Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki

ZMIANY:
2019-01-07 13:14:19: Dodano wynik do przetargu
2018-12-11 14:57:51: Dodano plik Zmiana_Zawiadomienia.pdf
Więcej >>>
2018-12-11 14:57:51: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf
2018-12-10 15:14:36: Dodano plik Opis przedmiotu zamówienia.pdf
2018-12-10 15:14:36: Dodano plik Ogłoszenie nr 500295472-N-2018 z dnia 10-12-2018 r..pdf
Dźwierzuty, dnia 10.12.2018 r.
 
Nasz znak: RI-ZP.271.24.2018

Zawiadomienie
o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki


Na podstawie art. 67 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informuję o zamiarze zawarcia umowy na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 w trybie zamówienia z wolnej ręki na Usługi związane z realizacją zadań własnych gminy – bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz utrzymanie czystości i porządku miejsc publicznych na terenie Gminy Dźwierzuty.
1. Zamawiający: Gmina Dźwierzuty,
ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty,
NIP 745-181-20-28, REGON 510743315
Tel. 89 621 12 32 Faks. 89 621 12 33
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot i zakres zamówienia obejmują:
 1. Utrzymanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Dźwierzuty.
Utrzymanie w należytym porządku placów zabaw, siłowni plenerowych oraz terenów rekreacyjnych (aktualnie 78 terenów rekreacyjnych, tj. boisk sportowych 19, kompleksów sportowo-rekreacyjnych 1, placów zabaw i siłownie plenerowe 16, parki 2, stawy 2, parkingi 4, plaże 8, tereny wokół świetlic 15). Utrzymanie porządku polegać ma na sprzątaniu, zmiataniu, grabieniu i odśnieżaniu przynajmniej dwa razy w tygodniu oraz naprawie sprzętu rekreacyjnego.
 1. Utrzymanie terenów parków i terenów zielonych w gminie Dźwierzuty.
Kompleksowe utrzymanie terenu parków i terenów zielonych położonych w Gminie Dźwierzuty w tym: prace pielęgnacyjne drzew i krzewów, wycinka i nasadzenia drzew i krzewów - 2 x w roku (wiosna jesień), wykaszanie roślinności, zebranie odpadów w worki i przygotowanie do odbioru przez firmę wywożącą odpady, utrzymanie ścieżek i chodniczków (parki w Dźwierzutach), tj. m.in. usuwanie chwastów, kamieni, korzeni, opadłych konarów lub gałęzi drzew itp. znajdujących się na trasie ścieżki (usuwanie chwastów chemiczne, ręczne, mechaniczne) – 2 x w tygodniu, piaskowanie nawierzchni ścieżek, odtwarzanie rowków odwadniających przy ścieżkach w związku z zaistniałą potrzebą niezwłocznie po wystąpieniu przyczyny.
     3.  Montaż tablic informacyjnych z nazwami ulic oraz numerami porządkowymi na terenie gminy Dźwierzuty. Montaż słupków oraz dwustronnych tablic informacyjnych z nazwami ulic oraz z numerami porządkowy­mi na zgłoszenie zamawiającego.
 1. Zbieranie śmieci wysypanych w miejscach niedozwolonych, z terenów zielonych stanowiących własność gminy Dźwierzuty. Usunięcie nielegalnie wysypywanych śmieci poprzez ich uprzątnięcie zapakowanie w worki i przygotowanie do wywiezienia przez odbiorcę odpadów komunalnych.
 2.   Uprzątnięcie śmieci powstających podczas organizacji imprez okolicznościowych na obiektach gminnych oraz innych miejsc przynależnych do nich, stanowiących własność Gminy Dźwierzuty, wg bieżących potrzeb - niezwłocznie (ok. 10 imprez w trakcie trwania umowy) i przygotowanie do odbioru .
 3. Wykonanie usług związanych z bieżącym, letnim i zimowym utrzymaniem dróg gminnych zaliczanych do kategorii dróg publicznych, dróg wewnętrznych i terenów będących własnością gminy Dźwierzuty. Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowych usług związanych z bieżącym zimowym i letnim utrzymaniu dróg gminnych zaliczanych do kategorii dróg publicznych, dróg wewnętrznych i terenów będących własnością gminy Dźwierzuty, w szczególności:
 1. utrzymywanie drożności rowów przydrożnych poprzez wykonywanie profilowania spadków, odmulania i czyszczenia dna wraz z odkładem lub odwozem urobku  - po zgłoszeniu zamawiającego;
