni za wiedzą” dla Gimnazjum w Dźwierzutach.


Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6,  12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 17-02-2017


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
 Znak sprawy: ZP.271.2.1.2017
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:  Odwóz dzieci po zajęciach w ramach projektu „ W pogoni za wiedzą”  dla Gimnazjum w Dźwierzutach współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020     
 
Działając na podstawie regulaminu wewnętrznego informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
Wybrano jako najkorzystniejszą:
Ofertę złożoną przez: Bus- Kom PKS sp z o.o. z siedzibą w  12-100 Szczytno,                           
ul. Piłsudskiego 30
cena zaoferowana wynosi : 5,00 zł. brutto za 1 km.
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.
 
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %
                                         
 
Z poważaniem
Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
Ogłoszenie - Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotowych, w tym pracowni informatycznych do Gimnazjum w Dźwierzutach
                                                                              
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 08-02-2017


                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
ZP-271.2.2017
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:     Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotowych, w tym pracowni informatycznych do Gimnazjum w Dźwierzutach.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r poz. 2164ze zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
Część 1 postępowania:
 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 8 złożoną przez firmę: NOVUM Sp.z o.o. Sp.K. 12-100 Szczytno, ul. Chrobrego 1  za cenę 48.542,06 PLN, okres gwarancji 36 m-cy, termin realizacji 2 tyg.
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najwyższą ilość punktów.
 1. Nie wkluczono żadnego Wykonawcy :  
 2. Odrzucono 2 oferty
 3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
Ocena ofert:
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   60 %
                                             okres gwarancji - 20 %
                                             termin realizacji - 20 %
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium I
Liczba pkt
w kryterium II
Liczba pkt
w kryterium III
Suma punktów
NOVUM Sp.z o.o. Sp.K. 12-100 Szczytno, ul. Chrobrego 1 45,08 pkt 15 pkt      15 pkt      75,08
Nowa Szkoła Sp.z o.o.   90-248 Łódź, ul. POW 25 54,53 pkt 20 pkt      0 pkt       74,53
 
Część 2 postępowania:
 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 7 złożoną przez firmę: Ogólnopolska Grupa IT Danuta Walczak, 10-72 Olsztyn, ul. Armii Krajowej 3/161  za cenę 129.597,20 PLN, okres gwarancji 37 m-cy, termin realizacji 1 tyg.
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najwyższą ilość punktów.
 1.       Nie wkluczono żadnego Wykonawcy : 
 2. Odrzucono 2 oferty
 3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
Ocena ofert:
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   60 %
                                             okres gwarancji - 20 %
                                             termin realizacji - 20 %
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium I
Liczba pkt
w kryterium II
Liczba pkt
w kryterium III
Suma punktów
Ogólnopolska Grupa IT Danuta Walczak, 10-72 Olsztyn, ul. Armii Krajowej 3/161 59,11 pkt 20 pkt      20 pkt  
99,11
PHU „BMS” Sp.j. Z.Bielecki 82-500 Kwidzyn, ul. Staszica 22 49,28 pkt 20 pkt 20 pkt  
89,28
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy PZP.        
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.
 
 
               Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty.
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 24-01-2017


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
ZP-271.1.2017
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r poz. 2164ze zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 2 złożoną przez firmę: PPHU EKO s.c. Roman i Współwłaściciele ul. Myśliwska 2i,  11-300 Biskupiec  za cenę 309.587,98 PLN, krotność odbioru odpadów wielkogabarytowych 6, termin płatności faktur 30 dni
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najwyższą ilość punktów.
 1. Wkluczono 1 Wykonawcę :  
 2. Odrzucono 1 ofertę
 3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
 
Ocena ofert:
 
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   60 %
                              krotność odbioru odpadów wielkogabarytowych - 20 %
                              termin płatności faktur  - 20 %
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium I
Liczba pkt
w kryterium II
Liczba pkt
w kryterium III
Suma punktów
Zakład Usług Komunalnych Piotr Lubowidzki ul. Młodkowskiego 2A, 11-700 Mrągowo 49,15 pkt  
20,00 pkt
 
 
20,00 pkt
 
89,15
PPHU EKO s.c. Roman i Współwłaściciele ul. Myśliwska 2i, 11-300 Biskupiec  
60,00  pkt
 
20,00 pkt
     
20,00 pkt.
 
