Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Organy sołectwa i ich kompetencje.


1. Jednostkami pomocniczymi Gminy są sołectwa.
2. Organami sołectwa są:
    1/. zebranie wiejskie
    2/. sołtys
3. Działalność sołtysa wspiera rada sołecka.
4. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:
 • wybieranie i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej,
 • inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej,
 • decydowanie w ramach zwykłego zarządu o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego, stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu sołectwa,
 • decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych oraz uchwalanie rodzajów i wielkości wkładu mieszkańców na rzecz realizacji wiejskich przedsięwzięć gospodarczych,
 • wypowiadanie się w sprawach działalności gminnych jednostek organizacyjnych,
 • decydowanie w sprawie podejmowania inwestycji sołeckich,
 • podejmowanie decyzji o administrowaniu obiektami użyteczności publicznej w sołectwie w uzgodnieniu z Wójtem Gminy,
 • podejmowanie wspólnych uchwał z innymi sołectwami,
 • współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników oraz innymi organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność na wsi,
 • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Gminy we wszystkich sprawach dotyczących społeczności lokalnej,
 • zgłaszanie zastrzeżeń do Rady Gminy w sprawach postanowień Wójta dotyczących Sołectwa.
 • wyrażanie opinii we wszystkich sprawach podejmowanych przez Radę Gminy i Wójta Gminy, a w szczególności:

- zmiany granic i zniesienia sołectwa,

- założeń do projektu planu zagospodarowania przestrzennego,

- lokalizacji zakładów i obiektów uciążliwych dla środowiska,

- założeń projektu budżetu i kierunków polityki społecznej,

     - projektów przepisów gminnych,

13. dokonywanie  okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej,

14. stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa w ramach przepisów ustawowych.

 (§ 9 Statutu Sołectw)

5. Do zadań sołtysa należy w szczególności:
 • przygotowywanie i zwoływanie zebrań wiejskich,
 • przygotowywanie na zebrania wiejskie projektów rozstrzygnięć i opinii w formie uchwał w sprawach należących do kompetencji sołectwa,
 • wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego,
 • gospodarowanie majątkiem sołectwa,
 • reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
 • wykonywanie funkcji z zakresu administracji publicznej,
 • organizowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie,
 • opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa w sprawach przyznawania ulg,  umorzeń i zwolnień z zakresu opłat, podatków i innych należności,
 • potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa,
 • występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców  oraz prowadzenie działalności  interwencyjnej w tym zakresie,
 • sporządzanie kwartalnych informacji o wykorzystaniu środków finansowych sołectwa,
 • podawanie do wiadomości publicznej uchwał i zarządzeń organów gminy oraz informowanie mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich sprawach istotnych dla gminy i sołectwa.
 • uczestniczenie w pracach Rady Gminy, szczególnie poprzez udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji bez prawa do głosowania, składanie wniosków.

(§ 14, ust. 1 Statutu Sołectw)

6. Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności:

 • współdziałanie z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
 • podejmowanie inicjatyw dotyczących przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju gospodarczego sołectwa,
 • inicjowanie działań społecznie użytecznych  dla  sołectwa i jego mieszkańców,
 • pełnienie roli stałego komitetu czynów społecznych w ramach upoważnień przez zebranie wiejskie.

 (§ 15, ust. 2 Statutu Sołectw)

Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłKarol Włodkowski - Zastępca Wójta Gminy2012-03-15
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2012-03-15 09:26
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 16 czerwca 2024r. 20:15:38
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.