Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Uchwała Nr  XIII/101/15
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 grudnia 2015 r.
 

w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1515) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz.U. 2014, poz. 1118)  uchwala się, co następuje:

 
§ 1
 1. Przyjmuje się program współpracy Gminy Dźwierzuty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2016, zwany dalej „Programem”.
 
2. Program stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 
§ 2
    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§ 3
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dźwierzuty oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 
 

 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek

 

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XIII/101/15

Rady Gminy Dźwierzuty

z dnia 22 grudnia 2015 r.

 

 

Program współpracy Gminy Dźwierzuty z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Program określa:

1) cel główny i cele szczegółowe Programu;

2) zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi;

3) zakres przedmiotowy Programu;

4) formy współpracy z organizacjami pozarządowymi;

5) priorytetowe zadania publiczne realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wysokość środków przeznaczona na ich realizację;

6) okres realizacji Programu;

7) sposób realizacji Programu;

8) wysokość środków przeznaczanych na realizację Programu;

9) sposób oceny realizacji Programu;

10) informację o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji;

11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

§ 2

1. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;

3) Programie – należy przez to rozumieć program współpracy Gminy Dźwierzuty z organizacjami pozarządowymi na rok 2016;

4) konkursie ofert – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, o którym mowa w art. 11 ustawy;

5) dotacji – należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

6) zadaniach publicznych – należy przez to rozumieć zadania publiczne określone w przepisach art. 4 ustawy;

7) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie wydane na podstawie przepisów art. 19 ustawy.

Rozdział 2
Cel główny i cele szczegółowe Programu

§ 3

  1. Celem głównym Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między Gmina Dźwierzuty i organizacjami pozarządowymi, a w efekcie skuteczniejsze i efektywniejsze definiowanie potrzeb społecznych oraz ich efektywniejsze zaspokajanie przez wspólną realizację konkretnych zadań publicznych.

  2. Celami szczegółowymi Programu są:

1) umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;

2) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Gminie Dźwierzuty;

3) poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Dźwierzuty poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych;

4) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez samorząd;

5) wypracowanie rocznego modelu lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Gminą Dźwierzuty,

Rozdział 3
Zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi

§ 4

 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzona jest z poszanowaniem zasad pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
  1. Zasada jawności oznacza w szczególności, że Gmina Dźwierzuty udostępnia współpracującym organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z tymi organizacjami.

  2. Zasada efektywności oznacza w szczególności, że Gmina Dźwierzuty przy zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań publicznych dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji z zachowaniem wymogów określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.

  3. Zasada partnerstwa oznacza w szczególności, że organizacje pozarządowe – na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz według trybu wynikającego z odrębnych przepisów – uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązania oraz wykonywaniu zadań publicznych.

  4. Zasada pomocniczości i suwerenności stron oznacza w szczególności, że Gmina Dźwierzuty respektując odrębność i suwerenność organizacji pozarządowych, uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów społecznych, w tym należących do sfery zadań publicznych i w takim zakresie współpracuje z tymi organizacjami, a także wspiera ich działalność oraz umożliwia realizację zadań publicznych na zasadach i w formie określonej w ustawie.

 

Rozdział 4
Zakres przedmiotowy Programu

§ 5

Zakres współpracy Gminy z Organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych Gminy, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy.

 

Rozdział 5

Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi

§ 6

1. Cele Programu realizowane są w szczególności przez:

1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków;

2) tworzenie aktów prawa miejscowego uwzględniających stanowiska i opinie organizacji pozarządowych;

3) wsparcie merytoryczne i finansowe działalności organizacji pozarządowych;
4) wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie istniejących potrzeb społecznych w celu ich
zdefiniowania oraz określenia możliwości i sposobu ich wspólnego zaspokojenia;
5) wspólną realizację zadań publicznych;
6) promocję działalności organizacji pozarządowych;
7) rozwój i promocję wolontariatu.

 

Rozdział 6
Priorytetowe zadania publiczne oraz wysokość środków
przeznaczona na ich realizację

 

§ 7

1. Określa się następujące zadania publiczne realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz planowaną wysokość środków na ich realizację w roku 2016:
 

1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania : 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

 

W ramach realizacji zadania publicznego określa się następujące zadania priorytetowe:

a) Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Dźwierzuty;
b) Wspieranie szkoleń dla dzieci i młodzieży z zakresie kultury fizycznej i sportu;
c) Wspieranie dziecięcych i młodzieżowych reprezentacji klubów sportowych;
d) Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży;
e) Organizowanie imprez sportowych, propagowanie zdrowego stylu życia.