100,00
Konsorcjum firm: Remondis Olsztyn Sp.z o.o. Sp.K.- Lider ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn
Remondis Mrągowo Sp.z o.o. – Partner ul. Lubelska 5, 11-700 Mrągowo
    56,09 pkt 20,00 pkt  
  20,00 pkt
 
        96,09
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy PZP.   
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma
 
Z  poważaniem
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
 
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane na Przebudowę drogi gminnej nr 195058N Kałęczyn - Zalesie
                                                                                                       Dźwierzuty 13-12-2016r.
 
Znak sprawy: ZP-271.9.2016
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. ) przekazuje poniżej informacje,
o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Otwarcie ofert na: Przebudowę drogi gminnej nr 195058N Kałęczyn - Zalesie
 odbyło się w dniu 13/12/2016 o godz. 10:30.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 483.413,44 PLN brutto.
Oferty złożyli:
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty Długość okresu gwarancji Czas reakcji zamówienia
1 STRABAG Sp. z o.o.
Ul. Parzewska 10,
05-800 Pruszków
475.250,03 60 m-cy      
 2 m-ce
2 Skanska S.A.
Ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa
473.141,73 60 m-cy  
1 m-c
3 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki
341.923,47 60 m-cy  
 
1 m-c
4 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Ostrada Sp. z o.o. ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka 390.000,00 60 m-cy  
1,5  m-ca
 
PRZYPOMINAMY Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z ww. oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
 
Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 05-01-2017


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
ZP-271.9.2016
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowę drogi gminnej nr 195058N Kałęczyn - Zalesie
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r poz. 2164ze zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 3 złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki za cenę 341.923,47 PLN, długość okresu gwarancji 60 m-cy, czas reakcji zamówienia 1 m-c.
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najwyższą ilość punktów.
 1. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy
 2. Nie odrzucono żadnej oferty
 3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
 
Ocena ofert:
 
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   60 %
                              długość okresu gwarancji - 20 %
                                czas reakcji zamówienia - 20 %
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium I
Liczba pkt
w kryterium II
Liczba pkt
w kryterium III
Suma punktów
STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzewska 10,
05-800 Pruszków
43,17 20 0 63,17
Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa
43,36 20 20 83,36
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki
60 20 20 100
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Ostrada Sp. z o.o. ul. Lokalna 52,6 20 10 82,60
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy PZP.   
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma
 
Z  poważaniem
                                                                                   /-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy na Zakup sprzętu komunalnego kompaktowego z oprzyrządowaniem
                                                                Dźwierzuty 08-12-2016r.
 
Znak sprawy: ZP-271.10.2016
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. ) przekazuje poniżej informacje,
o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Otwarcie ofert na:  Zakup sprzętu komunalnego kompaktowego z oprzyrządowaniem odbyło się w dniu 08/12/2016 o godz. 12:00.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 230.000,00 PLN brutto.
Oferty złożyli:
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty Termin
wykonania
Czas reakcji serwisu
1 TECHPOM Sp. z o.o. Krzywonoś 21,
06-516 Szydło
229.641,00 2 tygodnie            
         24 godziny
 
 
 
Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 14-12-2016


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
ZP-271.10.2016
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
 1. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup sprzętu komunalnego kompaktowego z oprzyrządowaniem
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r poz. 2164), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 1 złożoną przez firmę: TECHPOM Sp. z o.o. Krzywonoś 21,   06-516 Szydło    za cenę 229.641,00 zł. termin  wykonania zamówienia 2 tygodnie, czas reakcji serwisu 24 godziny.
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najwyższą ilość punktów.
 1. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy
 2. Nie odrzucono żadnej oferty
 3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
 
Ocena ofert:
 
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   60 %
                             czas reakcji serwisu waga - 10 %
                                             termin realizacji - 30 %
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium I
Liczba pkt
w kryterium II
Liczba pkt
w kryterium III
Suma punktów
TECHPOM Sp. z o.o. Krzywonoś 21,   06-516 Szydło 60 10 30 100
         
         
         
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy PZP.   
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma
 
Z  poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik

Generuj PDF
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Gmina Dźwierzuty prosi o złożenie oferty cenowej na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017.
Dźwierzuty, dnia 02.11.2016 r.
 

