Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Zarządzenie Nr 31/2015

Zarządzenie Nr 31/2015

Wójta Gminy Dźwierzuty

z dnia 12 marca 2015 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2015 za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminie Dźwierzuty.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 70 a ust. 1 i 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 191),  § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430) w powiązaniu z art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1877), po uwzględnieniu wniosków dyrektorów i zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli zarządzam co następuje:

§ 1

W związku z wyodrębnieniem w budżecie Gminy Dźwierzuty na 2015 r.   środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli  w kwocie 27.070,00 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100), co stanowi 0,75% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o których mowa w art. 70 a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, ustalam „Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli” zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dźwierzuty, stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Środki przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli/dyrektorów mogą być wydatkowane na te formy doskonalenia, które są zgodne z priorytetowymi potrzebami kadrowymi poszczególnych szkół, wyodrębnionymi w Załączniku Nr 4.

§ 3

W porozumieniu z dyrektorami szkół ustalono, że o wysokości dopłat do kosztów za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, decyduje dyrektor szkoły w ramach naliczonych środków w planie finansowym.

§ 4

Dofinasowanie, o którym mowa w § 3 obejmuje studia magisterskie uzupełniające, studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne.

 

 

§ 5

Wypłata przyznanego dofinansowania doskonalenia zawodowego następuje po złożeniu przez nauczyciela lub dyrektora placówki:

 1. wniosku o dofinansowanie, zatwierdzonego przez dyrektora lub w przypadku dyrektora przez Wójta Gminy, z przyznaną wysokością dofinansowania,
 2. zaświadczenia z uczelni lub zakładu kształcenia nauczycieli o stopniu zaawansowania nauki, specjalności kształcenia oraz wysokości czesnego za jeden semestr,
 3. kopii poniesionej opłaty, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, jeśli nauczyciel/dyrektor opłacił czesne z własnych środków.

§ 6

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi Załącznik Nr 2 do zarządzenia

§ 7

Przyznane dofinansowanie będzie przekazane na wskazany rachunek bankowy.

§ 8

Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi/dyrektorowi w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów oraz korzystania z urlopu dziekańskiego.

§ 9

Nauczyciel/dyrektor, który nie ukończy kształcenia zobowiązany jest do zwrotu w całości przyznanej dopłaty.

§ 10

Nauczyciel/dyrektor studiujący równocześnie na dwóch kierunkach może ubiegać się o dofinansowanie opłat tylko na jednym kierunku.

§ 11

Do dnia 30 listopada każdego roku, dyrektorzy placówek oświatowych Gminy Dźwierzuty winni złożyć Wójtowi wnioski o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na kolejny rok budżetowy, sporządzone z uwzględnieniem wieloletnich planów doskonalenia wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do zarządzenia oraz plan na kolejny rok budżetowy z podziałem na paragrafy  wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 12

Do dnia 31 marca każdego roku, dyrektorzy placówek oświatowych przedkładają Wójtowi sprawozdanie z wykorzystania w poprzednim roku budżetowym środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

§ 13

Zobowiązuje dyrektorów placówek oświatowych do zapoznania nauczycieli z treścią Zarządzenia.

 

§ 14

Wykonanie Zarządzenia powierzam dyrektorom placówek oświatowych.

§ 15

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


       Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2015

            Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 12 marca 2015 r.

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dźwierzuty na rok 2015

Lp.

Formy doskonalenia zawodowego

NAZWA  PLACÓWKI

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzynach

Szkoła Podstawowa w Linowie

Szkła Podstawowa w Rumach

Publiczne Gimnazjum w Dźwierzutach

1.

Kształcenie w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli

§ 2 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia MENiS z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 430)

§ 4300

 

 

 

 

 

3000,00

 

 

 

 

 

2.662,00

 

 

 

 

 

1.800,00

 

 

 

 

 

2.155,00

 

 

 

 

 

2.500,00

2.

Pozostałe formy doskonalenia zawodowego nauczycieli wymienione w § 2  rozporządzenia MENiS z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 430)

§ 4700

 

 

 

 

 

4.995,00

 

 

 

 

 

1.000,00

 

 

 

 

 

400,00

 

 

 

 

 

500,00

 

 

 

 

 

3.000,00

3.

Koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia

§ 2  ust. 2 pkt 3 rozporządzenia MENiS z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 430)

§ 4410

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000,00

 

 

 

 

 

 

 

500,00

 

 

 

 

 

 

 

250,00

 

 

 

 

 

 

 

150,00

 

 

 

 

 

 

 

500,00

4.