2) Nauka i edukacja – wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 5.000,00 zł

(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
 

W ramach realizacji zadania publicznego określa się następujące zadania priorytetowe:
 

a) Współorganizowanie konkursów w zakresie edukacji młodzieży;
b) Wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży.

3) Zadania z zakresu pomocy społecznej – wysokość środków przeznaczonych na realizację

zadania: 21.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100).

W ramach realizacji zadania publicznego określa się następujące zadania priorytetowe:

 

a) Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących w Gminie Dźwierzuty

do Ośrodków Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczych.
b) Wspieranie osób niepełnosprawnych.

 

Rozdział 7
Okres realizacji Programu

§ 8


1. Roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 obowiązuje od dnia

podjęcia programu do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach otwartego konkursu na rok

2016.
3. Konkursy na realizację zadań publicznych będą ogłoszone nie wcześniej niż po przyjęciu

i przekazaniu Radzie projektu budżetu na 2016r.

 

Rozdział 8
Sposób realizacji Programu

§ 9

1. Podmiotami realizującymi Program współpracy są:

1) Rada Gminy i jej Komisje w zakresie wytyczenia polityki społecznej i finansowej Gminy, ustalenia priorytetowych zadań w sferze współpracy z Organizacjami, oraz określenia na ten cel wysokości środków publicznych,
2) Wójt w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej Gminy, ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, powoływania komisji konkursowej, udzielania dotacji,
3) Komisja konkursowa w zakresie przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych zleconych organizacjom, w zakresie przekładania Wójtowi propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielanie dotacji, ich merytorycznego opiniowania, formalnej oceny, a także przedstawienia propozycji odrzucenia ofert niespełniających wymogów formalnych wynikających z ustawy lub ogłoszenia o konkursie.
4) Pracownicy Urzędu Gminy Dźwierzutach zajmujący się m.in. współpracą z Organizacjami w zakresie utrzymywania bieżących kontaktów pomiędzy samorządem, a organizacjami, przygotowania projektu Programu współpracy, zbierania danych do aktualizacji wykazu organizacji, przygotowania i publikowania ogłoszeń o otwartych konkursach ofert, publikacji wyników otwartych konkursów ofert.

 

 

2. Program będzie realizowany w szczególności poprzez:

1) Zlecenie realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia,
2) Równy dostęp do informacji oraz informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków,
3) Współpracę na zasadach: pomocniczości partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności,
4) Promowanie działania sektora pozarządowego,
5) Organizowanie w miarę potrzeb spotkań.

 

Rozdział 9
Wysokość środków planowanych na realizację Programu

§ 10


Wysokość środków finansowych planowanych na realizację Programu w 2016 roku wynosi 36 000 złotych (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/10).
 

Rozdział 10
Sposób oceny realizacji Programu

§ 11

1. Ocena dokonywana jest według następujących mierników:

1) liczba zadań publicznych objętych otwartymi konkursami ofert,

2) liczba ofert złożonych w konkursach,

3) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego w tym w formie wsparcia i w formie powierzenia,

4) liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy,

5) łączna kwota dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych,

6) łączna kwota dotacji niewykorzystanych przez organizacje pozarządowe i wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,

7) liczba uwag i wniosków zgłaszanych przez organizację w ramach konsultacji nad Programem oraz w czasie trwania Programu

 

 

Rozdział 11
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji


§12

 

1. Program został przygotowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XII/95/15 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów rocznych lub wieloletnich programów współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

2. Wyniki konsultacji zostały upublicznione na zasadach wynikających z uchwały, o której mowa w ust. 1.


Rozdział 12

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

§ 13

 

  1. Komisje konkursowe powoływane są zarządzeniami przez Wójta w celu opiniowania ofert złożonych przez organizację pozarządowe w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert.

  2. Wójt powołując komisje wskazuje jej Przewodniczącego oraz określa regulamin pracy komisji.

  3. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego oraz osoby wskazane przez organizację oraz inne podmioty wyłączeniem organizacji biorących udział w konkursie.

  4. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

  5. Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności:

 1. Ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego;

 2. Przygotowanie propozycji podziału środków finansowych na realizację określonego zadania w przypadku wyboru więcej niż jednej oferty przy czym ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Wójt.

 3. Sporządzenie protokołu z przebiegu prac komisji.

6. Komisja rozwiązuję się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 Plik doc 23.24 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAdministrator BIP - przeniesienie2016-03-16
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2016-03-16 10:59
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2016-03-16 11:44
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 21 czerwca 2024r. 04:40:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.