Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Wynik ogłoszenia: Ogłoszenie nr 641556-N-2018 z dnia 2018-10-26 r. Gmina Dźwierzuty: Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 1.900.000,00 zł
    Dźwierzuty dn. 22.11.2018 r.
Znak sprawy: RI-ZP.271.20.2018
 
WYKONAWCY
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  „ Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 1.900.000,00 zł”
 
 
 
Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą, w przedmiotowym postepowaniu w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez:
SGB-BANK S.A.
Szarych Szeregów 23a
60-462 Poznań,
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postepowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:
  1. Kryterium nr 1: cena brutto – 60 pkt
  2. Kryterium nr 2: termin uruchomienia transzy kredytu – 40 pkt
 
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 255 931,89 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden zł 89/100) i jest ceną najniższą. Ponadto Wykonawca zaoferował uruchomienia transzy kredytu w terminie 1 dnia.
Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 100 punktów, w tym w:
  1. Kryterium nr 1 – cena brutto – 60 pkt
  2. Kryterium nr 2 – termin uruchomienia transzy kredytu – 40 pkt
 
Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postepowaniu zostały złożone niżej wymienione oferty i przyznano następującą punktację:
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty
max 60 pkt
Termin wykonania
max 30 pkt
 
Suma  pkt.
max 100 pkt
1 SGB-Bank S.A.
Szarych Szeregów 23a
60-462 Poznań
255 931,89 zł
60,00 pkt
1
40,00 pkt
100,00 pkt
2
 
Bank Spółdzielczy w Szczytnie,
Ul. Łomżyńska 20
12-100 Szczytno
358 656,77 zł
42,82 pkt
1
40,00 pkt
82,82 pkt
Ponadto Zamawiający informuje, że żaden Wykonawca nie został wykluczony z postepowania o udzielenie zamówienia.
 
                         Z poważaniem
 
WÓJT
/-/
Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
  1. strona www.bip.gminadzwierzuty.pl
  2. tablica ogłoszeń
  3. a/a
 

Data dodania: 2018-11-22 10:07

[powrot do treści ogłoszenia]
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 10 sierpnia 2022r. 12:22:35
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.