Materiały i wyposażenie

§ 2  ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MENiS z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 430)

§ 4210

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

500,00

 

 

 

 

 

192,00

 

 

 

 

 

500,00

 

 

 

 

 

1.466,00

 

Razem

8.995,00

4.662,00

2.642,00

3.305,00

7.466,00

 


 

                Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2015

Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 12 marca 2015 r.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

I. Dane osobowe

 1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………
 2. Miejsce pracy…………………………………………………………………………………………………………………
 3. Nauczany przedmiot……………………………………………………………………………………………………..
 4. Poziom wykształcenia, kierunek studiów …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

II. Informacja o formie kształcenia i specjalności:

 1. Nazwa i adres szkoły wyższej/zakładu kształcenia nauczycieli………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. Kierunek…………………………………………………………………………………………………………………………………..
 3. Specjalność……………………………………………………………………………………………………………………………..
 4. Czas trwania kształcenia, liczba semestrów………………………………………………………………………….
 5. Rok studiów………………….., semestr którego dotyczy dofinansowanie…………………………….......
 6. Wysokość opłat za semestr…………………………………………

słownie………………………………………………………………………

III. Nazwa banku i numer konta, na które należy przesłać kwotę dofinansowania:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

IV. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

…………………………………….                                                                                                                                                          ………………………………………………….

     miejscowość i data                                                                              podpis wnioskującego

 

V. uzasadnienie wyboru formy i kierunku kształcenia (opinia o przydatności w placówce studiów, które podjął ubiegający się o dofinansowanie – nauczycielom wypełnia dyrektor szkoły, dyrektorowi przedstawiciel organu prowadzącego) dla celów przyznania dofinansowania na doskonalenie zawodowe.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………..                                                                                                                                                                                          ………………………………………………..

          miejscowość i data                                                                        podpis zatwierdzającego

 

W załączeniu:

 1. Zaświadczenie uczelni/zakładu kształcenia nauczycieli
 2. Kopia opłaty, potwierdzona za zgodność z oryginałem

                Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2015

Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 12 marca 2015 r.

 

Wniosek dyrektora……………………………………………………………

w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok…………

 

            Na podstawie § 6 ust. 2 i § 7 z uwzględnieniem § 5 i § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430), wnioskuję o ujęcie w Planie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dźwierzuty, na rok ……….. następujących form doskonalenia zawodowego nauczycieli:

 1. ………………………………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………………………………….
 3. …………………………………………………………………………………………………………..
 4. ………………………………………………………………………………………………………….

Proponuję kwotę dofinansowania …………………………………………………………………

 

 


                   Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/2015

Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 12 marca 2015 r.

PLAN DOFINANSOWANIA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI  ZATRUDNIONYCH 

         W ………………………………………………………………………………………………,                    

W PODZIALE NA PARAGRAFY  NA ROK ……….

Lp.

 

Formy doskonalenia zawodowego

 

Kierunek, tematyka, rodzaj materiałów

Liczba nauczycieli

Plan

1.

Kształcenie w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli

§ 2 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia MENiS z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 430)

§ 4300

Studia magisterskie uzupełniające

 

 

 

 

 

Studia podyplomowe

 

 

 

 

 

Kursy kwalifikacyjne

 

 

 

 

 

2.

Pozostałe formy doskonalenia zawodowego nauczycieli wymienione w § 2  rozporządzenia MENiS z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 430)

§ 4700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia

§ 2  ust. 2 pkt 3 rozporządzenia MENiS z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 430)

§ 4410

 

 

 

 

4.

Materiały i wyposażenie

§ 2  ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MENiS z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 430)

§ 4210

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

………………………………………………………

data i podpis

 


                  Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 31/2015

Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 12 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA W ROKU …………………ŚRODKÓW PRZYZNANYCH NA DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI  ZATRUDNIONYCH

W…………………………………………………………………………………..

Lp.

 

Formy doskonalenia zawodowego

 

Kierunek, tematyka, rodzaj materiałów

Imię i nazwisko nauczyciela

Wykonanie

1.

Kształcenie w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli

§ 2 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia MENiS z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 430)

§ 4300

Studia magisterskie uzupełniające

 

 

 

 

 

Studia podyplomowe

 

 

 

 

 

Kursy kwalifikacyjne

 

 

 

 

 

2.

Pozostałe formy doskonalenia zawodowego nauczycieli wymienione w § 2  rozporządzenia MENiS z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 430)

§ 4700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia

§ 2  ust. 2 pkt 3 rozporządzenia MENiS z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 430)

§ 4410

 

 

 

 

4.

Materiały i wyposażenie

§ 2  ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MENiS z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 430)

§ 4210

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

Wójt Gminy

/-/ Marianna Bogusława Szydlik
 

 

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłWioleta Etjminowicz - Inspektor do spraw Oświaty2015-03-12
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2015-03-12 12:16
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2015-03-12 12:19
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 01 marca 2024r. 05:41:40
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.