 2. utrzymanie należytego stanu infrastruktury drogowej w tym m.in. przepustów, wiat przystankowych – po zgłoszeniu zamawiającego;
 3. odprowadzania wód opadowych z dróg poprzez wykonywanie odwodnień pasa drogowego, utrzymywanie drożności przepustów drogowych, wpustów deszczowych              i innych elementów – po zgłoszeniu zamawiającego;
 4. koszenie poboczy dróg, rowów przydrożnych i innych terenów gminnych (bez placów zabaw, boisk i terenów świetlic wiejskich) - minimum 3 pokosy traw. Terminy orientacyjne pokosów to czerwiec, lipiec i sierpień;
 5. koszenie traw na rekreacyjnych terenach zielonych tj. stadionie, boiskach i placach zabaw, parkach i terenach zielonych świetlic wiejskich - minimum 3 pokosy traw. Terminy orientacyjne pokosów to czerwiec, lipiec i sierpień;
 6. wymiana, naprawa, utrzymanie w czystości i widoczności istniejącego oznakowania drogowego pionowego oraz poziomego i urządzeń bezpieczeństwa drogowego – po zgłoszeniu zamawiającego;
 7. utrzymanie czystości wiat przystankowych i przystanków komunikacyjnych. Częstotliwość sprzątania - 1 raz na tydzień;
 8. utrzymanie czystości pasa drogowego, w tym jezdni i chodników, rozjazdów, zatok przystankowych, parkingów - minimalna częstotliwość sprzątania 2 razy w okresie obowiązywania umowy;
 9. utrzymanie, pielęgnacja i wycinka krzewów i drzew rosnących na terenach   należących do Gminy – po zgłoszeniu zamawiającego;
 10. zimowe utrzymanie publicznych dróg gminnych w tym: jezdni , poboczy, chodników, zatok przystankowych i postojowych na terenie gminy Dźwierzuty – odśnieżanie, posypywanie piaskiem niezwłocznie po wystąpieniu przyczyny;
 11. zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych utwardzonych będących własnością Gminy Dźwierzuty w tym: jezdni, poboczy, chodników, zatok przystankowych                               i postojowych na terenie gminy Dźwierzuty – odśnieżanie, posypywanie piaskiem niezwłocznie po wystąpieniu przyczyny;
 12. zabezpieczanie ubytków w nawierzchni bitumicznej masą na zimno wykonywane                 w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych – po zgłoszeniu zamawiającego.
 1. Bieżące, cząstkowe naprawy dróg wewnętrznych oraz gruntowych o nawierzchni tłuczniowej. Wykonywanie zadań zleconych przez Zamawiającego, realizowanych w ramach utrzymania gminnej infrastruktury drogowej w zakresie:
 1. Remontu cząstkowego dróg wewnętrznych utwardzonych tłuczniem kamiennym, polegającego na wyrównaniu nawierzchni, zasypaniu nierówności tłuczniem tego samego rodzaju co nawierzchnia drogi i ponownym zagęszczeniu.
 2. Utwardzenia drogi gruntowej tłuczniem kamiennym poprzez zdjęcie warstwy humusu lub gruntu rodzimego, wyrównanie terenu, ułożenie warstw tłucznia kamiennego, nawilżenie i zagęszczenie zgromadzonego materiału.
 3.  Mechaniczne wyrównywanie i profilowanie dróg równiarką oraz równanie poboczy.
 4.  Dostarczanie materiału niezbędnego do uzupełniania ubytków i nierówności (załadunek, rozładunek, transport)
 1. Wykonanie usług związanych z bieżącym, letnim i zimowym utrzymaniem chodników będących własnością gminy Dźwierzuty lub w administrowaniu Gminy Dźwierzuty.
Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowych usług związanych z bieżącym zimowym i letnim
utrzymaniem chodników gminnych, w szczególności:
 1. Cząstkowe naprawy chodników po zgłoszeniu zamawiającego termin wykonania 5 dni, bieżące utrzymanie czystości na chodnikach w tym niezwłoczne ich sprzątanie po organizowanych imprezach.
 2. Bieżące czyszczenie i odchwaszczanie nawierzchni chodników i przy krawężnikach, uprzątnięcie śniegu, posypywanie piaskiem chodników w czasie zimy.
 1. Wykonywanie innych prac naprawczych, wymagających prac ręcznych (prace remontowe, porządkowe, koszenia, wycinki drzew, nasadzeń, odśnieżanie, itp.) po zgłoszeniu zamawiającego.
 
