Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Wynik ogłoszenia: ZAPROSZENIE do składania ofert w cenowym rozeznaniu rynkuna Dostawę sprzętu informatycznego w ramach projektu „Nowa jakość usług publicznych – informatyzacja gminy Dźwierzuty” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.
 


Dźwierzuty dn. 26.10.2018 r.


RI-ZP.271.9.1.2018                                                                      
 
 
 
WYKONAWCY
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy: Dostawa sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu „Nowa jakość usług publicznych – informatyzacja gminy Dźwierzuty” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.
 
 
Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiający niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą w przedmiotowym postepowaniu została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez:
 
DKS Sp. z o.o., ul. Energetyczna 15, 80-180 Kowale
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w zaproszeniu do składania ofert. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi ww. zaproszeniu:
 1. Kryterium nr 1 - Cena - 80 pkt
 2. Kryterium nr 2 - Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia – 20 pkt
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 22 950,57 zł brutto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt zł 57/100) i jest ceną najniższą. Ponadto Wykonawca zaoferował skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o 30 dni.
 
Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 100 punktów, w tym:
 1. Kryterium nr 1 - Cena - 80 pkt
 2. Kryterium nr 2 - Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia – 20 pkt
 
Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone niżej wymienione oferty i przyznano im następującą punktację:
 
 
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy liczba punktów w kryterium: Cena
„C”
 
Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia
„T”
łączna liczba punktów
„PŁ
1 DKS Sp. z o.o.
ul. Energetyczna 15
80-180 Kowale
- 22 950,57 zł PLN
- 80 pkt.
- 30 dni
- 20 pkt
100,00 pkt
2 Arcus S.A.
ul. Kolejowa 5/7
01-214 Warszawa
- 22 950,57 zł PLN
- 69,53 pkt.
- 30 dni
- 20 pkt
89,53 pkt
 
 
 
Z poważaniem
WÓJT
/-/
Marianna Bogusława SzydlikKLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH    
 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Dźwierzuty ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, tel. 89 621 12 32, e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Dźwierzuty jest Pan  Mariusz Deptuła
 3. Administrator danych osobowych – Gmina Dźwierzuty - przetwarza Pani/Pana dane osobowe
  na podstawie art. 6  ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach prowadzenia i nadzoru nad postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego do wartości 30 tys. euro. tj. udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu informatycznego na wyposażenie stanowiska kancelaryjnego” w ramach projektu pn. „Nowa jakość usług publicznych - informatyzacja gminy Dźwierzuty” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług. nr  RI-ZP.271.9.1.2018 prowadzonym w formie rozeznania cenowego;
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 1.  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Dźwierzuty przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Dźwierzuty.
 3. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania  w oparciu o przepisy  powszechnie obowiązującego prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów  ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do niej wydanych, tj. przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4 (5 lat), albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;
 c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
  z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
  się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 
e) na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje Pani/Panu  prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
f)  ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa,
nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Gminę Dźwierzuty Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 3. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 

 
 


Data dodania: 2018-10-26 15:03

[powrot do treści ogłoszenia]
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 10 sierpnia 2022r. 12:25:43
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.