 
INFORMACJA
 
 
            Gmina Dźwierzuty informuje, że w wyniku postępowania na: Odśnieżanie dróg Gminnych, zostały wybrane następujące oferty:
 
Część 1: PAW-ROL Paweł Sztymelski Targowo 52 12-120 Dźwierzuty – cena: 130 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.
Trasa: Jabłonka, Targowo, Targowska Wola, Grodziska.
 
Część 2: PAW-ROL Paweł Sztymelski Targowo 52 12-120 Dźwierzuty – cena: 130 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.
Trasa: Zalesie, Kałęczyn, Julka, Babięta, Zimna Woda, Jeleniowo.
 
Część 3: Andrzej Marszałek Orzyny 57, 12-120 Dźwierzuty za cenę 145,00 zł. brutto za 1 godzinę odśnieżania.
Trasa: Nowe Kiejkuty, Orżyny, Kolonia Miętkie
 
Część 4: Usługi Transportowe Irena Osojca Rumy 105 za cenę 100,00 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.
Trasa: Rumy, Dąb, Gisiel, Szczepankowo, Sąpłaty.
 
Część 5: Jakub Marszałek ul. Sienkiewicza 10, 12-120 Dźwierzuty za cenę 145,00 zł brutto za 1 godzinę odśnieżania.
Trasa: Linowo,. Dąbrowa, Stankowo, Olszewka
 
 
                                                                             Wójt Gminy
                                                            /-/ Marianna Bogusława Szydlik
                                                                
 
Generuj PDF
GMINA DŹWIERZUTY ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA: Zakup urn wyborczych przezroczystych - spełniających wymogi aktualnych przepisów.
 
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 26-07-2016


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
 Znak sprawy: SG.2711.3.2016
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:    Zakup urn wyborczych przezroczystych - spełniających wymogi aktualnych przepisów.  
 
Działając na podstawie regulaminu wewnętrznego informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
Wybrano jako najkorzystniejszą:
Ofertę złożoną przez: Key Company Sp.z o.o. 15-522 Białystok – Zaścianki, ul. Usługowa 4
za cenę 5442,75 z okresem gwarancji 60 m-cy, z referencjami.
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę oraz najwyższą ilość pkt. 94,67.
 
Kryteria oceny i ich znaczenie:
Kryterium 1 cena brutto – 85% ceny,
Kryterium 2 wiedza i doświadczenie – 5%, ( minimum 1 referencja )
Kryterium 3 gwarancja – 5%, ( minimum 36 miesięcy )
Kryterium 4 ocena estetyki i jakości wykonania – 5%.
                                           
 
 
 Z  poważaniem
  Z up. Wójta
Mariusz Woźniak
Sekretarz Gminy
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla jednostek oświatowych Gminy Dźwierzuty.
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 25-07-2016


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
ZP-271/8/2016
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę oleju opałowego lekkiego dla jednostek oświatowych Gminy Dźwierzuty.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r poz. 2164), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 1 złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe Tracom Sp. Z o.o.             11-700 Mrągowo  ul. Przemysłowa 11 
cena zaoferowana w tej ofercie wynosi : 164820,00 zł. upust 6,54%, termin dostawy 1 dzień.
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.
 1. Wykluczono jednego Wykonawcę: FALCO Mazurkiewicz, Gwiazda Sp.j. 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28, nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. art.24, ust. 2 pkt 4 ustawy.      
 