Rodzaj zamówienia: usługi.
CPV:        Kod: 98000000-3 Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
    Kod: 50870000-4 Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw
                  Kod: 77313000-7 usługi utrzymania parków
                  Kod: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
                  Kod: 34922100-7 Oznakowania drogowe
                  Kod: 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
                  Kod: 77314100-5 Usługi w zakresie trawników
                  Kod: 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
                  Kod: 45232452-5 Roboty odwadniające,
                  Kod: 77211400-6 Usługi wycinania drzew
                  Kod: 34992200-9 Znaki drogowe
                  Kod: 90610000-6 Usługi sprzątania i zamiatania ulic,
                  Kod: 906200009 – Usługi odśnieżania.
 
3. Szacunkowa wartość zamówienia: 331826,40 zł netto
 1. Wykonawca zaproszony do negocjacji:
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Sienkiewicza 19, 12-120 Dźwierzuty;
NIP 745-184-92-09, REGON 369134559
Zamówienie zostanie udzielone jednostce zależnej od Zamawiającego, będącej w 100%  na kapitale Zamawiającego - Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka. z o.o. ul. Sienkiewicza 19, 12-120 Dźwierzuty.
 1. Podstawa prawna:
  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
 2. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: od 1 stycznia 2019 r.                      do 31 grudnia 2019 r.
 3. Informacja o terminie zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 PZP – Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało opublikowane w dniu 10-12-2018 r. pod nr 500295472-N-2018.
Uzasadnienie:
Przepis  art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986, dalej ustawa Pzp) stanowi, że zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
 1. Zamawiający sprawuje nad ta osoba prawna kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarzadzania sprawami tej osoby prawnej;
 2. Ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. A
 3. W kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego kapitału prywatnego.
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. (dalej Spółka) spełnia wymogi art. 6 ust. 1 pkt 12 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986). Zaproszony do negocjacji Wykonawca, stanowi osobę prawną, nad którą Gmina Dźwierzuty sprawuje kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami. Kontrola ta polega na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarzadzania sprawami Spółki, przejawiające się w określaniu przez instytucję zamawiającą celów Spółki, a także możliwość zatwierdzania i uchylania celów projektowanych przez Spółkę. Celem ww. spółki zgodnie z jej aktem założycielskim jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej – Gminy Dźwierzuty, w zakresie usług komunalnych na rzecz społeczności lokalnej oraz samorządu terytorialnego, a przedmiotem jej działalności świadczenie usług powszechnie dostępnych w zakresie gospodarki komunalnej.
            W celu ustalenia, jaki procent działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedziba w Dźwierzutach, przy ul. Sienkiewicza 19 dotyczy wykonywania zadań powierzonych przez Gminę Dźwierzuty wezwano Spółkę do przedłożenia stosownych dokumentów. Zgodnie z art. 67 ust. 8 ustawy Pzp do obliczenia procentu działalności, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b ustawy, uwzględnia się średni przychód osiągnięty przez osobę prawną w odniesieniu do usług, dostaw lub robót budowlanych za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. został utworzony aktem założycielskim spółki z dnia 29.12.2017 r na podstawie uchwały Rady Gminy Dźwierzuty Nr XXXI/267/17 z dnia 28 września 2017 r. oraz Uchwały Nr XXXIV/278/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r., a swą działalność rozpoczął 1 stycznia 2018 r.
