Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr II/11/18
Uchwała Nr II/11/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 05 grudnia 2018 r.
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 5 ust 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) w związku z pkt 1 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 (M.P. poz. 745) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Stawki podatku od nieruchomości wynoszą :
 
I. od budynków lub ich części za 1 m2 powierzchni użytkowej:
 
 1. mieszkalnych – 0,71 zł
 
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,00 zł  
 
 1. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,59 zł
 
 1. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,78 zł
 
 1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,00 zł, z wyjątkiem:  
                                                                           
 1. gospodarczych,  położonych w obrębie posesji wraz z mieszkaniem lub budynkiem mieszkalnym - 4,90 zł  w tym:
 • za pierwsze 20 metrów kwadratowych łącznej powierzchni posiadanych budynków wymienionych w punkcie a - 4,90 zł
 • za każdy kolejny metr kwadratowy powyżej 20 metrów kwadratowych łącznej powierzchni posiadanych budynków gospodarczych wymienionych w punkcie a - 0,19 zł
 
 1. gospodarczych, zajętych na działalność rolniczą, opodatkowanych łącznie z gospodarstwem rolnym, położonych  na gruntach nie będących użytkami rolnymi - 0,19 zł
 
 1.  budynków letniskowych - 7,90 zł
 
II. od  budowli - 2% wartości  określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust. 3-7 ww. ustawy                                                                      o podatkach i opłatach lokalnych
 
 
 
 
 
III. od gruntów:
 
 1. związanych z prowadzeniem  działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania  w ewidencji gruntów i budynków - 0,67 zł od 1m2 powierzchni
 
 1. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior                i zbiorników sztucznych - 4,71 zł od 1 ha powierzchni
 
 1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,21 zł od 1m2 powierzchni,                             z wyjątkiem:  
                                
 1. zajętych na prowadzenie działalności rolniczej zgodnie z art. 1a , ust 1, pkt 6 ww. ustawy                   o podatkach i opłatach lokalnych - 0,13 zł od 1m2 powierzchni,
 
 1. letniskowych - 0,49 zł od 1m2 powierzchni,
 
 1. sklasyfikowanych geodezyjnie symbolem dr (drogi) - 0,12 zł od 1m2 powierzchni,
 
 1. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia                        9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1m2 powierzchni.
         
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 3.
 
Traci moc uchwała Rady Gminy Dźwierzuty nr XXXIII/278/17 z dnia  20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4662)
 
§ 4.
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego                    i obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku.
 
 
                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                                          Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 
Podatek od nieruchomości stanowi stabilne źródło dochodów budżetu gminy. Wysokość dochodów z podatku uzależniona jest m.in. od bazy podatkowej oraz stawek podatkowych, których wysokość corocznie uchwalana jest przez Radę Gminy stosownie do kompetencji przewidzianych w art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1445 ze zm.).
Na podstawie przepisów art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, górne granice stawek kwotowych na każdy rok podatkowy jakie może zastosować Rada Gminy. Stawki te wzrastają w każdym roku podatkowym w stopniu odpowiadającym wzrostowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza danego roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik ten zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2018 r.  w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych                              w I półroczu 2018 r. wyniósł 101,6 (wzrost cen o 1,6 %). Górne granice stawek podatkowych ogłoszone zostały Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. (M. P. z 2018 r. poz. 745).
W przedstawionym projekcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 r. zaproponowane zostały stawki podatkowe, zwaloryzowane średnio o ww. wskaźnik tj. 1,6% w stosunku do stawek podatkowych obowiązujących w 2018 r. Struktura stawek podatkowych obowiązująca w 2018 r. została zachowana.
Szczegółowe szacunki skutków finansowych wynikających z projektu uchwały w sprawie  podatku od nieruchomości  na rok 2019 r. przedstawiono w załączniku do uzasadnienia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik do uzasadnienia uchwały sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 
Składnik
nieruchomości
Powierzchnia w m2
 
Stawka na 2018 r.
 
Propozycja na 2019 r.
 
Stawka maksymalna
 
Planowany przypis
Budynki mieszkalne 164.834 0,70 0,71 0,79 117.032
Budynki  na działalność gosp. 17.479 15,70 16,00 23,47 279.664
Budynki na  cele medyczne 283 4,70 4,78 4,78 1.353
Budynki pozostałe 9.453 6,87 7,00 7,90 66.171
Budynki letniskowe 12.499 7,77 7,90 7,90 98.742
Budynki  gospodarcze
(pierwsze 20m)
16.933 4,85 4,90 7,90 82.972
Budynki gospodarcze – powierzchnia powyżej 20m2 oraz budynki rolnicze na gruntach B 32.702 0,18 0,19 7,90 6.213
Budowle 32.890.321zł 2% 2% 2% 657.806
Grunty  związane z działalnością gospodarczą 640.819 0,65 0,67 0,93 429.349
Grunty  pod jeziorami 1731ha 4,63 4,71 4,71 8.153
Grunty pozostałe 885.022 0,20 0,21 0,49 185.855
Drogi wewnętrzne 105.940 0,11 0,12 0,49 12.713
Grunty wyk. rolniczo 451.569 0,12 0,13 0,49 58.704
Grunty letniskowe 206.750 0,48 0,49 0,49 101.308
          2.106.035
 
 
Podniesienie stawek zwiększy wpływy z podatków o ok. 40 tyś. zł
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-12-05
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-12-14 11:24
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 21 czerwca 2024r. 04:10:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.