Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
ZAPROSZENIE do składania ofert - Zaproszenie w ramach rozeznania rynku zgodnie z Zarządzeniem Nr53. Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 20 maja 2014r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 30000 euro obowiązującego w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach.
Dźwierzuty, dnia 06.12.2018r.
Znak sprawy: RO-AT.271.4.2018                                                                                 
 
ZAPROSZENIE do składania ofert
 

Zaproszenie na podstawie art.4 pkt 8 nie jest objęte przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1986)

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i art.71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze  zm.).

 

Zaproszenie  w ramach rozeznania rynku zgodnie z Zarządzeniem Nr53. Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 20 maja  2014r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 30000 euro obowiązującego w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach.

 

GMINA DŹWIERZUTY

12-120 Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, tel. 89 621-12-32
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
 
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA:
 
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy w Dźwierzutach w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Dźwierzuty,
ul. Niepodległości 6,
12-120 Dźwierzuty
NIP: 745-181-20-28
 

 1. ZAKRES ZAMÓWIENIA:
 1. Przedmiotem zapytania jest świadczenie na rzecz Urzędu Gminy w Dźwierzutach przy ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
 2. Przesyłki przeznaczone do wysyłki dostarczane będą przez Zamawiającego do wyznaczonego przez Wykonawcę punktu przyjmowania korespondencji, który znajdować się musi na terenie Dźwierzut. Punkt ma być dostępny (ma umożliwiać nadanie przesyłek) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30.
 3. Wykonawca będzie dostarczał przesyłki do siedziby zamawiającego pomiędzy godzina 8:00 a godziną 10:00 i zostawiał je w pokoju nr 13, w budynku Urzędu Gminy w Dźwierzutach. Przesyłki będą odbierały osoby upoważnione przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca będzie doręczał do siedziby zamawiającego pokwitowane przez adresata potwierdzenia odbioru niezwłocznie po doręczeniu przesyłki, nie później niż w terminie 7 dni.
 5. W przypadku nieobecności adresata, Wykonawca zwraca do Zamawiającego przesyłkę nieodebrana i potwierdzenie odbioru wraz z podaną przyczyna nieodebrania przez adresata, nie później niż w terminie do 30 dni dla przesyłek krajowych, do 60 dni dla przesyłek zagranicznych.
 6. Reklamacje z tytułu niewykonania usługi Zamawiający może zgłosić do Wykonawcy po upływie 14 dni od nadania przesyłki rejestrowanej, nie później jednak niż 12 miesięcy od ich nadania. Termin udzielania zamówienia nie może przekroczyć 30 dni.
 7. W załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego zostały wyszczególnione rodzaje przesyłek jakie będą zlecane Wykonawcy oraz orientacyjne ilości danej korespondencji w skali 12 miesięcy. Zamawiający przyjął podane ilości przesyłek każdego rodzaju w oparciu o analizę potrzeb. Zestawienie to ma posłużyć wykonawcy do sporządzenia oferty. Rodzaje i ilości przesyłek w ramach świadczonych usług są szacunkowe i będą ulegały zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Faktyczne ilości realizowanych przesyłek mogą odbiegać od podanych ilości, zaś każda z usług podanych w tabeli (zał. Nr 1 do zapytania ofertowego) musi być dostępna dla Zamawiającego.
 8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia Zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 poz. 2188).
 9. Płatność za usługi pocztowe raz w miesiącu na podstawie faktury VAT, z wyszczególnieniem kwot oraz wykazem nazw towarów/usług pocztowych.
 1. INFORMACJE DODATKOWE.
 1. Poprzez przesyłki pocztowe, paczki pocztowe i przesyłki kurierskie, będące przedmiotem umowy rozumie się:
 1. Przesyłki listowe (gabaryt A i B)
 1. Zwykłe ekonomiczne – przesyłka nierejestrowana nie będąca przesyłką najszybszej kategorii,
 2. Zwykłe priorytetowe – przesyłka nierejestrowana najszybszej kategorii,
 3. Polecone ekonomiczne – przesyłka rejestrowana, przemieszczana i doręczana w sposób zabezpieczający ja przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,
 4. Polecone priorytetowe – przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii, przemieszczana i doręczana w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem lub zawartością lub uszkodzeniem,
 5. Polecone ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka rejestrowana, przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru,
 6. Polecone priorytetowe ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru,
 7. Z zadeklarowaną wartością – przesyłka rejestrowana, za której utratę ubytek zawartości lub uszkodzenie operator ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej przez nadawcę. 
Gabaryt A – to przesyłka o wymiarach:
Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, Maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć długości 325 mm, wysokości 20 mm, szerokości 230 mm,
Gabaryt B – to przesyłka o wymiarach:
Minimum – choć jeden z wymiarów przekracza długość 325 mm, wysokość 20 mm lub szerokość 230 mm,
Maksimum – suma długości, szerokości i wysokości nie może być większa niż 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm.