 1. Odrzucono jedną ofertę.  Ofertę wykluczonego Wykonawcy uważa się za odrzuconą.
 
 1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
 
Ocena ofert:
 
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga -  98 %
                                 Termin dostawy, waga -  2%
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium
1
Liczba pkt
w kryterium
2
Razem
Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe Tracom Sp. Z o.o.                    11-700 Mrągowo  ul. Przemysłowa 11 98,00 2,00 100,00
       
 
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.     
 
 
Z  poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zakup biletów miesięcznych dla dzieci ze szkół i gimnazjum na terenie gminy Dźwierzuty wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018
                                                                              
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 13-07-2016


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
ZP-271/7/2016
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Transport  dzieci ze szkół i gimnazjum na terenie gminy Dźwierzuty wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r poz. 2164 ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
 1. Wybrano jako najkorzystniejsze:
Dla cz. 1 ofertę nr 2 złożoną przez firmę: Bus- Kom PKS sp z o.o. ul. Piłsudskiego 30, 12-100 Szczytno  za cenę -  58240,00 zł.
Dla cz. 2 ofertę nr 3 złożoną przez firmę: Bus- Kom PKS sp z o.o. ul. Piłsudskiego 30, 12-100 Szczytno  za cenę -  69300,00 zł.
Dla cz. 3 ofertę nr 4 złożoną przez firmę: Bus- Kom PKS sp z o.o. ul. Piłsudskiego 30, 12-100 Szczytno  za cenę -  82160,00 zł.
Dla cz. 4 ofertę nr 5 złożoną przez firmę: Bus- Kom PKS sp z o.o. ul. Piłsudskiego 30, 12-100 Szczytno  za cenę -  81130,00 zł.
Dla cz. 7 ofertę nr 8 złożoną przez firmę: Bus- Kom PKS sp z o.o. ul. Piłsudskiego 30, 12-100 Szczytno  za cenę -  74800,00 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.
Części  5 i 6  zamówienia zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164).
 
Uzasadnienie :
 W postępowaniu wszystkie  oferty  złożone na części 5 i 6 przekraczają kwoty , które Zamawiający  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający  przeznacza dla  cz. 5 - 48.389,62 zł. i dla  cz. 6 -  24194,81zł. Natomiast najtańsze oferty to cz  5 -  69700,00 zł. i 6 cz. 67197,60 zł.
 1. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy
 2. Nie odrzucono żadnej oferty
 3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
 
Ocena ofert:
 
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   90 %
                                                   średni (arytmetyczny) wiek pojazdów  – 10%
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium I
Liczba pkt
w kryterium II
Suma punktów
PKS Mrągowo sp. z o.o., 11-700 Mrągowo  cz.1 bilet 82,08 57,02 4,63 61,65
PKS Mrągowo sp. z o.o. cz.2   bilet 72,36 68,41 9,77 78,18
PKS Mrągowo sp. z o.o. cz.3    bilet  61,56 76,02 9,90 85,92
PKS Mrągowo sp. z o.o. cz.4    bilet  62,64 43,82 10,00 53,82
PKS Mrągowo sp. z o.o. cz.5     bilet 113,40 81,35 9,11 90,46
PKS Mrągowo sp. z o.o. cz.6    bilet 197,64 90,00 5,94 95,94
PKS Mrągowo sp. z o.o. cz.7     bilet  70,20 70,51 7,92 78,43
Bus- Kom PKS sp z o.o. ul. Piłsudskiego 30, 12-100 Szczytno  cz. 1          bilet 52,00 90,00 10,00 100,00
Bus- Kom PKS sp z o.o. cz.2       bilet 55,00 90,00 10,00 100,00
Bus- Kom PKS sp z o.o. cz.3       bilet 52,00    90,00 10,00 100,00
Bus- Kom PKS sp z o.o. cz.4       bilet 30,50 90,00 9,97 99,97
Bus- Kom PKS sp z o.o. cz.5       bilet 102,50 90,00 10,00 100,00
Bus- Kom PKS sp z o.o. cz.6       bilet 220,00 80,85 10,00 90,85
Bus- Kom PKS sp z o.o. cz.7       bilet 55,00 90,00 10,00 100,00
Wan – Bus Sławomir Wanowicz   Tylkowo 44  cz.1 bilet 84,45 55,42 3,94 59,36
Wan – Bus Sławomir Wanowicz     cz. 2 bilet  77,40 63,95 5,84 69,79
Wan – Bus Sławomir Wanowicz     cz.3 bilet  74,20 63,07 5,92 68,09
Wan – Bus Sławomir Wanowicz     cz.4 bilet  47,20 58,16 5,99 64,15
Wan – Bus Sławomir Wanowicz     cz.5 bilet   137,00 67,34 5,44 72,78
Wan – Bus Sławomir Wanowicz     cz.6 bilet    228,00 86,84 3,55 90,39
Wan – Bus Sławomir Wanowicz     cz.7 bilet    74,00 66,89 4,73 71,62
 
