Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
ZAPROSZENIE do składania ofert w cenowym rozeznaniu rynkuna Dostawę sprzętu informatycznego w ramach projektu „Nowa jakość usług publicznych – informatyzacja gminy Dźwierzuty” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

ZMIANY:
2018-10-26 15:03:16: Dodano wynik do przetargu
2018-10-16 12:46:13: Dodano plik Zmian nr 1.pdf
Więcej >>>
2018-10-11 14:05:15: Dodano plik zał_nr_1Formularz oferenta.odt
2018-10-11 14:05:15: Dodano plik zał_3projekt_umowy_sprzęt.pdf
2018-10-11 14:05:15: Dodano plik zał_2_opis_przedmiotu_zamówienia.pdf

Dźwierzuty, dnia 11.10.2018

Znak sprawy: RI-ZP.271.9.1.2018                                            
                
 
ZAPROSZENIE
do składania ofert
w cenowym rozeznaniu rynku
 
Zaproszenie na podstawie art.4 pkt 8 nie jest objęte przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.)
 
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i art.71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze  zm.).
 
Zaproszenie  w ramach rozeznania rynku zgodnie z Zarządzeniem Nr53. Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 20 maja  2014r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 30000 euro obowiązującego w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach.
 
GMINA DŹWIERZUTY
12-120 Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, tel. 89 621-12-32
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
 
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA:
 
Dostawę sprzętu informatycznego w ramach projektu „Nowa jakość usług publicznych – informatyzacja gminy Dźwierzuty” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.
 
ZAMAWIAJĄCY:  Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
                                                           NIP: 745-181-20-28
 
ZAKRES ZAMÓWIENIA: wskazano w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi zał. nr 2 do nin. zaproszenia
 
KRYTERIA OCENY OFERT: 
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
 1. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt). Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione poniżej kryteria:
Lp. Kryterium Symbol Waga kryterium
[%]
Maksymalna liczba punktów w danym kryterium
1. Cena C 80 Pmax1 = 80 pkt
2. Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia T 20 Pmax2 = 20 pkt
 1. Kryterium 1: Cena
C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena”, gdzie punkty wyliczane są wg wzoru:


 
CMIN  - najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
CB - cena oferty badanej
 1. Kryterium 2:Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia
T – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia” zgodnie z poniższą tabelą
L.p. Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia Liczba punktów
1. 0 dni 0 pkt
2. 10 dni 5 pkt
3. 15 dni 10 pkt
4. 20 dni 15 pkt
5. 30 dni 20 pkt
Uwaga: Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia liczone jest w dniach. Wykonawca winien zaoferować w przedmiotowym kryterium „Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia” w pełnych okresach wskazanych w powyższej tabeli (10, 15, 20 lub 30 dni). Maksymalne skrócenie terminu wykonania wynosi 30 dni.
              Wykonawca, który nie zaoferuje „skrócenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia” uzyska za w tym kryterium 0 pkt.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia” w innych okresach niż wskazane w powyżej tabeli - oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z warunkami nin. zapytania ofertowego.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia” dłuższy niż 30 dni - oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z warunkami nin. zapytania ofertowego.
 
 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów w określonych przez Zamawiającego kryteriach.
PŁ= C + T
gdzie:
PŁ - łączna liczba punktów
C - liczba punktów w kryterium: Cena
T - liczba punktów w kryterium: Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia
 1. Jeżeli dwie lub więcej ofert będą przedstawiały taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wyznaczy termin na przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli te oferty.
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 60 dni od dnia zawarcia umowy
Forma składania ofert: według załączonego formularza oferenta, w języku polskim. 
Miejsce składania ofert:  Ofertę można złożyć w formie pisemnej:
 • drogą fax – 89/621-12-33,
 • korespondencyjną na adres : Urząd Gminy Dźwierzuty, 12-120 Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6
 • pocztą elektroniczną na adres: info@ug-dzwierzuty.pl
 • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dźwierzuty pokój nr 13. 
Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 19.10.2018 r. do godz. 10:00
Informacje na temat zamówienia:
Informacji dotyczących niniejszego postępowania udziela  :
 1. W kwestiach formalnych – Jowita Bruchwałd,  email: zamowienia@ug-dzwierzuty.pl  tel. 89 621 04 09;
 2. W kwestiach technicznych Krzysztof Kołakowski, email : informatyk@ug-dzwierzuty.pl, tel. 89 621 14 67 ;
 3. W kwestiach merytorycznych Orest Krupski, email: fundusze@ug-dzwierzuty.pl, tel. 89 621 03 91.
W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się w celu wyjaśnienia, uzupełnienia lub doprecyzowania ich treści.
Załączniki:
 1. Formularz oferenta
 2. Opis Przedmiotu Zamówienia
 3. Projekt umowy
 
 
 
 
WÓJT
/-/
Marianna Bogusława Szydlik

Data składania ofert:
2018-10-19 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłBruchwałd Jowita 2018-10-11 14:02:00
PublikującyKrzysztof Kołakowski 2018-10-11 14:02:00
Modyfikował(a) Krzysztof Kołakowski 2018-10-26 15:03:16
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. zał_2_opis_przedmiotu_zamówienia 539.51 KbPlik pdf
2. zał_3projekt_umowy_sprzęt 437.61 KbPlik pdf
3. zał_nr_1Formularz oferenta 46.20 KbPlik txt
4. Zmiana nr 1 310.85 KbPlik pdf

Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 21 czerwca 2024r. 04:08:16
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.