Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Zarządzenie Nr 24/2018
Zarządzenie Nr 24/2018
Wójta Gminy Dźwierzuty
z dnia 12 lutego 2018 r.
 
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2018, za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dźwierzuty.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 70 a ust. 1 i 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1189 z późn. zm.),  § 6 ust. 2 i ust. 3 oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r., Nr 46, poz. 430 oraz  z 2015 r., poz. 1973), po uwzględnieniu wniosków dyrektorów i zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli zarządza się, co następuje:
§ 1.
W związku z wyodrębnieniem w budżecie Gminy Dźwierzuty na 2018 r.   środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli  w kwocie 43.550,00 (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100), co stanowi 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o których mowa w art. 70 a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, ustala się „Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli” zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dźwierzuty, stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
§ 2.
Środki przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli/dyrektorów mogą być wydatkowane na te formy doskonalenia, które są zgodne z priorytetowymi potrzebami  poszczególnych szkół, wyodrębnianymi corocznie według wzoru  Załącznika Nr 4.
§ 3.
Na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów szkół lub placówek oświatowych, w porozumieniu z dyrektorami tych szkół lub placówek oświatowych ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. W roku budżetowym 2018  ustalono, że kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 2.000,00 zł za semestr.
 
§ 4.
Dofinasowanie, o którym mowa w § 3 obejmuje studia magisterskie uzupełniające, studia podyplomowe.
 
§ 5.
Dofinansowanie przyznawane będzie na priorytetowe specjalności i formy dokształcania.
§ 6.
Wypłata przyznanego dofinansowania doskonalenia zawodowego następuje po złożeniu przez nauczyciela lub dyrektora szkoły lub placówki oświatowej:
 1. wniosku o dofinansowanie, zatwierdzonego przez dyrektora lub w przypadku dyrektora przez Wójta Gminy, z przyznaną wysokością dofinansowania,
 2. zaświadczenia z uczelni lub zakładu kształcenia nauczycieli o stopniu zaawansowania nauki, specjalności kształcenia oraz wysokości czesnego za jeden semestr,
 3. kopii poniesionej opłaty, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, jeśli nauczyciel/dyrektor opłacił czesne z własnych środków.
§ 7.
Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi Załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 8.
Przyznane dofinansowanie będzie przekazane na wskazany rachunek bankowy.
§ 9.
Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi/dyrektorowi w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów oraz korzystania z urlopu dziekańskiego.
§ 10.
Nauczyciel/dyrektor, który nie ukończy kształcenia zobowiązany jest do zwrotu w całości przyznanej dopłaty.
§ 11.
Nauczyciel/dyrektor studiujący równocześnie na dwóch kierunkach może ubiegać się o dofinansowanie opłat tylko na jednym kierunku.
§ 12.
Do dnia 30 listopada każdego roku, dyrektorzy szkół lub placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dźwierzuty winni złożyć Wójtowi wnioski o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku  budżetowym, sporządzone z uwzględnieniem potrzeb o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r.,  Nr 46, poz. 430 oraz  2015 r., poz. 1973 ),  wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do zarządzenia oraz plan na kolejny rok budżetowy z podziałem na paragrafy  wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do zarządzenia.
§ 13.
Zobowiązuje dyrektorów szkół i placówek oświatowych do zapoznania nauczycieli z treścią Zarządzenia.
§ 14.
Wykonanie Zarządzenia powierzam dyrektorom podległych szkół i  placówek oświatowych.
§ 15.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
 


 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2018
Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia  12 lutego 2018 r.
 
Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dźwierzuty na rok 2018
 
Lp.
 
Formy doskonalenia zawodowego
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach
 
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach
 
Szkoła Podstawowa w Linowie
 
Szkła Podstawowa w Rumach
1. Kształcenie w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli
§ 2 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia MENiS z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. z 2002 r.,  Nr 46, poz. 430 oraz z 2015 r., poz. 1973)
§ 4300
 
 
 
 
 
8.000,00
 
 
 
 
 
6.000,00
 
 
 
 
 
3.000,00
 
 
 
 
 
3.518,00
2. Pozostałe formy doskonalenia zawodowego nauczycieli wymienione w § 2  rozporządzenia MENiS z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 46, poz. 430 oraz z 2015 r., poz. 1973)
§ 4700
 
 
 
 
 
11.274,00
 
 
 
 
 
1.800,00
 
 
 
 
 
1.400,00
 
 
 
 
 
1.200,00
3. Koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia
§ 2  ust. 2 pkt 3 rozporządzenia MENiS z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. z 2002 r.,  Nr 46, poz. 430 oraz z 2015 r., poz. 1973)
§ 4410
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00
 