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.   
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma – art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
 
Z  poważaniem
 /-/ Marianna Bogusława Szydlik
 

 
 

 
 
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane NR OGŁOSZENIA 125914 -2016 Z DNIA 18-05-2016 Przebudowa drogi gminnej nr 195054N na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 600 do wsi Grądy dz. Nr 39 obr. 13 Rańsk, gmina Dźwierzuty
                                                                              
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 14-06-2016


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
ZP-271.5.2016
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
 1. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej nr 195054N na odcinku od drogi wojew. Nr 600 do wsi Grądy dz. Nr 39 obr. 13 Rańsk, gmina Dźwierzuty
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r poz. 2164), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 4 złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp.z o.o. ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka za cenę  164.533,58 PLN i okres gwarancji 60 m-cy
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najwyższą ilość punktów.
 1. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy
 2. Nie odrzucono żadnej oferty
 3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
 
Ocena ofert:
 
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   95 %
                                                   Gwarancja, waga  – 5%
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium I
Liczba pkt
w kryterium II
Suma punktów
Przedsiębiorstwo Budowy dróg i Mostów Sp.z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki 75,80 2,5 78,30
Strabag  Sp.z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków 73,29 1,5 74,79
Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa 91,44 2,92 94,36
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp.z o.o. ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka 95,00 2,5 97,50
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.   
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma – art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
 
                                                                                             
Z  poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
 
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Zakup pojazdów pożarniczych dla OSP Targowo i OSP Rańsk
Gmina Dźwierzuty
ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 04-05-2016


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
ZP-271.4.2016
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup pojazdów pożarniczych dla OSP Targowo i OSP Rańsk  
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.2164 ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 1 złożoną przez firmę: Auto-Kris Krzysztof Pitek ul. Sienkiewicza 20c, 32-400 Myślenice 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.
 1. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
 2. Nie odrzucono żadnej oferty,
 3.  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
 
Ocena ofert:
Kryteria oceny i ich znaczenie:
Kryterium I - cena, waga –   97 %
Kryterium II - długość okresu gwarancji, waga – 3%
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium
1
Liczba pkt
w kryterium
2
Suma pkt.
Auto-Kris Krzysztof Pitek ul. Sienkiewicza 20c, 32-400 Myślenice  97 0,75 97,75
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.   
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma – art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
 
Z  poważaniem

Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
GMINA DŹWIERZUTY ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA: Wykonanie okresowych przeglądów obiektów budowlanych w Gminie Dźwierzuty w 2016 roku
 
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 04-04-2016


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
 Znak sprawy: RI-KZP.702.2.2016
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:  Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w Gminie Dźwierzuty w 2016 roku
 
Działając na podstawie regulaminu wewnętrznego informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
Wybrano jako najkorzystniejszą:
Ofertę złożoną przez firmę: POI Sp z o.o.,  spółka kamandytowa,   ul. Wojska Polskiego 119,  73-110 Stargard Szczeciński,   LIDER Konsorcjum
cena zaoferowana w tej ofercie wynosi : 2 207,85 zł.
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.
 
