Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr II/10/18
Uchwała Nr II/10/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 05 grudnia 2018 r.
 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 6 ust. 3  ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  18 października 2018 r. (M.P. poz. 1004) przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego z kwoty 54,36 zł do 50,00 zł za 1dt.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi  Gminy Dźwierzuty.
 
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego  i obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku.
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały w sprawie obniżenia  średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2019
 
Podstawą naliczania podatku rolnego jest ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym                            t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.). Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane                  w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
2) od 1 ha gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego - równowartość pieniężną 5 q żyta
- obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.
Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Zgodnie z art. 6 ust 3 ustawy o podatku rolnym Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia tejże ceny.
            W dniu 18 października 2018 r. ukazał się Komunikat Prezesa GUS, w którym ogłoszono średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 r.                    w wys. 54,36 zł za 1 dt. W wypadku gdyby Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia  średniej ceny skupu żyta to wysokość podatku rolnego została by ustalona na podstawie ceny podanej w komunikacie Prezesa GUS i wyniosła by dla gospodarstw rolnych 135,90 zł za ha przeliczeniowy, a dla pozostałych użytków rolnych 271,80 zł za ha fizyczny.
            W związku z tym, aby zapobiec drastycznemu wzrostowi obciążenia podatników, zaproponowano zmniejszenie średniej ceny skupu żyta z kwoty 54,36 zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt. Po zmniejszeniu średniej ceny żyta, stawki będą wynosić dla gospodarstw rolnych 125,00 zł za ha przeliczeniowy, a dla pozostałych użytków rolnych 250,00 zł za ha fizyczny.
W związku z ogólnym wzrostem cen i usług konsumpcyjnych proponuje się podwyższenie stawek  w stosunku do roku 2018, w którym obniżona przez Radę Gminy cena żyta wynosiła 49,00 zł (stawki podatku 122,50 zł - rolnicy,   245,00 zł – pozostali).
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-12-05
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-12-14 11:22
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 21 czerwca 2024r. 03:10:47
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.