Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Zarządzenie Nr 17/2016
Zarządzenie Nr 17/2016
Wójta Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 lutego  2016 r.
 
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2016, za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dźwierzuty.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) w związku z art. 70 a ust. 1 i 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 191),  § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2015 r., poz. 1973), w powiązaniu z art. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2199), po uwzględnieniu wniosków dyrektorów i zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli zarządza się, co następuje:
§ 1.
W związku z wyodrębnieniem w budżecie Gminy Dźwierzuty na 2016 r.   środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli  w kwocie 22.167,00 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sto  sześćdziesiąt siedem złotych 00/100), co stanowi 0,55% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o których mowa w art. 70 a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, ustala się „Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli” zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dźwierzuty, stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
§ 2.
Środki przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli/dyrektorów mogą być wydatkowane na te formy doskonalenia, które są zgodne z priorytetowymi potrzebami  poszczególnych szkół, wyodrębnianymi corocznie według wzoru  Załącznika Nr 4.
§ 3.
Na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów szkół lub placówek oświatowych, w porozumieniu z dyrektorami tych szkół lub placówek oświatowych ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. W roku budżetowym 2016 kwota  dofinansowania wynosi maksymalnie 2.000,00 zł za semestr.
 
§ 4.
Dofinasowanie, o którym mowa w § 3 obejmuje studia magisterskie uzupełniające, studia podyplomowe.
 
 
§ 5.
Dofinansowanie przyznawane będzie na następujące priorytetowe specjalności i formy dokształcania:
 1. muzyka;
 2. technika;
 3. logopedia;
 4. socjoterapia;
 5. terapia pedagogiczna;
 6. historia;
 7. wychowanie do życia w rodzinie;
 8. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
 9. informatyka dla nauczycieli.
§ 6.
Wypłata przyznanego dofinansowania doskonalenia zawodowego następuje po złożeniu przez nauczyciela lub dyrektora szkoły lub placówki oświatowej:
 1. wniosku o dofinansowanie, zatwierdzonego przez dyrektora lub w przypadku dyrektora przez Wójta Gminy, z przyznaną wysokością dofinansowania,
 2. zaświadczenia z uczelni lub zakładu kształcenia nauczycieli o stopniu zaawansowania nauki, specjalności kształcenia oraz wysokości czesnego za jeden semestr,
 3. kopii poniesionej opłaty, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, jeśli nauczyciel/dyrektor opłacił czesne z własnych środków.
§ 7.
Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi Załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 8.
Przyznane dofinansowanie będzie przekazane na wskazany rachunek bankowy.
§ 9.
Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi/dyrektorowi w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów oraz korzystania z urlopu dziekańskiego.
§ 10.
Nauczyciel/dyrektor, który nie ukończy kształcenia zobowiązany jest do zwrotu w całości przyznanej dopłaty.
§ 11.
Nauczyciel/dyrektor studiujący równocześnie na dwóch kierunkach może ubiegać się o dofinansowanie opłat tylko na jednym kierunku.
§ 12.
Do dnia 30 listopada każdego roku, dyrektorzy szkół lub placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dźwierzuty winni złożyć Wójtowi wnioski o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku  budżetowym, sporządzone z uwzględnieniem potrzeb o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1973 ),  wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do zarządzenia oraz plan na kolejny rok budżetowy z podziałem na paragrafy  wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do zarządzenia.
§ 13.
Zobowiązuje dyrektorów szkół i placówek oświatowych do zapoznania nauczycieli z treścią Zarządzenia.
§ 14.
Wykonanie Zarządzenia powierzam dyrektorom podległych szkół i  placówek oświatowych.
§ 15.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                              Wójt
                                                                           /-/ Marianna Bogusława Szydlik
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Załącznik Nr 1 Plik doc 34816
Załącznik Nr 2 Plik doc 30720
Załącznik Nr 3 Plik doc 25600
Załącznik Nr 4 Plik doc 43520
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłWioleta Etjminowicz - Inspektor do spraw Oświaty2016-02-23 14:50
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2016-02-23 14:50
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2016-02-23 14:55
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 28 listopada 2023r. 13:37:47
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.