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga –   100 %
                                           
 
 Z  poważaniem
 
              Wójt Gminy
Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Dokończenie budowy parku wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonego w m. Dźwierzuty, dz. nr 679/3,420,684.
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 22-03-2016


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
ZP-271.3.2016
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dokończenie budowy parku wraz z  infrastrukturą towarzyszącą położonego w m. Dźwierzuty, dz. nr 679/3,420,684.
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.2164 ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 2 złożoną przez firmę: Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych Sp. j. W. Olszewski, D. Zagożdżon Nowe Gizewo 9, 12-100 Szczytno
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.
 1. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
 2. Nie odrzucono żadnej oferty,
 3.  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
 
Ocena ofert:
 
Kryteria oceny i ich znaczenie:
Kryterium I - cena, waga –   95 %
Kryterium II - długość okresu gwarancji, waga – 5%
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
 
 
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium
1
Liczba pkt
w kryterium
2
Suma pkt.
Janusz Suchecki MONTER, Grodziska 6/2, 12-120 Dźwierzuty 88,68 2,5 91,18
Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych Sp. j. W.Olszewski, D.Zagożdżon Nowe Gizewo 9, 12-100 Szczytno 95,00  
4,00
99,00
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.   
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma – art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

                                                                                                      Z  poważaniem

                                                                                                          Wójt Gminy
                                                                                           /-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
Generuj PDF
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY DŹWIERZUTY
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Dźwierzuty
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 17-02-2016


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
ZP-271.2.2016
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Dźwierzuty.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. Nr.113 poz. 2164 ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 8 złożoną przez firmę: Novum S.A. ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa   - 329722,38 PLN
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.
 1. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
 2. Nie odrzucono żadnej oferty,
 3.  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
 
Ocena ofert:
 
Kryteria oceny i ich znaczenie:
Kryterium I - Cena, waga –   98 %
Kryterium II -  Termin płatności, waga – 2%
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium 1
Liczba pkt
w kryterium 2
Suma pkt
Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60,                30-417 Kraków 95,47 0 95,47
Energie2 Sp. z o.o. ul. Agnieszki 5/1, 40-110 Katowice  93,29 2 95,29
ENERGA Obrót S.A. al. Grunwaldzka 472,                  80-309 Gdańsk 93,61 2 95,61
PGE Obrót S.A. ul. 8-ego marca 6, 35-959 Rzeszów                            97,34 2 99,34
Multimedia Polska Energia Sp. z o.o. ul. Wendy 7/9,          81-341 Gdynia   92,60 2 94,60
GREEN S.A.   ul. Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław                             92,26 2 94,26
ENEA S.A. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań                                  88,41 2 90,41
Novum S.A. ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa 98,00 2 100
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.   
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma – art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
 
Z  poważaniem
 
Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
Generuj PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty.
                                                                              
Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty
tel. (89)621 12 32   fax (89)621 12 33
strona internetowa:  www.bip.gminadzwierzuty.pl
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl                                                         Dźwierzuty, dnia 15-01-2016


 
                                                                                        Uczestnicy postępowania
                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego
ZP-271.1.2016
 
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr.113 poz. 759 z późn.zm. ), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 2 złożoną przez firmę: PPHU EKO S.C. Roman i Współwłaściele 11-300 Biskupiec ul. Chrobrego 26     - 346.800,00 PLN
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrany Wykonawca przedstawił poprawną ofertę za najniższą cenę.
 1. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
 2. Nie odrzucono żadnej oferty,
 3.  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
 
Ocena ofert:
 
Kryteria oceny i ich znaczenie:
Kryterium I - Cena, waga –   95 %
Kryterium II -  Ilość (częstotliwość) zbiórek mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z tzw. objazdowej zbiórki odpadów w czasie trwania zamówienia, waga – 5%
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
 
 
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium
Cena ofertowa
Remondis Olsztyn Sp. Z o.o. 10-522 Olsztyn, ul. Partyzantów 3 79,94 439344,00
PPHU EKO S.C. Roman i Współwłaściciele 11-300 Biskupiec ul. Chrobrego 26 100,00 346800,00
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP.   
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma – art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
Z  poważaniem
 
 
                                                                                                Wójt Gminy Dźwierzuty
 
                                                                                           /-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generuj PDF
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 21 czerwca 2024r. 04:32:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.