 1. Paczki pocztowe krajowe i zagraniczne – przesyłki rejestrowane zawierające rzeczy, z uwzględnieniem podziału na przesyłki ekonomiczne i priorytetowe (gabaryt A i B):
 1. zwykłe – paczki rejestrowane niebędące paczkami najszybszej kategorii
 2. priorytetowe – paczki rejestrowane najszybszej kategorii,
 3. ze zwrotnym poświadczeniem odbioru – paczki rejestrowane zwykłe i priorytetowe przyjęte za pośrednictwem nadania i doręczone za potwierdzeniem odbioru.
Gabaryt A to paczka o wymiarach:
Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, Maksimum – żaden z wymiarów nie może przekraczać długości 600 mm, szerokości 50 mm, wysokości 300 mm.
Gabaryt B – to paczka o wymiarach:
Minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm lub szerokość 500 mm lub wysokość 300 mm,
Maksimum – suma długości największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość – 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm.
Ustala się tolerancję wszystkich wymiarów +/- 2 mm

 1. Przesyłki kurierskie – odbiór i doręczanie przesyłek, o których mowa w niniejszym punkcie, przez kuriera pod konkretny wskazany adres
 1. Operator zobowiązuje się doręczyć przesyłki listowe przyjęte do przemieszczania i doręczania:
 1. W dniu następnym, jednak nie później niż w 4 dniu po dniu nadania w przypadku przesyłki listowej najszybszej kategorii,
 2. W dniu następnym jednak nie później niż w 6 dniu nadania w przypadku przesyłki nie będącej przesyłka najszybszej kategorii.
 1. Waga przesyłki określana będzie w stanie zamkniętym,
 2. Przesyłki listowe adresowane i opakowywane będą w oparciu o:
 1. Regulamin świadczenia usług operatora pocztowego,
 2. Polska Normę – koperty listowe i kartki pocztowe PN-T-85004
 3. Polska Normę – koperty listowe do automatycznego opracowywania PN-T-85003,
 4. Polska Normę – koperty korespondencyjne PN-ISO 269
 1. PROPONOWANE ZAPISY ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY.
 1. Forma płatności: przelew w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury
 2. Zapisy dotyczące kar umownych z uwzględnieniem Prawa pocztowego.
 1. KRYTERIA OCENY OFERT: 
Do kalkulacji kosztów oferty przyjęto następujące założenia:
cena brutto – 100% ceny.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 3. FORMA SKŁADANIA OFERT:
 1. Ofertę należy złożyć według załączonego formularza oferenta (zał. Nr 1 do zaproszenie), wraz z zestawieniem asortymentowo-cenowym (zał. Nr 2 do zaproszenia) w języku polskim. 
 2. Do oferty Wykonawca dołączy dokument potwierdzające, iż Wykonawca jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 z późn. zm.), oraz pełnomocnictwo jeśli prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego.
 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty.
 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 1. Ofertę można złożyć w formie pisemnej:
 • drogą fax – 89/621-12-33,
 • korespondencyjną na adres : Urząd Gminy Dźwierzuty, 12-120 Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6
 • pocztą elektroniczną na adres: info@ug-dzwierzuty.pl
 • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dźwierzuty pokój nr 13. 
 1. Ofertę należy złożyć do dnia  14 grudnia 2018r. do godz. 15.00
 
Osoba do kontaktu : Aneta Dudzińska-Więcek, adres e-mail: a.wiecek@ug-dzwierzuty.pl
 

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca przedłoży do zaopiniowania Zamawiającemu projekt umowy, wraz z regulaminem świadczenia usług pocztowych.
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) do nin. Zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo powiadomieni.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
 
WÓJT
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
 
 

 
 


Data składania ofert:
2018-12-14 15:00:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłDudzińska-Więcek Aneta 2018-12-07 11:57:00
PublikującyKrzysztof Kołakowski 2018-12-07 11:57:00
Modyfikował(a) Krzysztof Kołakowski 2018-12-07 11:58:21
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zał. Nr 1 formularz oferenta 17.71 KbPlik txt
2. Zał. Nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy 82.00 KbPlik doc

Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 21 czerwca 2024r. 04:19:41
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.