 
 
 
 
 
 
0,00
 
 
 
 
 
 
 
0,00
 
 
 
 
 
 
 
0,00
4. Materiały i wyposażenie
§ 2  ust. 1 pkt 4 rozporządzenia MENiS z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 46, poz. 430 oraz z 2015 r., poz. 1973)
§ 4210
 
 
 
 
 
 
 
5.000,00
 
 
 
 
 
934,00
 
 
 
 
 
474,00
 
 
 
 
 
950,00
  Razem 24.274,00 8.734,00 4.874,00 5.668,00
 
 
 

 


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2018
Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia  12 lutego 2018 r.
 
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
I. Dane osobowe
 1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………
 2. Miejsce pracy…………………………………………………………………………………………………………………
 3. Nauczany przedmiot……………………………………………………………………………………………………..
 4. Poziom wykształcenia, kierunek studiów …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
II. Informacja o formie kształcenia i specjalności:
 1. Nazwa i adres szkoły wyższej/zakładu kształcenia nauczycieli………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. Kierunek…………………………………………………………………………………………………………………………………..
 3. Specjalność……………………………………………………………………………………………………………………………..
 4. Czas trwania kształcenia, liczba semestrów………………………………………………………………………….
 5. Rok studiów………………….., semestr którego dotyczy dofinansowanie…………………………….......
 6. Wysokość opłat za semestr…………………………………………
słownie………………………………………………………………………
III. Nazwa banku i numer konta, na które należy przesłać kwotę dofinansowania:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
IV. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)
 
…………………………………….                                                                    ………………………………………………….
     miejscowość i data                                                                                                  podpis wnioskującego
 
 
 
V. uzasadnienie wyboru formy i kierunku kształcenia (opinia o przydatności w placówce studiów, które podjął ubiegający się o dofinansowanie – nauczycielom wypełnia dyrektor szkoły, dyrektorowi przedstawiciel organu prowadzącego) dla celów przyznania dofinansowania na doskonalenie zawodowe.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………..                                                            ………………………………………………..
       miejscowość i data         podpis zatwierdzającego
 
 
 
 
W załączeniu:
 1. Zaświadczenie uczelni/zakładu kształcenia nauczycieli.
 2. Kopia opłaty, potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2018
Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 12 lutego 2018 r.
 
Wniosek dyrektora……………………………………………………………
w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok…………
 
            Na podstawie § 6 ust. 2 i § 7 z uwzględnieniem § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r.,  Nr 46, poz. 430 oraz  z 2015 r., poz. 1973), wnioskuję o ujęcie w Planie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dźwierzuty, na rok …………………..następujących form doskonalenia zawodowego nauczycieli:
 1. ………………………………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………………………………….
 3. …………………………………………………………………………………………………………..
 4. ………………………………………………………………………………………………………….
Proponuję kwotę dofinansowania za jeden semestr ………………………………………………………
 
 


 
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 24/2018
Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia  12 lutego 2018 r.
 
PLAN DOFINANSOWANIA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI  ZATRUDNIONYCH  W ………………………………………………………………………………………………,                     W PODZIALE NA PARAGRAFY  NA ROK ……….
Lp.
 
Formy doskonalenia zawodowego
 
Kierunek, tematyka, rodzaj materiałów Liczba nauczycieli Plan
1. Kształcenie w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli
§ 2 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia MENiS z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. z 2002 r.,  Nr 46, poz. 430 oraz z 2015 r., poz. 1973)
§ 4300
Studia magisterskie uzupełniające  
 
 
 
 
Studia podyplomowe  
 
 
 
 
Kursy kwalifikacyjne  
 
 
 
 
2. Pozostałe formy doskonalenia zawodowego nauczycieli wymienione w § 2  rozporządzenia MENiS z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 46, poz. 430 oraz z 2015 r., poz. 1973)
§ 4700
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
3. Koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia
§ 2  ust. 2 pkt 3 rozporządzenia MENiS z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 46, poz. 430 oraz z 2015 r., poz. 1973)
§ 4410
 
     
4. Materiały i wyposażenie
§ 2  ust. 1 pkt 4 rozporządzenia MENiS z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430 oraz z 2015 r., poz. 1973)
§ 4210
 
 
     
  Razem      
 
………………………………………………………
data i podpis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłWioleta Etjminowicz - Inspektor do spraw Oświaty2018-02-14 15:18
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-02-13 15:18
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 08 grudnia 2022r. 07:29:30
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.