Art. 67 ust. 9 ustawy stanowi, że w przypadku gdy ze względu na utworzenie lub rozpoczęcie działalności przez osobę prawna dane dotyczące średniego przychodu za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia są niedostępne lub nieadekwatne, procent działalności o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b ustawy ustala się za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych.
Z przedstawionej przez Spółkę wiarygodnej prognozy handlowej wynika, że ponad 90% jej działalności dotyczy wykonywania zadań powierzonych Spółce przez Gminę Dźwierzuty. Poprzez zadania „powierzone” rozumie się zadania zlecone w rożnej formie przez Gminę Dźwierzuty. Prognozy handlowe przedstawione przez spółkę przewidują aktywność gospodarczą Spółki opierającą się na bieżącym zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Dźwierzuty, wynikających ze zleceń otrzymywanych od Gminy Dźwierzuty oraz na realizacji jej zadań własnych. Spółka wykonuje zadania Gminy Dźwierzuty w oparciu o majątek należący bezpośrednio do niej lub dzierżawiony od Gminy Dźwierzuty. Do zadań tych należą przede wszystkim: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody; odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, remonty i naprawa dróg gminnych, utrzymanie terenów zielonych. Przedstawiona prognoza handlowa wskazuje, że Spółka może zostać określona jako podmiot wewnętrzny Gminy i spełniać będzie wszystkie kryteria tego podmiotu w całym okresie planowanego powierzenia jej odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dźwierzuty.
Ponadto Spółka nie posiada bezpośredniego udziału kapitału prywatnego, 100 % udziałów spółki należy do Gminy Dźwierzuty. Jako jedyny udziałowiec Gmina odgrywa decydującą rolę w zakresie celów strategicznych oraz obszarów działalności Spółki, co znajduje odzwierciedlenie w akcie założycielskim spółki z dnia 29.12.2017 r. Akt ten szczegółowo określa przedmiot działalności spółki oraz zadania i kompetencje jej organów. Zgodnie z nim do zadań Zgromadzenia Wspólników (którego funkcję na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20.12.1996 o gospodarce komunalnej pełni Wójt Gminy) należy m.in. zatwierdzanie sprawozdań finansowych, sprawozdań  zarządu z działalności Spółki i podejmowanie uchwał o podziale zysku i straty; powoływanie uchwał powodujących zmianę struktury kapitałowej Spółki, podejmowanie uchwał o zmianie aktu założycielskiego Spółki, w tym także o przekształceniu, polaczeniu, podziale lub likwidacji Spółki, wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzaniem prawem przez Spółkę, powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej, która dokonuje wyboru członków zarządu Spółki.
Wskazane powyżej okoliczności faktyczne wypełniają przesłanki zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Wójt
/-/ Marianna Bogusława Szydlik


 
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłBruchwałd Jowita 2018-12-10 15:14:00
PublikującyKrzysztof Kołakowski 2018-12-10 15:14:00
Modyfikował(a) Krzysztof Kołakowski 2019-01-07 13:14:19
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie nr 500295472-N-2018 z dnia 10-12-2018 r. 386.56 KbPlik pdf
2. Opis przedmiotu zamówienia 368.20 KbPlik pdf
3. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 217.44 KbPlik pdf
4. Zmiana_Zawiadomienia 220.49 KbPlik pdf

Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 21 czerwca 2024r. 02:36:22
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.